Valgprogram Oppdal Venstre 2023-2027

Oppdal Venstre 2023
Foto: Oppdal Venstre

Vi tar Oppdal framover.

Venstre er et sosialliberalt parti – ikke rødt, ikke blått, men et grønt parti som ser viktige prinsipper på begge sider. Vi ønsker frihet for den enkelte i et mangfoldig samfunn, samtidig som vi tar ansvar for hverandre og for naturen. Bevaring av natur er en av våre viktigste saker. Tiltak for å ivareta natur og klima er gjennomgående i Venstres politikk.

Vi ønsker oss et godt samarbeidsklima i lokalpolitikken i neste valgperiode, hvor fokuset må være å utvikle Oppdal til et enda bedre sted å bo og oppholde seg i.

Vi vil bidra til en ansvarlig kommuneøkonomi, med mer handling og mindre utredningsarbeid. Vi er et parti for hele befolkningen, og er ikke styrt av særinteresser. Venstre vil være et åpenhetsparti – en garantist for åpne og redelige prosesser.

Venstre er et utålmodig parti. Vi vil ta Oppdal framover, derfor satser vi på skole og kunnskap, vi vil gå foran i kampen for klimaet og naturen, vi støtter små og store jobbskapere og vi vil sikre et trygt og nært helsetilbud.

Næring og landbruk.

Oppdal har et variert og mangfoldig næringsliv. Vi er helt avhengige av verdiene som skapes, og tryggheten som arbeidslivet utgjør i vårt lokalsamfunn. Næringslivet trenger gode og tilgjengelige næringsarealer, samt forutsigbare rammevilkår som legger til rette for vekst. Dette er en politisk oppgave.

Vi mener at dagens landbrukspolitikk er utarmende for hele næringen. Vi vil jobbe for en ny, nasjonal tilskuddsmodell, som belønner drift som ivaretar kulturlandskap og beiteområder, og i mindre grad tilskudd basert på produsert mengde. Landbruket sørger for at Oppdal er et attraktivt reisemål gjennom å opprettholde et rikt kulturlandskap. Dette drar også våre andre næringer nytte av.

Venstre vil:

 • At Oppdal skal være en serviceinnstilt kommune, som hjelper de som vil starte nye bedrifter og bidra til å skape flere arbeidsplasser
 • Ha rask saksbehandling i kommunen for næringslivet
 • Sørge for at godt næringsareal er tilgjengelig
 • Jobbe for flere togavganger for pendlere
 • Sørge for ettersyn av inngjerding av eiendom, slik at inngjerding av fritidseiendommer ikke unødig fortrenger beite
 • Utvikle landbruket gjennom bruk av teknologi og bruke universitetsavtalen med NTNU mer aktivt
 • Følge opp tiltaksdelen av landbruksplanen

Helse.

Det trengs en kraftig satsing på forebyggende helsearbeid, lærings- og mestringstilbud og rehabilitering. Oppdal Venstre vil at flere skal kunne bo hjemme lengre, og samtidig oppleve god livskvalitet. Viktige helsetjenester bør ivaretas lokalt, nær pasienten. Det trengs sterkere fokus på forebyggende folkehelsetiltak. Venstre ønsker derfor å ta universitetsavtalen med NTNU mer aktivt i bruk.

Samtidig må Oppdal kommune prioritere flere heldøgns omsorgsplasser. Vi mangler både bygningsmasse og kvalifisert personell for å imøtekomme fremtidens behov.

Venstre vil jobbe for:

 • Helsestasjon for eldre
 • Gode frisklivs-, lærings- og mestringstilbud
 • Økt bruk av velferdsteknologi
 • At Oppdal skal være en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver for helsepersonell, for eksempel gjennom helsefremmende turnus, en trainee-ordning for økt rekruttering, økt grunnbemanning
 • Tilpassede boliger for eldre, som bokollektiv
 • Flere godt tilpassede avlastningsplasser og øremerkede rehabiliteringsplasser
 • Å tilby spesialisthelsetjenester lokalt
 • Å styrke lokale psykiske helsetjenester for barn og unge
 • At tilgjengelig kompetanse brukes på rett sted

Samfunn.

Oppdalssamfunnet skal være inkluderende, og det bør finnes et rikt tilbud av kulturaktiviteter, idrett, egenorganiserte aktiviteter, friluftsliv og andre sosiale møteplasser. Dette er bærebjelker i samfunnet, og slike arenaer er helt nødvendige for å ivareta god psykisk og fysisk helse. Som kommune må vi legge til rette for at alle skal kunne finne verdi og tilhørighet, og vi må bygge gode rammer for frivillige og organisasjoner. Vi vil støtte tiltak som forebygger utenforskap og møter de unike behovene vi har her i Oppdal.

Kommunen har en sterk tradisjon for idretts- og kulturarrangementer, noe det fortsatt må legges til rette for. Kommunen må aktivt legge til rette for uorganisert aktivitet for barn og unge, som blant annet skating, basket, skøyter og løkkefotball.

Venstre ønsker å bidra til et inkluderende og mangfoldig samfunn blant annet gjennom å:

 • Sørge for et levende og trivelig sentrum
 • Legge til rette for gående og syklende
 • Styrke uorganisert idrett
 • Ta en aktiv rolle ved å legge til rette for tilgang til naturen. Det bør blant annet sikres et rikholdig tur- og løypenett der folk oppholder seg
 • Sørge for at lokaler for kultur og idrett er tilstrekkelig tilrettelagt
 • Følge opp, og jobbe for gjennomføring av arbeidet med sentralskoleanlegget
 • Mer åpent bibliotek, med samme åpningstider som kulturhuset.
 • Ansette en frivilligkoordinator
 • Bli en inkluderende, regnbuevennlig kommune som sørger for kompetanseheving i kommunen om skeive, og innføre en årlig markering av Pride.

Natur og areal.

Menneskeskapte klimaendringer og tap av natur og artsmangfold er vår tids største utfordringer. De krever en radikal omstilling av samfunnet og justering av vår adferd. Å kutte klimagassutslipp, bevare naturmangfold og miljø og forvalte jordens ressurser på en bærekraftig måte er nødvendig for å sikre framtida for generasjonene som kommer etter oss.

Oppdal Venstre mener at vi må bremse utbyggingstakten av hytter og heller se på tomtene som allerede er regulert. Utbygging vil være til varig fortrengelse av beiteområder, leveområder for dyr og planter, og ikke minst folks naturopplevelser – dersom den ikke reguleres og begrenses.

Næringslivet må i framtiden i mindre grad leve av å bygge nye fritidsboliger, og i større grad leve av den eksisterende fritidsbefolkningen.

I Oppdal må vi føre en ansvarlig arealpolitikk. Naturkvalitetene og naturtilgangen som både tilreisende og fastboende setter pris på skal bevares. Samtidig skal vi ta vare på landbrukets rammevilkår, og sørge for en arealbruk som ikke er til fortrengsel for landbruket.

Det skal være enkelt for innbyggerne å ta miljøvennlige valg i hverdagen, f.eks. når det gjelder transport, avfallshåndtering, energi, investeringer og forbruk.

Oppdal har et særlig ansvar for å ta vare på villreinen. Ferdsel er i dag den største trusselen, og må derfor begrenses.

Oppdal Venstre vil:

 • Ta vare på naturmangfoldet i Oppdal
 • Gjøre det enklere å ta miljøvennlige valg
 • Begrense arealforbruk til hytteutbygging
 • Bygge ut grønne energikilder på kommunale bygg
 • Bevare matjorda, ikke bygge den ned
 • Regulere ferdsel i villreinområder

Oppvekst.

Ingen familier er like, og alle barn har ulike behov. God kompetanse hos ledelse, lærere og ansatte, gode inne- og utemiljøer og nok voksne er helt avgjørende for barna. For at Oppdal skal være et attraktivt sted å bo trengs det gode og tilgjengelige barnehager, der barnefamiliene bor.

Utdanning er nøkkelen til en bedre framtid. Det er gjennom utdanning at vi utjevner sosiale forskjeller og gir alle like muligheter i livet. Elever har ulike forutsetninger, interesser og behov. Da er det viktig å skape en skole som ser alle elever, og som evner å tilby mestring og læringsglede for alle. Vi vil prioritere
skolen, slik at både lærere og elever får økt motivasjon. Oppdal Ungdomsskole er moden for renovering. Bygget er gammelt, og bygningsmassen er uhensiktsmessig.

Venstre vil:

 • Sikre tilstrekkelig bemanning i alle barnehager
 • Ha løpende barnehageopptak
 • Styrke samhandling og overføring av informasjon om barnets faglige nivå og utvikling i overgangen fra barnehage til skole
 • Rehabilitere Oppdal Ungdomsskole med elevkantine
 • Tilby bedre skolemat på Ungdomsskolen
 • Gode undervisnings- og arbeidsrom i skolen
 • La lærerne få tid til å være lærere
 • Få inn flere yrkesgrupper i skolen for å styrke laget rundt eleven
 • Sørge for økt metodefrihet i undervisningen
 • Sikre tilgangen til alternative læringsarenaer

Venstre bygger sin politikk på de 10 liberale prinsipper, som også er det politiske
kompasset til Oppdal Venstre:

Frihet
Vårt mål er enkeltmenneskets frihet. Alle skal ha mulighet til å ha makten i eget liv – uavhengig av alder, kjønn, tro, livssyn, livssituasjon og bakgrunn.

Ansvar
Alle har ansvar for sine egne valg. De av oss som trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det.

Fellesskap
Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Grunnlaget for frie liv skaper vi best ved å respektere og ta vare på naturen.

Rettferdighet
En fri verden kjennetegnes av rettferdighet, verdighet og muligheter for alle. Frie samfunn bygger på fellesskap og et godt sikkerhetsnett for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne, samt bekjemper fattigdom. Fellesskap sikrer frihet og muligheter for alle.

Marked
Innovasjon, frihandel og rettferdig konkurranse sikrer effektiv ressursutnyttelse og økt velstand. Misbruk av markedsmakt og monopoldannelser må hindres. Arbeidstakere må sikres et vern mot utnyttelse og rett til fri fagorganisering. Innsats skal belønnes og velstand fordeles.

Likeverd
Det er en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Det gode liv er ikke likt for alle. Vi skal møte annerledeshet med respekt og toleranse.

Livskvalitet
Liberal politikk skal ikke bare sikre materiell trygghet og velstand, men også fremme livskvalitet og menneskelig vekst. Gode liv skapes også gjennom kultur, naturopplevelser og åndsliv, frivillig arbeid og læring. Frihet forutsetter kunnskap. Alle har rett til å lære å lese, skrive og regne. Alle har rett til kunnskap og informasjon for å kunne bruke retten til å ytre seg i samfunnet.

Demokrati
Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset. Makt skal komme nedenfra. Stemmerett for alle, ytringsfrihet og organisasjonsfrihet er grunnleggende for å sikre et levende folkestyre. Politisk makt skal
forankres i demokratiske institusjoner. Beslutninger skal fattes nærmest mulig den det gjelder.

Maktspredning
Et liberalt samfunn har fire bærebjelker: demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien. Maktkonsentrasjon truer et åpent og demokratisk samfunn. Maktspredning, åpne prosesser og en fri og uavhengig presse er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon

Framtidstro
Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger. Venstres optimisme bunner i en sterk tillit til menneskenes skaperkraft. Vi tror på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt – for alle

 

Godt valg!