Ringnes sitt forslag om utvidet rett til videregående opplæring nedstemt av Ap og Sp i fylkestinget

Det er skuffende og overraskende at Ap og Sp stemte ned forslaget om utvidet rett til videregående opplæring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Pc, data, klasserom, elev, skole

Foto: Microsoft

Forslag: Hedmark fylkesting ber fylkesrådet fjerne kravet om at den videregående opplæringen skal skje sammenhengende. Det betyr at alle ungdommer i Hedmark kan ta ut sine rettigheter når som helst i perioden mellom 16 år og 25 år fra og med 2012.
Representanten Teien (Sp) fikk flertall for å vente og se hva denne utvidede retten innebærer økonomisk i Oppland:
Saksprotokoll Fylkestinget, Møtedato: 12.-14.12.2011, Sak: I2llll
Resultat: Annet forslag vedtatt
Arkivsak: 1116988
Tittel: Saksprotokoll: FORBEREDT FORSLAG FRA REPRESENTANTEN
ERIK RINGNES (V): UTVIDET RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
Behandling: Representanten Ida Kristine Teien (Sp) fremmet slikt forslag: Fylkestinget vil avvente fjerning av krav om sammenhengende uttak av rett ti1 Oppland fylkeskommune har prøvd ut ordningen i skoleåret 2012-2013. Dette vil gi Hedmark fylkeseskommune et godt gunnlag for å vurdere nytte, omfang og økonomiske konsekvenser av ordningen.
Votering: Ved alternativ votering mellom forslag fra representanten Ringnes og forslag fremmet av representanten Teien, ble forslag fremmet av representanten Teien vedtatt med 19 mot 14 stemmer som ble avgtt for representanten Ringnes sitt forslag.
Vedtak: Fylkestinget vil avvente fjerning av krav om sarnmenhengende uttak av rett til Oppland fylkeskommune har prøvd ut ordningen i skoleåret 2012-2013. Dette vil gi Hedmark
fulkeskommune et godt grunnlag for å vurdere nytte, omfang og økonomiske konsekvenser av
ordningan.
Kommentar fra meg som forslagstiller: Det er skuffende og overraskende at Ap og Sp stemte ned forslaget om utvidet rett til videregående opplæring. Hedmark er det fylket som har størst frafall og lavest andel som gjennomfører videregående opplæring i Norge. Dette forslaget ville gi flere ungdommer i Hedmark en sjanse til å gjennoppta sin videregående opplæring uten å vente til de blir 25 år hvor voksenretten kommer til anvendelse. Mange unge mister troen på seg selv når de blir gående uvirksomme og veien er kort til passivitet og behov for offentlig understøttelse. Forslaget fra Teien innebærerer en helt unødvendig utsettelse og en “vent og se-holdning” – det vil si at fylkesrådet viser mangel på mot og handlingsevne i en så viktig skolepolitisk sak med mange enkeltskjebner med dagens ordning.
Erik Ringnes
gruppeleder Venstre i Hedmark fykesting

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**