Haga og Dahn med interpellasjoner om vindkraftutbygging på Agder

Fylkestingsrepresentantene Øystein Haga (Aust-Agder) og Stein Inge Dahn (Vest-Agder) har fremmet interpellasjoner til fylkesordførerne i de to Agderfylkene. Venstre tar initiativ til at det må utarbeides felles helhetlig plan for utbygging av vindkraft på Agder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Foreslått vindkraftanlegg ved motorveien E-18 i Aust-Agder

Foreslått vindkraftanlegg ved motorveien E-18 i Aust-Agder
Foto: www.e18vindpark.no

I klimaforliket har et bredt flertall på Stortinget gått inn for en ambisiøs utbygging av ny fornybar kraft i Norge blant annet gjennom satsing på vindkraft.

I Regionplan Agder 2020 har fylkeskommunene på Agder satt seg meget høye mål for å møte klimautfordringene. Ved planperiodens utløp skal Agder være "en internasjonalt ledende region for klimavennlig produksjon og distribusjon av fornybar energi". Dette skal i henhold til planen skje ved "utbygging av ny fornybar energi".

Venstre er bekymret for et det høye konfliktnivået som initiativtakere som ønsker å satse på utbygging av vindkraft blir møtt med på Agder. Vi frykter at dette vil kunne føre til at de målene som fylkeskommunene har satt seg ikke kan nås.

Agder Venstre ønsker å legge til rette for en offensiv og forsert satsing på vindkraft i landsdelen vår. Samtidig erkjenner Venstre at vi har områder på Agder som det knytter seg spesielt store naturverdier til, og som derfor bør skånes for inngrep.

Erfaringer fra andre landsdeler hvor det er bygd ut store vindkraftanlegg er positive. Utbyggingen har medført anlegg av verdifull infrastruktur som benyttes også til andre samfunnsformål, og har også bidratt til betydelig lokal og regional verdiskapning. Venstre har tatt initiativ til at vindkraft bør omfattes av samme naturressursskatteordning som vannkraft. Dette vil kunne innebære at en enda større andel av verdiskapningen kommer vertskommunene til gode i fremtiden.

Vi mener at det er et stort behov for å foreta rask regional planlegging som gir grunnlag for forsert utbygging av vindkraft på Agder, og som også avklarer hvilke områder som bør vernes mot inngrep.

Vil fylkesordføreren ta initiativ til dette og sørge for at fylkeskommunene så snart som mulig setter i gang en prosess med å få utarbeidet en felles helhetlig plan for vindkraftutbygging på Agder?

Stein Inge Dahn
Øystein Haga fylkesutvalet

Stein Inge Dahn
Medlem av SAM-utvalget
Vest-Agder fylkesting

Øystein Haga
Medlem av Samferdsels- og miljøkomiteen
Aust-Agder fylkesting

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**