Grønne lunger er også miljøvennlig

Lillesand Venstre er opptatt av Lillesand skal fortettes for å nå våre klimamål. Fortetting betyr ikke at man utelater grønnstruktur.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Omgivelsene våre endres i stadig raskere tempo. Endringene skjer ofte stykkevis og delt, og utifra prioriteringene til hver aktør. Mange mennesker opplever at stedet der de bor eller ferdes, utvikles uten noen overordnet plan eller tanke.

Fra januar 2012 vil Samhandlingsreformen tre i kraft, og fra samme tidspunkt Folkehelseloven. Reformen forutsetter og bygger på forebyggende helsetiltak, hvor “grønn resept” inngår som et relevant tiltak

At grøntområder, såkalte “grønne lunger”, forsvinner nær der folk bor, er et folkehelseproblem. Det er barn og eldre som oppholder seg mest ute i nærmiljøet. Og det er nettopp barna og de eldre som lider mest under fortetting og når grøntområder forsvinner.Tilgang til grønne lunger i bynære områder er avgjørende for at forebyggingstanken kan realiseres.

Lillesand Venstre vil arbeide for å få en utvikling som sikrer sammenhengende grønnstrukturer som binder sammen boligområder, skoler, barnehager, strandsone og skau, bekker, elver, vann og sjø. For å sikre de grønne kvalitetene og begrense videre nedbygging er det nødvendig med langsiktig planlegging, god forvaltning og tilrettelegging.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**