Det blir mer åpenhet i Hurum

Ordfører Monica Vee Bratlie var svært positiv til interpellasjonen fra Venstre om mer åpenhet i den kommunale forvaltningen. Hun vil nå ta initiativ til at det blir enda mer åpenhet i Hurum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Datamus, hånd

Foto: Microsoft

I kommunestyremøtet 13. desember fremmet Venstres Geir Stave en interpellasjon: Best på åpenhet?
Åpenhetsindeksen 2011, utført av Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg og referert på Norsk Journalistlags hjemmesider, ser på åpenhetspraksis i landets kommuner.

Til sammen får Hurum kommune 14/18 mulige poeng. Dette er veldig bra, men det er likevel et par punkter der Hurum kan bli enda bedre. Disse forbedringene kan gjøres med små grep og uten store kostnader. Målet må være å bli best i landet på åpenhet, mener Venstre.

Les interpellasjonen og se Hurums resultater her.

Ordførers svar på interpellasjon
Ordføreren vil benytte anledningen til å fremheve Hurum kommunes åpenhetslinje. Av samtlige kommuner i Buskerud ble vi bare forbigått av Hole. Når det er sagt, vil jeg understreke at arbeidet rundt åpenhet i forvaltningen er et kontinuerlig arbeid, der vår målsetting er å være best. På denne bakgrunn vil ordføreren arbeid for tilrettelegging av mest mulig åpenhet i Hurum kommune.

Jeg har tidligere i møtet nevnt initiativet jeg vil ta i neste styremøte i HEKF med sikte på tilgjengeliggjøring av dokumenter og møteoffentlighet. Det samme vil jeg sørge for blir satt på dagsorden og vurdert i forhold til møtene i Kontrollutvalget, der vi ikke oppnår poeng i undersøkelsen.

Den generelle reglementfestede taushetsplikten fra møter holdt for lukkede dører, vil jeg ta initiativet til blir omgjort. En bestemmelse om generell taushetsplikt trenger vi ikke. Jeg har den tillit til representantene at de offentlig ikke røper innhold i dokumenter unntatt offentlighet, ei heller opplysninger fremkommet i møtet som de må forutsette er underlagt lov om taushetsplikt.

Når det gjelder klikkbare dokumenter og lesing i fulltekst på nettet, så forholder det seg slik at Hurum kommune ikke har dokumenter i fulltekst liggende på hjemmesiden. Dette er fordi vi trenger bedre tekniske løsninger og programvare for innsyn bla for å ha sperre for søkemotorer og enklere utlegging.

Dersom dokumenter skal legges ut i sin helhet krever dette at det benyttes økte ressurser til kvalitetssikring av dokumenter på postjournalen med tanke på å sikre at ikke personopplysninger offentliggjøres. Det vil bli arbeidet med løsninger rundt dette, med målsetting om å ha løsningene på plass ved samlokalisering av administrasjonen på Sætre om ca. ett år frem i tid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**