Ringnes sitt hovedinnlegg i budsjettdebatten i Hedmark fylkesting 14. desember 2011

Venstre er i opposisjon til fylkesrådet
Derfor er det min rett og plikt, både å kritisere og kommentere fylkesrådets budsjett –
Og selvfølgelig presentere hovedtrekkene i vårt eget alternative budsjett med hovedvekt på Venstres hjertesaker

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Innvandring

Foto: HA

Først et lite blikk på statsbudsjettet som jo er fylkeskommunens største bidragsyter med ca 1, 3 mrd.
– Statsbudsjettets utgiftsside er formidabel: på over 1.000 mrd eller over 200.000 pr innbygger
– Sverige bruker til sammenlikning kun 76.000 pr innbygger – det samme gjør Finland
– Danmark bruker 130.000 pr innbygger — også langt under Norge
Er dette relevant å nevne i denne sammenheng? Ja,- det er relevant – fordi dette reiser følgende spørsmål:
Når det stilles så mye penger til disposisjon — hvordan er det mulig å likevel komme i en situasjon både nasjonalt og i Hedmark fylke, hvor det likevel må prioriteres sterkt og det er lett å påvise både mangel på tjenester og like viktig: mangelfull kvalitet på de tjenestene som tilbys innbyggerne i Hedmark?
Er det slik at vi både nasjonalt og i Hedmark at innbyggerne får lite igjen for sine skattepenger og rammetilskudd?
Det burde være mye større fokus på hvordan pengene brukes,- ikke bare hvor mye.
Her ligger kanskje den største forskjellen mellom de sosialistiske og de ikke-sosialistiske partiene
Så til fylkesrådets budsjett:
Fylkesrådet legger fram et budsjett med noen interessante ambisjoner og mål.
Særlig målet om å øke antall innbyggere til 220.000 innen 2020,
Hedmark har økt sin befolkning med 0,5 % det siste året – mens landsgjennomsnittet er 1,3 % – mer enn dobbelt så mye.
Da trengs det nok mer Venstrepolitikk for å få målet.
For det antakeligvis kun mulig å nå dette målet gjennom en mer liberal arbeidsinnvandring.
Hedmark har mye landbruk og reiseliv — begge næringer med svak lønnsomhet og er derfor avhengig av arbeidsinnvandring for å dekke sitt arbeidskraftsbehov.
Det må sies høyt og tydelig — jeg gjør det gjerne!
Takk til alle de som kommer til Hedmark og bidrar til å skape verdier her — jeg har tidligere nevnt at det er folk fra 64 ulike nasjoner bare i Nord-Østerdal.
Mye av innvandringspolitikken styres nasjonalt, men Venstre har forslått at Hedmark burde søke om å bli et prøvefylke for en mer liberal innvandring for å øke folketallet.
Venstre er helt enig i at Hedmark trenger mer folk og vi har god plass og har ekstra store utfrodringer fordi flyttemønsteret er slik at folk flytter mot kysten og mot byer og tettsteder.
Hedmark har lite av begge deler og trenger derfor å føre en mer aktiv motstrømspolitikk på dette området.
Færre elever i aldersgruppen 16-18 år er et alvorlig tegn på stagnasjon og er alvorlig.
Ungdom er synonymt med framtid.
Intet mindre — uten ungdom — ingen framtid!
Bra satsing på samferdsel, – med ett unntak: gang —og sykkelveier
Nedgang fra 28 til 22 mill er svært uheldig.
Så til vårt budsjett:
Vårt alternative budsjett tar utgangspunkt i fylkesrådets budsjett.
Så flytter vi på ca 80 mill. kr.
Noen vil kanskje si at det er lite, men mesteparten av budsjettet er bundet opp og i praksis er det ikke mulig å gjøre veldig store endringer.
Med andre ord: vårt alternative budsjett er gjennomførbart og ansvarlig.
Side 8 i vårt budsjett viser hovetallene som viser forskjellen i prioriteringer mellom opposisjonen og fylkesrådets budsjett:
Opposisjonen ønsker å bruke 28 mill mer enn fylkesrådet til vgo — fylkeskommunens viktigste oppgave.
Videre ønsker vi å bruke 8 mill mer enn fylkesrådet til kultur.
Jeg deler fullt og helt fylkesrådets visjon nederst på side 78 om at kunst skal utfordre, begeistre og foredle!
Venstre står bak forslaget om å bygge egne sykkelfelt som en integrert del av veibanen når det skal bygges veier/ved utbedringer i framtida.
Dette gjøres i mange europeiske land og er en billig måte å legge til rette for mer sykling på — selv om sikkerheten er dårligere enn ved adskilte bil -og sykkelveier.
Det beste er det godes fiende, det er bedre med noe skjerming av syklister enn ingen!
Inndekningen skjer ved å kutte i sentraladministrasjonen (ca 80 årsverk, med ca 20 årsverk /året fram til 2015) og i midler til det som omtales som regional utviklingsmidler — til sammen ca 20 mill, dessuten inndrar vi fylkesrådets disposisjonsfond på 4,6 mill — som selv om det gjøres rede for bruken av medene i ettertid, er midlene i dag reservert fylkesrådet og pengene befinner seg derfor i en gråsone i forhold til folkevalgt kontroll.
Vårt alternative budsjett har som utgangspunkt at Hedmark må ha en kritisk gjennomgang av pengebruken:
– Hedmark har større utgifter til administrasjon enn de fylkene som er naturlig å sammenlikne seg med. Her er det penger å spare
– Videre vil vi ha en gjennomgang av den internasjonale virksomheten for å se om det her ligger utgifter som ligger utenfor det som er fylkeskommunenes definerte mål.
Norges bistandsbudsjett for 2012 er på 28 mrd kr
Det er naturlig at det søkes om midler fra bistandsbudsjettet til å finansiere de delene av int virksomhet – jeg vil gjerne be fylkesrådet svare meg på i hvilken grad det gjøres i dag — f eks for nord-sør virksomheten og engasjementet i Namibia
Vi ønsker å øke beviligningen til Regionalt Forskningsfond (RFF) med en million!
Jeg vi henvise til fylkesrådets budsjettkommentar på side 87 om at Hedmark har et behov for et mer forskningsintensivt næringsliv — det kan vi bidra til ved å legge mer penger i RFF.
Her ligger nøkkelen til framtida for Hedmark:
Våre barn tar utdanning — mange høyere utdanning.
De kommer selvfølgelig ikke tilbake hit, hvis vi ikke evner å legge til rette for et næringsliv, som er kunnskapsintensivt.
Det håper jeg at vi kan være enige om.
Vi vil fremme en del verbalforslag slik at de partiene som står bak fylkesrådet får anledning til å støtte våre forslag, f. eks.
– At Hedmark skal vær prøvefylke for liberal arbeidsinnvandring — 4 år, bo og arbeide i Hedmark
– Arbeide for at Hedmark blir prøvefylke for at fylkesmannens miljøkompetanse i hovedsak legges til fylkeskommunen
– Ha økt bruk av alternative læringsarenaer, mer praksis i skolehverdagen, gjerne i samarbeid
med næringslivet
– Etablere forskerlinje ved én av fylkets videregående skoler
– Ny ridehall ved Storsteigen videregående skole
– Arbeide for en erstatningsordning for de som har vært utsatt for overgrep under plassering
etter barnevernloven — uansett hvilken kommune i fylket man kommer fra
– Styrke samarbeidet mellom de videregående skolene og næringslivet
– Åpne de videregående skolene for allmennheten ved at de også er arena for faglige og
kulturelle arrangementer i det lokalmiljøet de betjener

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**