Trafikkplanen for Gamle Oslo er et historisk stykke arbeid

I årets siste bystyremøte ble trafikkplanen for bydel Gamle Oslo vedtatt. Venstres representant i samferdsels- og miljøkomiteen, Odd Einar Dørum, har arbeidet i en årrekke med å bedre trafikkforholdene i indre by, og mener man med denne planen har tatt et langt skritt mot en felles forståelse som ser bydelens unike kvaliteter i sammenheng med lokalbefolkningens behov.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


– Gamle Oslo er en historisk bydel, og trafikkplanen har fremkommet etter et bredt samarbeid mellom bydelsutvalget, lokale vel- og interesseforeninger, fagfolk i Bymiljøetaten og bystyrets representanter. Kollektivfelt i Vålrengatunnelen og Ekebergtunnelen skal utredes videre, for å unngå at biltrafikken herfra flyter ut i bygatene, og vi går inn for å redusere fartsgrensen til 30 km/t i de fleste gatene i bydelen. I tillegg lager vi en plan for tryggere skoleveier, sammen med FAUer, barn og foreldre. Dette er viktige grep som vil bidra til et bedre bomiljø lokalt, og et bedre miljø globalt, sier Dørum, og poengterer at han i arbeidet med planen har forsøkt å tenke i et 100års-perspektiv.

– Bystyret har, blant annet etter forslag fra Venstre, vedtatt en omfattende bevaring av Gamlebyens historiske bomiljøer, inkludert gjenåpning av Oslo torg. Dette har vært et sentralt premiss når vi nå har lagt føringer på trafikkutviklingen i området. Vi vet dessuten at bydelen har få bileiere blant sine beboere, samtidig som den er spesielt belastet av gjennomfartstrafikk. Da er det grunn til å glede seg over et vedtak som vil redusere den totale trafikkmengden, skape tryggere skoleveier, og kanalisere den tyngste trafikken utenom historiske bevaringsområder, oppsummerer Dørum. Han tror trafikkplanen vil stå seg godt i en tid hvor byutviklingen skjer i et høyt tempo.

– For Venstre har det alltid vært viktig å drive en fremtidsrettet byutvikling, med respekt for lokale interesser og historiske kvaliteter. Det er blitt utvist et sterkt engasjement i denne saken, og derfor er jeg glad for å kunne presentere en helhetlig plan som en tidlig julegave til de mange som har involvert seg og kommet med innspill, sier Dørum, og avslutter med å peke fremover på noen muligheter som nå åpner seg.

– Arbeidet med trafikkplanen har nok en gang vist meg at man kan oppnå konkrete resultater når mange gode krefter trekker i samme retning. Det håper jeg kan være en inspirasjon til fremtidige trafikkplaner for andre bydeler. Slike planer kan bli avgjørende for om Oslo når sitt mål om å møte den store befolkningsveksten uten at det fører til økt biltrafikk, konkluderer Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**