INTERPELLASJON; ASYLSØKERE MED ENDELIG AVSLAG PÅ OPPHOLDS- OG ARBEIDSTILLATELSE

– Jeg antok lenge at de papirløse flyktninger levde “under jorden”, var på stadig flyttefot, uten rettigheter og levde et uverdig liv, skriver Råde Venstre-leder Christian Holstad Lilleng i en interpellasjon til kommunestyret i Råde 17.november. – Det viste seg at de papirløse levde tilnærmelsesvis normale liv med jobb i det private og Startlån fra kommunene, fortsetter Lilleng. Under finner du hele interpellasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Råde kommune må legge press på Regjeringen, skriver Lilleng i denne interpellasjonen.

Råde kommune må legge press på Regjeringen, skriver Lilleng i denne interpellasjonen.

INTERPELLASJON — ASYLSØKERE MED ENDELIG AVSLAG PÅ OPPHOLDS- OG ARBEIDSTILLATELSE

Jeg antok lenge at de papirløse flyktninger levde "under jorden", var på stadig flyttefot, uten rettigheter og levde et uverdig liv. Det viste seg at de papirløse levde tilnærmelsesvis normale liv med jobb i det private og Startlån fra kommunene. Det nasjonale stipulerte antallet ble for januar 2011 satt til 15.000, hvorav ca. 400 barn.

Regjeringens har innført innstramminger overfor personer som har fått endelig avslag på sin søknad om arbeids- og oppholdstillatelse. Innstammingene har først og fremst bestått i å ikke utstede skattekort for 2011. Med dette har mange mistet stillingene sine og blitt fratatt muligheten til å forsørge seg selv. Mange har nå forlatt arbeidslivet og jobber innen transport, renhold og andre viktige samfunnsoppgaver. De har mistet inntektsgrunnlaget sitt og må flytte fra boligene sine fordi de ikke makter å betjene lån eller betale leie.

Gruppen er så å si uten rettigheter til nødvendig helsehjelp, sosialstønad, kommunal bolig etc. Vi har fått rapporter fra ulik hold om at forholdene nå forverres radikalt for denne gruppen. Mange som har fått endelig avslag er ureturnerbare flyktninger. Det eksisterer ikke avtaler mellom Norge og opprinnelsesland, noe som gjør at disse menneskene er så godt som statsløse.

Vårt anliggende er at det må være andre måter å vente på en utkastelse på enn å bli fratatt mulighet for arbeid og dermed ta økonomisk ansvar for eget liv. En utkastelse er et statlig ansvar. Hvordan innbyggerne har det er et kommunalt ansvar. Råde kommune ber derfor Regjeringen vurdere muligheten for å gi denne gruppen midlertidig arbeidstillatelse slik at skattekort kan utskrives. Et slikt tiltak vil forbedre livssituasjonen betraktelig. Ikke minst av hensyn til barna bør den statlige politikk endres.

Regjeringen har etter press forlatt ideen om egne retursentra, men mange får tilbud om å være i asylmottak. Det er all grunn til å gi mulighetene for jobb tilbake til denne gruppen – det er et betydelig bedre alternativ. Bystyrene i Trondheim og Stavanger har nylig vedtatt likelydende interpellasjoner. I interpellasjonsteksten i Trondheim heter det bl.a. at "alternativet er svart arbeid, kriminalitet og menneskehandel"

Vi må i humanismes navn endre politikken overfor denne gruppen. Vi må sikre at de har verdige liv. Det gir ingen mening å måte vente i et mottak for asylsøkere eller som flyktinger på flukt i det landet de søkte tilflukt i.

Christian Holstad Lilleng

Christian Holstad Lilleng
Foto: SW Mork

Forslag til vedtak
1. Råde kommunestyre ber regjeringen legge forholdene til rette for at papirløse flyktninger kan arbeide lovlig og betale skatt inntil kjent utreisedato. I mellomtiden bes rådmannen se om det er mulig å finne lokale løsninger.

2. Råde kommunestyre ber rådmannen sørge for at papirløse flyktninger i Råde mottar nødvendig fysisk og psykisk helsehjelp, selv om de mangler identifikasjonspapirer.

Christian Holstad Lilleng, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**