Mandagsmøte 12. desember

Velkommen til Venstres kontor i Kongensgate 34. Alle møtene er åpne. Hovedsaken i dette møtet er udsjett og handlingsprogram 2012-2015. Vi går gjennom forslagene de ulike partiene har fremmet, og som ligger til behandling i torsdagens bystyremøte. I tillegg til tallbudsjettene er også “verbalforslagene” av stor betydning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Mandagsmøte Kristiansand Venstre

Førstkommende torsdag skal handlingsprogrammet for Kristiansand kommune 2012-2015 behandles. Venstre fremmer egne endringsforslag til rådmannens forslag. I tillegg legger vi følgende fem verbalforslag frem for bystyret torsdag:

– Salg av Aladdin utsettes. Fremtidig bruk av Aladdin vurderes i forbindelse med utarbeidelse av ny kulturstrategi.
– Bystyret ber administrasjonen vurdere å innføre en ordning med tilbud om forebyggende hjemmebesøk til eldre over 75-80 år i Kristiansand, etter mønster fra andre kommuner i Norge og i Danmark.
– Bystyret gjennomfører en årlig generaldebatt om kvaliteten i Kristiansandskolen, med utgangspunkt i den årlige kvalitetsmeldingen for skolen. Oppvekststyret forbereder hvert år saken og behandler fortløpende aktuelle oversendelsesforslag fra bystyrets drøfting. Bystyret ber oppvekststyret om snarest å behandle og vedta endelige rutiner og årshjul for generaldebatten og behandlingen av kvalitetsmeldingen.
– Bystyret vil at taket over scenen i Ravnedalen realiseres. Parkvesenet går i dialog med byselskapet for å drøfte fordeling av kostnader. Saken vurderes ved behandling av 1. tertialrapport.
– Bystyret forutsetter at nødvendige tiltak blir iverksatt for å beholde belønningsmidlene på 60 millioner kroner.

På møtet mandag vil vi også behandle saker til oppvekststyret og formannskapet. Du kan lese alle saksfremstillingene på sakskartet på Politisk Agenda på kommunens nettsider.

Hele Venstres endringsforslag til handlingsprogram 2012-2015 kan du lese her.

Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**