Innlegg: Ikke glem oppvekstsektoren

I dagens Fædrelandsvennen har Venstres bystyrerepresentant og nestleder i oppvekststyret, Eva Kvelland, et innlegg om kommunens budsjettbehandling og oppekstsektoren. – Det er trist å se at det politiske flertallets satsing på barn og unges oppvekstvilkår nærmest er fraværende, skriver Kvelland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


De konservative partienes forslag om kutt i arrangør- og turnéstøtten, kutt i tilskuddene til skateparken og innføring av lokal kontantstøtte for 2-åringer, har bidratt til høy temperatur og debatt. Det er bra, for forslagene vitner mer om fortiden enn om Kristiansand i 2011. Men selv om dette er viktige saker, er det også andre deler av et kommunebudsjett som fortjener fokus.

Skolen er grunnleggende viktig for gode oppvekstvilkår. I Oppvekststyrets behandling av rådmannens forslag til budsjett for oppvekstsektoren, fremmet jeg følgende forslag: "Oppvekststyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen for arbeidet med tidlig innsats, det spesialpedagogiske tilbudet og de tilrettelagte tiltakene for barn med særlige behov i oppvekstsektoren. Oppvekststyret anmoder bystyret om å sørge for en omprioritering innenfor forslag til handlingsplan og budsjett 2012-2015 som muliggjør en økning i driftsrammen til oppvekstsektoren, tilgodesett nevnte formål." Forslaget ble enstemmig vedtatt i Oppvekststyret. Venstre har fulgt opp vedtaket i sine endringsforslag til budsjett for de neste fire årene, gjennom å omprioritere midler til tidlig innsats og til det spesialpedagogiske tilbudet i barnehagene og skolene i Kristiansand. I tillegg har vi lagt inn midler til å rette opp i noen av kuttene i skolesektoren. Jeg er glad for å se at også Ap sitt forslag tar inn over seg det enstemmige vedtaket i Oppvekststyret, men må med skuffelse konstatere at verken Høyre, Frp eller KrF sine representanter i Oppvekststyret har vunnet frem i sine grupper. En årlig økning på 500 000,- til tidlig innsats er i beste falle en mager trøst, og det er trist å se at det politiske flertallets satsing på barn og unges oppvekstvilkår nærmest er fraværende.

I det samme Oppvekststyremøtet fremmet jeg også et forslag som Venstre igjen vil fremme i forbindelse med bystyrets budsjettbehandling i midten av desember. Kommunen er pålagt å utarbeide en årlig kvalitetsmelding for grunnskolen. Den har som formål å beskrive status og måloppnåelse for grunnskoleopplæringen i Kristiansand. Venstres forslag er at behandlingen av denne meldingen skjer ved at bystyret som kommunens øverste organ gjennomfører en årlig generaldebatt om innholdet i Kristiansandskolen, der status og utfordringer for skolesektoren i kommunen settes på dagsorden. Alle partiene som er representert i Oppvekststyret uttrykte støtte til Venstres forslag på møtet i november, og jeg forventer at de samme partiene også gjør det i bystyret 15. desember.

Eva Kvelland
Bystyremedlem for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**