Helse og velferd

Venstre satser på bedre folkehelse gjennom forebygging, kompetanseutvikling og trening.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Helse og velferd.

Venstre mener vi må styrke forebyggende tiltak for å bedre barn og unges livsvilkår. I samarbeid med frivillige lag og foreninger, vil vi satse mer på folkehelse og helsefremmende arbeid og sørge for en trygg og verdig alderdom i Kragerø. Venstre vil satse på kompetanseutvikling innenfor helse- og forebyggingsfeltet. Hjelp til livsmestring er god investering for framtida. Venstre vil ha varm velferd for de som trenger det.
Venstre vil:

At alle barn og unge skal ha god tilgang på helsesøster.
At alle foreldre skal få tilbud om "foreldrekurs" i regi av helsestasjonen, for støtte og veiledning i foreldrerollen.
Etablere en "frisklivssentral" i kommunen, der flest mulig kan få råd og hjelp til en sunnere livsstil. ( "Grønn resept.")
At det skal tilbys etter- og videreutdanningstilbud for helse-, sosial- og omsorgspersonell i samarbeid med høyskolen og sykehuset, lokalisert til Kragerø.
Prioritere forebyggende helsetiltak for eldre, f.eks. aktivitetstilbud og dagplasser.
At flest mulig skal få den hjelp de trenger for å kunne bo hjemme.
Ha høy kvalitet på omsorgen i sykehjemmene.
At rusmiddelforbyggende tiltak må prioriteres.
Støtte opp om frivillighetssentralen.
Ha utstrakt samarbeid mellom de ulike kommunale etatene og frivillige organisasjoner.
Tilrettelegge for sommerjobb for ungdom i kommunen.
Redusere ufrivillig deltidsarbeid gjennom fleksible turnusordninger.
At rusmisbrukerne i Kragerø må gis muligheter til et verdig liv.
Opprette et natthjem i samarbeid med Kirkens Bymisjon.
At arbeidsføre som mottar sosialhjelp skal få et tilbud om utdanning eller passende aktivitet.
At Telemark sykehus, avd. Kragerø skal utvikles videre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**