Mennesker i sentrum — Venstres urbane løsninger

Forslag fra Agder Venstre til politisk uttalelse fra landsstyret i Venstre, til behandling på møte 7. oktober 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Mennesker i sentrum — Venstres urbane løsninger

Gi byen tilbake til menneskene

Foto: Stein Inge Dahn

Venstre vil ta grep for å stoppe utarmingen av landets bysentra.

Mangfoldet av byer og tettsteder er en viktig kvalitet ved den norske samfunnsstrukturen. Ved at handel, servicevirksomhet og kulturtilbud er konsentrert i levende og urbane bymiljø, oppnår samfunnet verdifulle synergigevinster og betydelige miljøgevinster.

Handels- og servicetilbudet til det private næringslivet er en veldig viktig del av denne synergien. Derfor er Venstre sterkt bekymret for en utvikling hvor stadig mer av slik næringsvirksomhet flyttes ut til bilbaserte handelssentra utenfor byene.

Venstre vil derfor ta grep for å snu denne utviklingen. Venstres mål er å få flere mennesker i sentrum.

•Venstre vil sørge for at handelssentra utenfor byene får tilsvarende eller mer strenge restriksjoner som de som gjelder for biltrafikk til byene, i form av bompenger og parkeringsavgift.

•Venstre vil styrke kulturtilbudet i byene.

•Venstre vil regulere mer areal i byene til mennesker. Vi vil ha flere gågater og færre parkeringsplasser på gatenivå.

•Venstre vil gjøre det tryggere å ferdes i byene, ved å redusere fartsgrensen og etablere flere fartsdempende tiltak rettet mot biltrafikken.

•Venstre vil styrke og prioritere kollektivtrafikken. Vi vil vurdere å ta i bruk rushtidsavgift for å regulere biltrafikk og for å sørge for bedre økonomisk grunnlag for kollektivtrafikken.

•Venstre vil satse sterkt på sykkel som transportmiddel. Vi vil sørge for sammenhengende sykkelvegnett i alle byer og tettsteder. Vi vil prioritere transportsyklistene gjennom trafikkregulering. Vi ønsker å legge til rette for bysykkelordninger i de største byene.

•Venstre vil gjøre det mer attraktivt for flere befolkningsgrupper å bo i byene.

•Venstre vil fjerne eller endre minimumskrav til parkeringsplasser for nybygg i sentrale strøk, og heller vurdere å innføre maksimumskrav.

•Venstre vil verdsette og ta vare på kulturarven som autentisk historisk bygningsmiljø i byene representerer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**