Venstrerepresentar i utval og nemnder

For perioden 2011-2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre har inngått generelt samarbeid med SP,FrP, H og KrF om konstituering av kommunestyret og val av diverse utval og nemnder for perioden 2011-2015. I motsetning til formannskapet så hadde her posisisjon felles liste for alle 5 partia. Val av utval og nemnder i kommunestyremøte 24.11. vart gjort ved "avtaleval" som betyr at varamedlemer vert valde i rekkefølgje for kvar politisk gruppe. Venstre fekk følgjande medlemar og varamedlemar:

Kontrollutvalet (5 medlemar):

Medlem: Astrid Eirtheim Lerum
Varamedlem nr. 4 Harald Hess

Valstyret (5 medlemar):
1. Varamedlem: Jon Ove Lomheim

Eldrerådet:
Medlemer og (Personlege varamedlemer):
Inger Møyfrid Sperle, Jostedal (Kjellfrid Alme, Hafslo)
Fjellstyret for Jostedalsbreen statsallmenning:
Medlemer og (Personlege varamedlemer):
Vidar Aasen, Jostedal (Mary Aasen, Jostedal)

Fjellstyret for Luster vestre statsallmenning:
Medlemer:
1. Astrid Eitrheim Lerum, Skjolden, leiar

Forstandarar til Luster Sparebank:
Luster kommune skal velje 6 forstandarar og 3 vara:
Medlem: Tordis Skjerdal Rauboti

Kommunalt råd for funksjonshemma (råd for menneske med nedsatt funksjonsevne):
Kommunestyret vel representantane, brukarorganisasjonane tilrår 2 kandidatar, rådmannen nemner opp ein person blant dei tilsette.
Brukarorganisasjonane har kome med tilråding på dei 2 fyrste representantane.

Ellen Havellen (Nestleiar)

Overformyndarar:
Forretningsfører Johan Solheim er tidlegare vald for 2010-13.
Aud Sviggum vert vald for 2012-15
Varamedlemer:
1. Astrid Veum vert vald for perioden 2012 – 2013
2. Olav K Stølen vert vald for perioden 2012 – 2013

Styringsgruppa for Fairtrade-arbeidet i kommunen:
(5 medlemar)
Steinar Bruheim

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**