Venstres budsjettvalg

For Venstre har budsjettprosessen vært krevende. Vi så at det ville bli en stram kommuneøkonomi framover, og det ble tydelig at vi måtte foreta tøffe valg. For oss har valget stått mellom å la eiendomsskatt på næring stå uforandret og gjøre kraftige kutt i skolen – eller øke eiendomsskatt på næring med en promille og med det redusere kuttene i skolen. Venstre valgte å prioritere skole og tidlig innsats.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Petter Natanael Toldnæs

Foto: Marcus Kjeldsen

I vårt program stod det at vi skulle jobbe hardt for å unngå økninger i eiendomsskatten, og det har vi også virkelig prøvd i budsjettarbeidet. Ingen har så langt klart å peke på kutt som frigir halvannen million kroner i drift uten at det får store konsekvenser.

I kommunebudsjetter er det mange menneskelige og økonomiske faktorer som må tas hensyn til. Vi er redd at det foreslåtte kuttet i skolen vil koste for mye.
– Færre stillinger i skolen vil bety større belastning på hver enkelt ansatt i skolen. Dette vil bety flere sykemeldinger og mer ustabilitet for elevene.
– Færre stillinger i skolen vil bety større potensiale for drop-outs senere i skoleløpet. Det får konsekvenser for alle.
– Færre stillinger i skolen vil bety dårligere oppfølging av elevene. På lengre sikt vil dette gi mye større belastning på kommunebúdsjettene framover.

Agenda-rapporten sa følgende:

Generelt vil et kutt i denne størrelsesorden redusere mulighetene til dette betydelig.
En reduksjon på ca. 9 stillinger i skolen, vil for eksempel innebære følgende kutt:
Legge ned ulike leseintensive kurs
Ekstra lærer inne i ulike fag fjernes
Redusere ulike funksjonsstillinger, som bibliotek, IT, sosiallærer, spesped.-koordinator
Delingstimer, hvor klassen kan deles i mindre grupper for å gi tettere oppfølging
Redusere ekstra styrking i lesing og regning på 1.-4. trinn
Redusere stillinger til assistent og miljøterapeuter
Samlet sett kan dette medføre at flere elever vil trenge spesialundervisning, fordi muligheten til å sette inn ressurser tidlig og styrke ekstra, reduseres.
Stortinget styrket for to år siden 1.-4. trinn innenfor lesing og regning, og dette fulgte politikerne i Lillesand opp i form av økte rammer. Dette fordi forskning sier at tidlig innsats er viktig for læring og motivasjon.
Selv om det forskningsmessig ikke kan påvises en sammenheng mellom ressurser og læringsutbytte, vil et kutt i en slik størrelsesorden være dramatisk for skolene i Lillesand.

6. desember sa ordfører Arne Thomassen til lokalavisa at "det er skremmende at enkelte partier vil øke eiendomsskatten på verker og bruk". Det som skremmer Venstre ordfører, er at kommunen faktisk ikke klarer å levere de barnevernstjenestene vi er pålagt å levere. Og det som også skremmes oss er at elever med større behov enn andre vil bli skadelidende av de store kuttene i skolen.

Jeg håper at vi i fortsettelsen av debatten ikke skal komme med karakteristikker av hverandre for å ta det ansvaret og de valgene vi mener er til beste for kommunen. Å snakke ned hverandre skremmer andre fra å ville gå inn i det politiske liv og gjøre de valgene vi mener er best for framtida.

Venstre største og viktigste valgløfte var å heve lærerkompetanse, men også å styrke tidlig innsats og forbedre resultatene i skolene. Det mener vi at vi best får til i vårt budsjettforslag.

(Dette var Venstres hovedinnlegg i budsjettdebatten)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**