Et Høyre på fanget til FrP?

Bård Jervan fra Larvikslista har sammenlignet den felles programerklæringen fra Frp., H og Krf. med Høyres program – der de forteller om visjonene for Larvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Før helga kom det konkrete grunnlaget for et borgerlig samarbeid i Larvik. En samarbeidserklæring mellom Høyre, Krf og Frp i 24 punkter. Utarbeidet i Bryggerhuset på Manvik under ledelse av FrP´s Anders Anundsen. En erklæring som står i en tydelig kontrast til Larvik Høyres eget program der visjonen om Larvik 2021 lanseres.

Ordførerkandidat Birgitte Gulla Løken (H) og redaktør i ØP Terje Svendsen

Ordførerkandidat Birgitte Gulla Løken (H) og redaktør i ØP Terje Svendsen

I de 24 punktene er det ingen ambisjoner for dette samarbeidet som ligner på Larvik Høyres visjon for larviksamfunnet. Det hele er tuftet på at man skal samarbeide om å få kontroll på kommunens økonomi (noe man har hatt muligheten til de siste fire årene) og runde formuleringer om skole og omsorg. Høyre stiller ved dette valget med en ungdommelig liste. Likevel står det ingenting om ungdom eller ungdomspolitikk i erklæringen, bare om de eldre. Ny Nanset skole på Torstvedt er også borte. Ordet kultur er overhodet ikke nevnt i noen av punktene, utover at man skal hjelpe idrettslagene å tjene penger på banene sine (!!??). Heller ikke ordene miljø eller bærekraft er nevnt i noen sammenheng, ei heller formuleringer som berører det flerkulturelle Larvik. Det står ingenting om satsning på fremtidsrettede arbeidsplasser, som vår egen ungdom kan komme tilbake til etter endt utdanning. Det eneste de skal forplikte seg til når det gjelder næring er at grunneierne skal få regulere nye arealer. Heller ikke videre høgskolesatsning eller andre fremtidsrettede prosjekter er nevnt. Tvert i mot. Det står det at disse partiene nå "vil gjennomgå alle prosjekt Larvik kommune deltar i med sikte på å redusere omfanget av prosjekter utenom de som er rettet inn mot primæroppgavene". Boligbygging og næringsetableringer vil de skal skje spredt i hele kommunen, selv om dette gir dyrere løsninger for den kommunale infrastrukturen (det gir flere meter vei, vann, avløp, gatelys, større behov for gang- og sykkelstier, trygge skoleveier og færre muligheter for å utnytte de investeringer som allerede er gjort i skoler, eldreomsorg, regulerte arealer og idretts- og nærmiljøanlegg). Disse partiene er mot eiendomsskatt, men ikke like opptatt av merkostnadene på den kommunale infrastrukturen ved å spre alt utover. Det er jo innbyggerne, næringslivet og huseierne som må betale for dette også i form av høye kommunale avgifter.
Så tilbake til Larvik Høyres program og "Visjon 2021", hvor det heter; "Larvik har raskt utviklet seg fra å være en kommune med en tradisjonell industri til en kommune med variert og innovativ næringsvekst. Larvik har de siste årene satset sterkt på kulturutvikling, og er derfor i kombinasjon med sin fantastiske natur på vei til å bli en av landets flotteste kommuner. I 2021 har Larvik videreutviklet kulturtilbudet, styrket næringslivet, har flere attraktive arbeidsplasser og flotte boområder". Dette skal nå Høyre oppnå med denne samarbeidserklæringen? Som ikke inneholder satsning på noen av de områdene som skal føre til at denne visjonen realiseres?
Vi som har sett larvikspolitikken på nært hold noen år ser at denne erklæringen i stor grad ivaretar Larvik FrPs syn på hva som er "riktig" politikk for Larvik. Den solide forankringen Frp har i grunneiermiljøene i kommunen skinner tydelig igjennom. Det samme gjør FrPs syn på verdien av kultur og på et kommunalt engasjement for å stimulere utviklingen av larviksamfunnet. Her skal det kuttes.
Det er ikke mangel på hverken næringsarealer eller boligprosjekter i Larvik kommune. Men det er mangel på attraktive arbeidsplasser, bedrifter som vokser og innbyggere som betaler skatt. At Høyre ser seg tilfreds med denne erklæringen som en plattform for et fremtidsrettet borgerlig regime i Larvik er for meg en gåte. Her finnes ikke spor av deres egen visjon, bare et godt FrP-fang å sitte på. Bra det finnes alternativer. Godt valg!
Bård Jervan, Larvikslista

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**