Unge Venstre: Ta psykisk helse på alvor!

Over 36 000 nordmenn under 30 år er varig uføretrygda eller på arbeidsavklaringspenger. Halvparten av disse er uføre pga. psykisk sykdom. I løpet av en 20-årsperiode har tallet på uføre under 30 år økt med 20 prosent. Økningen skjer i psykiske lidelser, og disse tallene er urovekkende. Unge Venstre ønsker å ta på psykisk helse på alvor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Ungdom, psykiatri

I dag er det langt mer tabu å snakke om psykisk helse enn det er å snakke om fysisk helse. Unge Venstre mener dette er problematisk og i høyeste grad uønsket. Det er trist at mange som er rammet av psykiske lidelser opplever det som skambelagt, og kvier seg for å søke hjelp. Forskning viser at èn av tre som mottar uføretrygd for psykiske lidelser sier de aldri har søkt hjelp for problemene sine. Går en for lenge uten tilbud om hjelp, vokser problemene seg større, og en vil trenge mer omfattende behandling.

Mange personer som er berørt av psykiske lidelser opplever det som skambelagt. Dette gjør at mange kvier seg for å søke hjelp, og går lenge uten å få hjelp. Forskning viser at en av tre som mottar uføretrygd for psykiske lidelser sier at de aldri har søkt hjelp for problemene sine. Går en for lenge uten tilbud om behandling, vokser problemene seg større. Det er store ressurser å spare på å ta tak i problemene tidlig, både samfunnsøkonomisk og menneskelig. Derfor vil Unge Venstre at kommunene skal prioritere lett tilgjengelig psykisk helsehjelp for ungdom, gjennom ulike lavterskeltilbud i og utenfor skolen.

Det er også det viktig at hjelpen er lett tilgjengelig. Mange trenger egentlig ikke noe tilbud i spesialisthelsetjenesten, men ville kunne fått god nok hjelp på et lavere nivå. Problemet er at det finnes svært lite tilgjengelig hjelp der i dag. Å etablere lavterskeltilbud er veien å gå. Her skal man kunne få råd og kortvarig behandling, uten å måtte ha henvisning eller å stå på venteliste. I tillegg må skolehelsetjenesten styrkes, og kompetansen der rundt ungdommers psykiske helse må økes.

Når samhandlingsreformen blir innført får kommunene et større ansvar for helse. Unge Venstre mener at det er viktig at kommunene prioriterer psykisk helsearbeid i like stor grad som fysisk helse, spesielt forebygging og tilbud knyttet til barn og unge.

Unge Venstre vil derfor at
* psykisk helse i større grad må likestilles med annen undervisning om helse i skolen
* «opptrappingsplanen for psykisk helse» skal gjeninnføres med tanke på å styrke kompetansen på og ressursene til ungdoms psykisk helse i skolehelsetjenesten
* det skal tilrettelegges for at ungdom med psykiske utfordringer skal kunne være i arbeid og ta utdanning på sine vilkår

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**