Møte i bystyret 14. desember

I bystyremøtet i dag behandles blant annet utbyggingsavtale og reguleringsplaner i Bjørvika (herunder nytt Munch-museum), skolebehovsplanen for 2012-2022 og privat forslag fra Venstres tidligere representanter om etablering av innovasjons- og gründerskole. Her vil vi oppdatere hva som skjer under møtet. Du kan også følge møtet på Oslo kommunes web-tv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


12:00 Opprop. Venstre er Venstre er representert ved Toril Berge, Odd Einar Dørum, Espen Ophaug, Julianne Ferskaug og Terje Bjøro (møter for Guro Fjellanger).

Muntlig spørretime
12:10 Bystyret begynner med muntlig spørretime. Rina Mariann Hansen (A) stiller spørsmål til Byråd Ola Elvestuen om barns adgang til å benytte Bislet Bad. Elvestuen sa at badet er offentlig tilgjengelig, og at det ikke er nevnt i avtalen at barn skal ha tilgang hver enkelt dag. Han åpnet for å se nærmere på om avtalen bystyret i sin tid utarbeidet er spesifikk nok på dette punktet.

12:25 Ettersom byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen (H), har sykdomsforfall, går også disse spørsmålene til Ola Elvestuen. Så langt har Elvestuen understreket at byutvikling og arkitektur er faglige spørsmål (som svar på spørsmål fra Carl I Hagen som hevdet at dette dreier seg først og fremst om skjønn), og fortalt bystyret at utvidede åpningstider i badeanlegg er et budsjettspørsmål, og derfor ikke kan innføres på impuls.

13:00 Byråd Ola Elvestuen får sitt for dagen fjerde spørsmål angående svømmehaller og badeanlegg, denne gangen om Linderud bad. Spørsmålet fra Andreas Røberg-Larsen (A) var såpass detaljert og teknisk at Elvestuen ba om å få komme tilbake med et skriftlig svar, for å sikre at alle detaljer kommer riktig på plass.

13:05 Etter spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) varsler byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke, at byrådet vil komme tilbake til bystyret med en egen sak om kommunens integreringsstrategi, herunder OXLO-satsningen.

13:15 Mazyar Keshvari (Frp) stiller spørsmål om behandlingen av den såkalte Palestinerleiren ved Jacobs kirke. En av byråd Elvestuens første handlinger som byråd, var nettopp å stanse den varslede utkastningen av de som oppholder seg i leiren, og han har siden den tid innledet en dialog med leirdeltagerne og deres støttespillere for å finne en løsning alle parter kan leve med. Som svar på spørsmålet fra Keshvari, understreket byrådsleder Stian Berge Røsland (H) at det ikke alltid er klokt å bruke makt for å få ting som man vil, og uttrykte støtte til Elvestuens linje.

Med dette er muntlig spørretime avsluttet, og bystyret går videre til det ordinære sakskartet. Sakskartet kan leses på kommunens nettsider.

13:20 Ordføreren går gjennom sakskartet for å ta unna saker med enstemmig innstilling fra komiteene. Ordføreren har varslet at Bjørvika-debatten vil starte omtrent 13:30.

Regulering i Bjørvika
13:35 Leder av byutviklingskomiteen, Jøran Kallmyr (Frp) innleder debatten om Bjørvika. Han oppsummerte den nye linjen Fremskrittspartiet har lagt seg på etter at de gikk ut av byråd, og fremhevet kostnadsbildet som det fremste ankepunktet mot Lambda.

13:40 Nestlederen i byutviklingskomiteen, Venstres Espen Ophaug, får ordet. Han sa at det viktigste er at det bygges et nytt Munchmuseum, og Lambda er etter Venstres syn det beste alternativet. Museumsledelsen forventer kraftig økte besøkstall dersom museet flyttes til Bjørvika, og det er også slik at Munchs kunsts og kulturbydelen Bjørvika trenger hverandre. Området vil få et løft, og bli den mest spennende fjordbyen noe sted.

Venstre har dessuten ikke glemt Tøyen, sa Ophaug, men områdeutviklingen på Tøyen er ikke avhenging av Munch. Munchmuseet har først og fremst tiltrukket seg turister som kommer med buss, og drar rett videre etter at museumsbesøket er over. Tøyen bør i stedet få et vitensenter i forbindelse med Botanisk hage og Naturhistorisk museum, sammen med et nytt veksthus. Dette vil gi området det løftet det trenger, og være et tilbud som kommer beboerne i området til gode, avsluttet Ophaug.

Les mer om Venstres og byråd Hallstein Bjerckes arbeid med Lambda

14:05 Venstresiden i bystyret har nå hatt sine hovedinnlegg i debatten om Munch og Lambda. Det er blitt gjentatt flere ganger at det er flertall i bystyret for å bygge et nytt Munchmuseum, men det snakkes lite om hvordan man skal få flertall om et annet alternativ enn Bjørvika, som fikk flertall i bystyret i 2008.

14:10 Erik Lunde (Krf) har ordet. Han sier det vil være pinlig om Oslo kommune ikke klarer å forvalte Munchs kunst bedre enn det som har vært tilfelle i dag, og understreker at Lambda er det beste og mest realistiske alternativet som foreligger. Lunde sa at tiden for å skape ytterligere usikkerhet rundt Munchmuseets fremtid bør være over, og stilte spørmål ved motivene til alliansen som har gått sammen om å stanse prosjektet ved å kreve utredninger på Tøyen og Nasjonalgalleriet.

14:15 Byrådslederen har holdt sitt innlegg. Han sa at Bjørvika, gjennom plasseringen av Deichmanns nye hovedbibliotek, vil bli et kultursentrum i Oslo. Han fremhevet også den faglige støtten Lambda-prosjektet har fått, fra arkitekter, museumsledelse og Munch-eksperter. Byrådslederen fortsatte med å fortelle hva han mener vil være veien videre etter dagens vedtak. Han har vanskelig for å se hvordan utredning av Tøyen og Nasjonalgalleriet bringer bystyret noe nærmere en løsning, og oppfordret opposisjonen til å frafalle sitt forslag om å forkaste Lambda, og å nøye seg med å sende saken tilbake til byrådet for videre utredning.

14:20 Eirik Lae Solberg (H) brukte sitt innlegg til å rette skarp kritikk mot SV og Frp, som tidligere har vært med på å stemme frem Munch i Bjørvika, men senere har snudd. Han uttrykte også glede over at Deichmann i Bjørvika blir vedtatt.

14:20 Toril Berge får ordet. Hun fremhevet Munch som en verdenskunstner, og Lamdba som et veldig godt egnet bygg til å vise frem denne kunsten. Hun understreket at flertallet i dag ikke vedtar et nytt museum, men stillstand. Hun spurte også partiene på venstresiden hvordan de skal skaffe flertall for et alternativ sammen med Frp, som har uttrykt at man ikke ønsker å ta kostnadene ved å bygge et nytt museum. Berge avsluttet med å se fremover, og oppfordret til bystyret til å stemme på det beste alternativet når saken kommer tilbake til sommeren.

14:25 Byråd Ola Elvestuen får ordet. Han sa at beste tomten for Munch-museet er i Bjørvika. Prosessen har dessuten vært grundig og god, og har gått over flere år med flere vedtak. Lambda vil bli et miljøbygg i energiklasse A, og et museum av internasjonal toppklasse. Til og med kostnadsrammen er holdt, sa Elvestuen, og avviste påstander fra Frp om at det ligger skjulte kostnader i prosjektet. Elvestuen gjennomgikk dessuten i detalj hvordan utbyggingsavtalen og forliket med riksantikvaren forholder seg til hverandre. Avslutningsvis fremholdt Elvestuen at Lambda også etter dagens vedtak vil foreligge som et konkret alternativ til bystyrets vurdering.

14:30 Det er byråd Hallstein Bjerckes tur på talerstolen. Han sa at han er glad for vedtaket om Deichmann, men trist over vedtaktet om Munch. Han mente Oslo forspiller sin mulighet til å vise seg som en kulturby som tar forvaltningen av en av våre største kunstneres verk på alvor. Munch fortjener landets beste tomt, sa Bjercke, og uttrykte overraskelse over at flertallet allerede nå, før utredningene av Tøyen og Nasjonalgalleriet, vil forkaste et reelt og godt alternativ i Bjørvika, som endog er ferdig utredet, og som det således ikke vil innebære ytterligere kostnader å beholde til vurdering.

14:35 Odd Einar Dørum har ordet. Han fortalte at han flere ganger i Oslo-politikken har opplevd at det umulige blir mulig, selv når det ser som mørkest ut og motsetningene er steile. Han sa at han har tro på at det med tiden vil komme en løsning i spørsmålet om Munchmuseet, og at det også vil komme på plass et veksthus på Tøyen.

14:40 Også Venstres Terje Bjøro ønsker ordet i debatten. Han sa at for ham personlig har saken vært vanskelig, men at han har gått fra å tvile til å tro på Lambda, som han mener er viktig for Norges og Oslos omdømme. Bjøro uttrykte derfor håp om en forent løsning til slutt i denne saken.

14:55 Byråd Ola Elvestuen (tidligere leder i byutviklingskomiteen) har tegnet seg på talerlisten. Han gav bystyret en kort orientering om sakens historikk, og understreket at Lamdba-prosjektet har gjennomgått en grundig utvikling på veien fra idé til konkret plan, blant annet med tanke på energibruk og museumsfaglige forhold.

Toril Berge tar også ordet, og minner representantene i bystyret om at dagens debatt definitivt er en omkamp i en lokaliseringsdebatt man allerede hadde konkludert i. Hun understreket at de arkitektoniske aspektene ved Lambda er av høy kvalitet, og konkluderte med at det ikke er noe galt i å endre standpunkt – vel og merke dersom snuoperasjonen er gjennomtenkt og situasjonen tilsier at det er på tide å tenke seg om en gang til.

15:15 Espen Ophhaug tar ordet, i et forsøk på å oppsummere debatten. Han understreket nok en gang de faglig sterke kvalitetene i Lambdaprosjektet, og fremhevet de store forskjellene i besøkstallene til det eksisterende Munchmuseet og Botanisk Hage på Tøyen. Munch hører ikke naturlig sammen med Botanisk hage, sa Ophaug, og konkluderte med det gjør derimot Munch og Deichmann.

15:20 Alle innlegg i saken er holdt, og ordføreren går videre til votering. Det holdes en kort pause først.

15:25 Det voteres. SVs forslag om å forkaste felt B5 (Lambda) i reguleringsplanen behandles, og blir vedtatt mot H, V og Krfs stemmer. Regulering av Deichmann vedtas enstemmig. Det voteres deretter over forslaget fra A, SV, Frp, R og MDG om å utrede de nye alternativene til Munchmuseum. Dette blir vedtatt mot H, V, og Krf. I tillegg voteres det over forslag fra A om at byrådet skal komme tilbake til detaljregulering av akvarium på felt B5 og B14, som blir vedtatt langs de samme linjer, dog uten MDG.

Voteringen er med dette avsluttet, og bystyret går for å tenne Rådhusets julegran. Møtet fortsetter om ca. en halvtime.

Tiltak mot frafall i videregående skole
16:10 Bystyret gjenopptar forhandlingene. Først behandles sak om tiltak mot frafall i videregående skole. Julianne Ferskaug tar ordet for Venstre. Hun forteller om de mange grunnene som kan føre til at elever frafaller videregående utdanning, og oppsummerer de viktigste tiltakene i saken. Spesielt vil det bli lagt vekt på å bedre overgangen mellom ungdomsskolen og videregående skole, sa Ferskaug. I tillegg må man se nærmere på hvordan skolene håndterer elevfravær, og følge opp de rutiner som finnes for å identifisere og hjelpe elever i risikosonen for frafall. Saken ble enstemmig vedtatt.

Studentboliger i Bjørvika
Det er i utbyggingsavtalen for Bjørvika lagt føringer om at et visst antall boliger skal være rimelige utleieleiligheter egnet for ungdom. Uenigheten består i hvorvidt studentboligene som nå innreguleres skal regnes inn i denne totalen.

16:25 Odd Einar Dørum tar ordet, og sier at Aps og SVs forslag i praksis utgjør en stans i utbyggingen av de aktuelle studentboligene. Oslo kommune har gjennom HAV eiendom sørget for at det stilles en tomt til dispsoisjon for studentboliger i Bjørvika, og dersom Aps og SVs forslag får flertall, vil disses fremtid bli en høyst usikker ørkenvandring.

16:30 Ola Elevestuen får ordet, og understreker at man ikke bare kan vedta at det skal bygges rimelige utleieboliger. Det skal også finnes villige utbyggere, og man bør i denne omgang prioritere å sikre studentboligene. Saken bør dessuten ses i et helhetlig byutviklingsperspektiv, og Aps og SVs forslag innebærer en risiko om at hele studentbolig-prosjektet faller bort, sa Elvestuen.

16:35 Saken ble vedtatt mot A, SV og R.

16:40 Bystyret tar Byrådets tertialrapport pr. sept. 2011 til orientering med en rekke merknader.

Endring i Oslo kommunes pensjonsvedtekter
Saken dreier seg om et forslag fra byrådet om å harmonisere Oslo kommunes pensjonsnivå med statens og andre kommuners pensjoner. Oslo kommune har til i dag hatt et pensjonsnivå på 70%, dette foreslås senket til 67,3% for alle som ansettes i kommunen etter 01.01.2012. Ap og SV har fremmet forslag om at saken sendes tilbake til byrådet.

16:50 Toril Berge tar ordet, og gjennomgår de mange spesielle pensjonsvilkårene Oslo kommune har operert med, blant annet at det har vært forskjellige ytelser til enker og enkemenn. Dette ryddes det nå opp i. Til hovedendringen i forslaget, understrekte Berge at det er nødvendig å harmonisere nivået med resten av landet, både med tanke på kommuneøkonomien og fleksibiliteten i arbeidsmarkedet. Oslo vil fremdeles ha en av landets beste pensjonsordninger, men innsparingen til kommunen vil være på 135 millioner kroner over 15 år. Dette blir mange lærere og sykepleiere, avsluttet Berge.

17:15 Saken ble vedtatt

17:25 Bystyret behandler nå sak om regulering av Ekebergveien på strekningen Ljabrubakken – Tallbergveien – til hovedsykkelvei. Venstre har i byutviklngskomiteen vært med på å fremforhandle et kompromiss mellom behovet for god plass til sykkelvei og fortau og private eierinteresser i området.

17:30 Ola Elvestuen tar ordet, og forklarer at byene i Norge ikke er delegert tiltrekkelig myndighet over veinettet til å gjøre alle de grepene man ønsker seg. Han understrekte at forslaget som foreligger likevel er det helhetlig sett beste alternativet, med en akseptabel balanse mellom sykkelveier og grøntområder. Med denne saken får vi etablert en viktig del av hovedsykkelveinettet, uten å ta for mye av hager og trær, avsluttet Elvestuen.

17:35 Saken ble vedtatt mot Ap, SV, R og MDG. Bystyret tar med det middagspause, og møtes igjen kl. 18:20.

18:20 Terje Bjøro har forlatt bystyresalen, og Saynab Mohamud overtar hans plass.

18:35 Bystyret behandler nå saker fra byutviklingskomiteen. Disse sakene er for det meste i realiteten avgjort i komiteen, men bystyremøtet er naturligvis en anledning for de som tapte sine saker der til å fremme sitt syn på nytt.

Trafikkplan for Gamle Oslo
18:40 Det er nå trafikkplanen for bydel Gamle Oslo som debatteres. Saken er en orienteringssak fra Byrådet, som oppdaterer bystyret på de tiltak som er iverksatt og planlegges innført. Odd Einar Dørum tar ordet til saken, og forteller om sin lange erfaring med å bedre trafikkforholdene i Gamle Oslo. Han sier at det er få i bydelen som eier egen bil, men at den likevel er tungt belastet med gjenomfartstrafikk. Det er derfor viktig at trafikkutviklingen skjer på lokalbefolkningens premisser, og denne planen er et langt skritt i den retningen, sa Dørum, og understrekte behovet for å se saken i sammenheng både med Ruters planer for utviklingen av kollektivtraseer og den vedtatte bevaringen av gamlebyen, herunder gjenåpning av Oslo torg. Her må vi tenke i et 100-årsperspektiv, avsluttet Dørum.

18:45 Byråd Ola Elvestuen minner bystyret om at trafikkplanen for Gamle Oslo ble fremmet som et privat forslag av ham selv og Ronny Fagereng i 2007. Det er derfor en stor glede å få saken tilbake som byråd, og få gjennomført de mange gode forslagene og ideene som er kommet gjennom den svært brede prosessen planen har vært gjennom, sa Elvestuen. Bydelsutvalget i Gamle Oslo har vært en sentral premissleverandør i arbeidet med trafikkplanen.

Tiltak mot tagging
19:05 Bystyret går videre til å behandle tiltak mot tagging.

19:20 Ola Elvestuen redegjør for hvordan byrådet ser for seg å følge opp tiltaksplanen mot tagging. Han understreker at det er en forskjell på grafitti og tagging, men at det likevel er en sammenheng mellom de to tingene, som man må ta hensyn til. Frp har foreslått å frata bydelene muligheten til å etablere egne, lovlige grafittivegger, men dette forslaget har ikke flertall i bystyret.

19:25 Odd Einar Dørum tar ordet for å presisere Venstres holdning i spørsmålet om lovlige grafittivegger. Det finnes alltid muligheter til å finne gode, lokale løsninger dersom man er villige til å snakke sammen som ansvarlige borgere, og den muligheten bør bydelene fortsatt ha, sa Dørum, men understrekte at dette ikke innebærer noen åpning for hærverk i det offentlige rom.

19:30 Det voteres over saken og de foreslåtte tiltakene punktvis. Samtlige tiltak blir vedtatt i tråd med komiteens innstilling – med unntak av Frps forslag. Bystyret går deretter videre til å behandle forslag om å etablere en Oslo-utstilling om Jødedommen, Kristendommen og Islam. Eirik Lae Solberg (H) foreslår at saken behandles som en oversendelse til byrådet, med henvisning til at det var et bredt flertall i komiteen for å gjennomføre en slik utstilling. Dette ble enstemmig vedtatt.

Skolebehovsplanen
19:45 Ordføreren fremskynder debatten om skolebehovsplanen av hensyn til noen fremmøtte elever med tidligere leggetid enn bystyrets representanter.

19:50 Øystein Sundelin (H) redegjør for noen av enkeltelementene i skolebehovsplanen, som er sendt fra kultur- og utdanningskomiteen med et omfattende sett av merknader. Det er mange forslag i planen som har vakt lokalt engasjement, kanskje spesielt Uranienborg skole, som blir foreslått omgjort fra en såkalt 1-10 skole (skole med både barne- og ungdomstrinn) til en ren barneskole. Komiteens innstilling innebærer imidlertid en utsettelse av denne avgjørelsen. Dette grepet er foreslått for en rekke andre skoler i tillegg, og arbeidet med planen har i det hele vært en krevende øvelse i å balansere en rekke hensyn opp mot hverandre, deriblant nærskoleprinsippet, utvikling av enhetlige kunnskapssentra, og ikke minst den store befolkningsveksten Oslo står ovenfor.

19:55 Julianne Ferskaug inntar talerstolen. Hun sa at planen ikke bare handler om å bygge skoler, men om å bygge byen. Trafikksikkerhet er et viktig element å ta hensyn til, og skolene skal være kultursentre i sine nærmiljøet, sa Ferskaug. Hun uttrykte dessuten glede over at komiteen har lykkes i å nå en bred enighet om hovedgrepene i planen. Venstre er likevel bekymret for tidsperspektivet i planen, og henstiller til byrådet om å utvikle gode midlertidige løsninger, som ikke bare blir dårlige brakkebygg, forstatte Ferskaug. Venstre er stor tilhenger av 1-10 skoler, og vi er ikke glade for å nå være med på å gjøre flere av disse til rene barneskoler, sa Ferskaug, som understreket at dette dessverre er nødvendig med tanke på de mange nye elevene Oslo vil få de nærmeste årene. Ferskaug nevnte dessuten flere enkeltskoler man vil be byrådet behandle med spesiell varsomhet, deriblant Urainienborg, Høyenhall, Fagerborg, Etterstad og Hasle.

20:20 Odd Einar Dørum ønsker også ordet i debatten om skolebehovsplanen. Han berømmet komiteen med et godt og grundig arbeid, og kommenterte noen enkeltelementer, blant annet behovet for en flerbrukshall i tilknytning til Uranienborg skole. Dessuten nevnte han Storebrandtomten som aktuell plassering av en ny skole i bydel Vestre Aker.

20:25 Espen Ophaug tar ordet for å snakke om utviklingen om bydel Gamle Oslo. Han sa at bydelen gleder seg til det kommer en ny skole på Hersleb, og understreket at denne må utvikles i nærhet med universitetets aktivitet på Tøyen. Gamle Oslo trenger noen fyrtårn for kultur og kunnskap, og dette kan Hersleb skole bli, avsluttet Ophaug.

20:30 Skolebehovsplanen går til votering. Det stemmes over innstillinger fra komiteen, og stemmegivningen følger avstemningene der. Venstre stemmer mot forslag om midlertidige paviljongskoler på Hasle, ettersom vi her ønsker å få på plass permanente løsninger så raskt som mulig. Forslaget fikk likevel flertall.

20:35 Toril Berge har som ambisjon å holde det eneste innlegget i debatten om rusmiddelpolitisk handlingsplan for Oslo kommune. Planen bygger på bydelenens planer, og saken er enstemmig i komiteen, sier Berge, og ønsker byrådt hell og lykke med gjennomføringen. Det blir med den ene innlegget før voteringen. Planen blir vedtatt i tråd med byrådets og komiteens innstilling.

Etablering av innovasjons- og gründerskole
20:35 Julianne Ferskaug redegjør for forslaget som i sin tid ble fremmet av Ola Elvestuen og Kjell Veivåg. Venstre mener at kreative løsninger gjerne oppstår i skjæringspunktet mellom privat og offentlig engasjement, og ungdom bør inspireres til skapende virksomhet i hverdagen, sa Ferskaug. Hun har tro på at et samarbeid med næringslivet vil ha positiv effekt på læringsmiljøet, og bidra til næringsutvikling og økt kunnskap om spesifikke fagfelter. Samarbeid mellom fagmiljøer, skoler og næringslivet er et spennende arbeid som vi gleder oss til å begynne med, avsluttet Ferskaug. Saken blir vedtatt mot Rs stemme.

20:40 Bystyret går til votering i sin siste sak, endring i reglementet for bydelene. Saken blir enstemmig vedtatt.

20:45 Byrådslederen får avslutte møtet med å ønske ordføreren og bystyret god jul. Ordføreren takker det nye bystyret for innsatsen, og ønsker representantene en god ferie. Møtet er med det hevet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**