Møte i bystyret 25. januar

Årets første bystyremøte i Oslo avholdes 25. januar fra kl. 15:00. Her vil vi oppdatere underveis hva som skjer i møtet. Du kan også følge møtet på Oslo kommunes web-tv. For å lese eller oppdatere livebloggen, trykk her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


15:00 Opprop. Venstre er representert ved Toril Berge, Odd Einar Dørum, Espen Ophaug, Julianne Ferskaug og Terje Bjøro (møter for Guro Fjellanger).

Redegjørelse for situasjonen i Ruter og Unibuss
Byråd for miljø og samferdsel Ola Elvestuen redegjør for situasjonen i Ruter og Unibuss i forbindelse med de pågående korrupsjonssakene.

Elvestuen gjennomgår bakgrunnen for saken. Det er en politietterforskning rundt det tyske selskapet MAN i 2009 som ligger til grunn for den pågående etterforskningen i Oslos kollektivselskaper. Det er foretatt en grundig gjennomgang av internkontrollen i både Unibuss og Ruter, sier Elvestuen, som har bedt Ruter om å gjennomgå spesielt rutiner i forbindelse med anskaffelser. Ernst & Young har ansvaret for gjennomgangen, og har som mandat å se spesielt på utforming av konkurransegrunnlag med sikte på å avdekke eventuelle lovbrudd. Konsulentfirmaet holder løpende kontakt med politiet.

Forebygging av korrupsjon og god internkontroll er blant de viktigste lederansvar, og en oppgave som tiligger de aktuelle firmaers styrer. Som eier av Ruter har jeg hatt tett kontakt med både styret og medeier i Ruter, Akershus fylkeskommune, og fått en skriftlig redegjørelse fra styreleder som beskriver ansvarsforholdene og løpende vurderinger som er gjort i anskaffelsesprosessen for busser til Oslo vest, sier Elvestuen. Unibuss ble etter en vurdering gjort av styret i Ruter, i samråd med en ekstern advokat, holdt utenfor denne anbudskonurransen, med henvisning til lov om offentlige anskaffelser. Kontraktstildelingen ble gjort etter de oppgitte evalueringskriterier.

Ruter har senere innhentet eksterne advokater til å vurdere hvorvidt det foreligger saklig grunn til å avlyse konkurransen etter de fremkomne opplysninger. Det har spesielt vært stilt spørsmål ved kravet i anbudsgrunnlaget som sa at bussene som skulle leveres måtte være mellom 18,74 og 18,75 meter.

I henhold til aksjonæravtalen, skal eierne av Ruter søke enighet i saker hvor det vurderes å instruere styret i selskapet. Det vil kunne medføre store juridiske og økonomiske konsekvenser ved å instruere styret i enkeltsaker, sier Elvestuen.

Kommuneadvokaten har også undersøkt saken, spesielt med tanke på konsekvenser ved å avlyse konkurransen, på oppdrag fra eierne. I tråd med råd fra Kommuneadvokaten, vil jeg be Ruters styre vurdere om det har foregått ulovligheter som tilsier at konkurransen bør avlyses, fortsetter Elvestuen, som tidligere har understreket at så lenge byråden har tillit til styret, er det avgjørende at det er styret som tar beslutninger om selskapets daglige drift, herunder anbudskonkurranser. Som eier vil jeg følge politietterforskningen tett, og vurdere fortløpende hvilke tiltak det er hensiktsmessig å gjennomføre, avsluttet Elvestuen.

Muntlig spørretime
Bystyremøtet fortsetter som vanlig med muntlig spørretime, hvor representantene kan stille spørsmål til byrådet.

Første spørsmål er fra Andreas Røberg-Larsen, og omhandler muligheten for å kjøpe kollektivbilletter pr. mobiltelefon. Byråd Elvestuen kan opplyse om at det jobbes med å utvikle en applikasjon til smarttelefoner, som skal brukes til billettkjøp.

Gülay Kutal (SV) stiller spørsmål til kunnskaps- og utdanningsbyråd Torger Ødegård (H) om gratis kjernetid i barnhager. Ødegård sier at han er tilhenger av gratis kjernetid, men ønsker å målrette ordningen mot barn som har størst behov for det.

Jøran Kallmyr (F) stiller spørsmål om Byantikvarens opptreden i media i forbindelse med Olav Thons søknad om å installere dobbeltdører i en forretning på Majorstua. Byråd for byutvikling Bård Folke Frederiksen (H) avdramatiserer det hele, men sier at han har gitt noen generelle råd til sine etater om hvordan saker de har til behandling omtales i media.

Ingrid Balterzen (R) stiller spørsmål om anskaffelse av busser i selskapet Unibuss, med henvisning til korrespondanse mellom korrupsjonssiktede personer i Ruter og Unibuss. Spørsmålet er konkret hvorvidt byråd Elvestuen vil stanse betalingen for disse bussene. Elvestuen svarer at hans byrådsavdeling er oppmerksomme på saken, og at garantiutbetalingen er stilt i bero. Det avventes en redegjørelse fra Ruters styre før noen endelig beslutning blir fattet.

Andreas Halse (A) stiller spørsmål til byutviklingsbyråden om fremdriften med arbeidet med en ny stadion for Vålerenga. Byråden opplyser om at det vil bli fremmet en reguleringssak for bystyret, og at selve tomteerhvervelsen håndteres av Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Her pågår det forhandlinger og utredninger, og det er derfor vanskelig å komme med et eksakt tidspunkt.

Harald Nissen (MDG) stiller spørsmål til byråd for kultur og næring, Venstres Hallstein Bjercke, om kommunens satsning på grønt, sosialt entrepenørskap. Bjercke svarer at dette er en internasjonal trend, men at et av kjennetegnene ved slikt entrepenørskap er at inititativet kommer fra private. Byrådets og kommunens rolle er å være en god tilrettelegger og samarbeidspartner, sier Bjercke, og forteller at kommunens næringspolitiske handlingsplan ligger til grunn for arbeidet. Midler kanaliseres i hovedsak gjennom kommunens mange etater, og kommunen har dessuten vært en sentral medspiller ved Geitmyra mat- og kultursenter, og andre prosjekter rettet mot grunnskoleelever.

Marianne Borgen (SV) stiller spørsmål om utskifting av rektorer i Groruddalen, og hvorvidt det svarer seg økonomisk å sende rektorer og andre skoleledere på kurs i utlandet. Skolebyråden svarer at dette må hver enkelt skole og deres driftsstyrer vurdere selv.

Mazyar Keshwari (F) stiller spørsmål om arbeidet med sikring av viktige samfunnsinstitusjoner. Fungerende byrådsleder Torger Ødegård sier han opplever at kommunen har en god dialog med Stortinget, spesielt med tanke på Akersgata og Prestegata. Det er avholdt møter mellom kommunen og Statsbygg, Fornyingsdepartementet og Stortingets administrasjon. Det er dessuten satt i gang prosesser i regi av Bymiljøetaten, og Ødegård konkluderer med at reportasjen Keshwari viste til etterlater et feilaktig inntrykk av hvilket arbeid som har blitt gjort fra kommunens side. Venstres Odd Einar Dørum tar ordet og minner om at bystyret allerede har vedtatt at man skal ta initiativ til at skiltmyndigheten skal overføres fra politiet til kommunen. Dette vil være et viktig grep som gjør at kommunen selv kan ta ansvar for trygghet og sikkerhet i byen, sier Dørum. Ordføreren avslutter spørsmålsrunden med å oppfordre alle involverte parter til å slutte med å “legge skylden” over på hverandre, ikke minst av hensyn til sakens alvorlighet.

Victoria Marie Evensen (A) stiller spørsmål om inndeling av skoleklasser etter etnisitet på idrettslinjen på Ulsrud. Byråd Ødegård opplyser om at inndelingen ikke er gjort etter etnisitet, men pedagogiske hensyn, og at det er opprettet en tilsynsordning for at man skal forsikre seg om at etnisk inndeling ikke forekommer ved andre skoler.

Med det avsluttes muntlig spørretime, og Ordføreren går videre til det ordinære sakskartet.

Saker fra kontrollutvalget vedr. undersøkelser i Unibuss og Sporveisbussene behandles uten debatt. De enstemmige innstillingene fra Samferdsels- og miljøkomiteen går i korthet ut på at det skal gjennomføres videre undersøkelser i regi av kontrollutvalget og kommunerevisjonen.

Byutviklingssaker
Det behandles utsatte saker med innstilling fra Byutviklingskomiteen. Sak om Glads vei 47 – detaljregulering til bolig, barnehage, forsamlingslokale, kjøreveg, fortau, parkeringsplasser og friområde vedtas uten debatt.

Deretter behandles sak om Thorvald Meyers gate 89 – detaljregulering til kombinert bebyggelse og anleggsformål – Forretning/kontor/bevertning, uteoppholdsareal . Gårdsplass, hensynssone – Bevaring kulturmiljø. Frp var det eneste partiet som stemte mot bevaring av hjørnegården i komiteen. Venstres fraksjonsleder Espen Ophaug forteller bystyret om den sentrale betydningen bygården har hatt i utviklingen av Grünerløkka bydel og Oslo som hovedstad. Vi bevarer ikke for å være slemme, slik enkelte synes å mene, men for å ivareta og fortsatt kunne fortelle historien om Oslo over flere generasjoner, sier Ophaug.

Helse- og sosialsaker
Sak 8 – Utvikling av sykehjemsdriften i Oslo – er en orienteringssak om arbeidet som gjøres med stadig å styrke kvaliteten i Oslo kommunes sykehjem. Venstres gruppeleder Toril Berge, som også er nestleder i Helse- og sosialkomiteen, understreker at overgangen fra eget hjem til sykehjem kan være brutal for mange. Derfor er det viktig at man stadig jobber med kvalitetsutvikling, slik at man som beboer skal vite at man blir godt ivaretatt i sitt nye hjem. Berge sier også at det skjer utrolig mye godt arbeid i Sykehjemsetaten, med et kontinuerlig fokus på kompetanseheving, mangfoldighet og styrking av beboeres mulighet til å bestemme over eget liv. Lotte-modellen er et stort skritt i denne retningen, sier Berge, og fremhever også lokale driftsstyrer som et viktig grep for å sikre at sykehjemmene drives med beboernes interesser for øyet. Det er derfor underlig at også denne saken sklir ut i en debatt om konkurranseutsetting, fortsatte Berge, og gjentok Venstres hodning i spørsmålet: Konkurranseutsetting er i seg selv ikke farlig, det avgjørende er hvordan man gjør det, og hvilke kriterier som legges til grunn for de valgene som tas. Interesserte lesere anbefales å ta en kikk på saken i sin helhet (PDF), da den gir et godt og utførlig bilde av sykehjemsdriften i kommunen.

Venstres Terje Bjøro tar ordet i saken. Byrådet har et godt grep om sykehjemsdriften i Oslo, og selv opposisjonen later til å være fornøyd med arbeidet som gjøres, sier Bjøro, og understreker at drifttstyrer og overlegestillinger har vært viktige saker for Venstre, sammen med den generelle kompetansehevingen byrådet har jobbet og fortsetter å jobbe med. Bjøro avsluttet sitt innlegg med å sammenligne Lottemodellen med det arbeidet som gjøres i skoler, hvor de ansatte ser det som sin rolle å skape engasjement og aktivitet i hverdagen til beboerne.

Toril Berge tar nok et innlegg i saken, for å minne representantene om hva det egentlig handler om: kompetanse, kvalitet og mangfold. Alle som driver sykehjem – private, offentlige og ideelle – møter disse kravene, og skal selvfølgelig drive etter lover og forskrifter, sier Berge. Hun avslutter med å understreke at opprettelsen av Sykehjemsetaten har gitt kommunen muligheten til å sammenligne sykehjemmene, og sette inn tiltak – som for eksempel kompetanseheving blant de ansatte og rekruttering av flere fagfolk – der de trengs mest.

Det voteres i saken. Forslag fra R og SV om å avslutte all konkurranseutsetting faller mot venstresidens stemmer. Saken tas forøvrig enstemmig til orientering, og med det tar bystyret middagspause. Oppdateringene herfra fortsetter omtrent 18:30.

Flere byutviklingssaker
Bystyret gjenopptar sine forhandlinger. Sak om detaljregulering av Rådhusbrygge 4 til fiskehall var enstemmig i Byutviklingskomiteen. Komitéleder Jøran Kallmyr (F) mener en fiskehall vil skape mer aktivitet og liv i området, og at saken er avgitt av komiteen med glede. Terje Bjøro tar også ordet, og sier at en fiskehall på rådhusbryggen vil bli en fantastisk vitalisering til glede for byens innbyggere. Saken blir enstemmig vedtatt.

Geitmyra gård – detaljregulering til undervisning, grøntstruktur og bevaring av kulturmiljø – vedtas enstemmig uten debatt.

Samferdsel- og miljøsaker
Orienteringssak om oljevernberedskap i Indre Oslofjord. Venstres Odd Einar Dørum minner om at det er tolv år siden brannvensenet avverget en katastrofe på propangassanlegget på Lillestrøm. Med dette i bakhodet, skjønner vi hvor viktig det å være bevisst på hvilke riskoscenarier som finnes, og med jevne mellomrom å tenke grundig gjennom hvor godt forberedt på slike hendelser kommunen er. Oslofjorden er blant Norges mest biologisk mangfoldige områder, og det er derfor spesielt viktig at kommunen har godt beredskap her, avslutter Dørum. Saken tas enstemmig til orientering.

Rødt har fremmet privat forslag om å stanse anbudsprosessen Busstjenester Oslo Vest. Det er allerede avklart i komiteen at dette høyst sannsynlig vil medføre et stort erstatningsansvar, og det er derfor ingen andre partier som stemmer for forslaget i den formen R har foreslått. Det hersker dog en bred enighet om at saken er alvorlig, og må følges opp tett av kommuneadvokaten, kommunerevisjonen og kontrollutvalget, i tillegg til politietterforskningen.

Odd Einar Dørum tar ordet, og minner bystyret om at byråd Elvestuen har redegjort grundig for hva som har skjedd, når det er blitt avdekket, og hvilke beslutninger man deretter har truffet. Det er bra at kommuneadvokaten og kommunerevisjonen forfølger saken videre, men det er ikke riktig å si at byråden har vært passiv, sier Dørum, og minner om at det foreligger et detaljert regelverk, både for drift av aksjeselskaper og håndtering av korrupsjon i offentlig eide bedrifter. Det er avgjørende at Oslo er en seriøs og forutsigbar eier som ikke misbruker sin rolle som generalforsamling, avslutter Dørum.

Byråd Ola Elvestuen inntar talerstolen. Han viser til sin tidligere redegjørelse i saken, og understreker at også byrådet tar saken på det største alvor. Det er igangsatt en ekstern granskning som har pågått siden september 2011, og det foretas en gjennomgang av internkontrollregimet i selskapene. Dette i tillegg til kommunerevisjonens undersøkelser og politietterforskningen, sier Elvestuen. Han gjentar dessuten at det i Ruter, som i de andre kollektivselskapene, er styret som har ansvar for å håndtere enkeltsaker. I denne aktuelle saken har Elvestuen selv bragt på det rene at det ikke er ulovligheter i kravspesifikasjonene som er blitt mye omtalt, all den tid det finnes flere selskaper som leverer busser med den oppgitte lengden. Byråden skal sammen med Akershus i møte med Ruters styre i morgen (torsdag), hvor man igjen vil be styret gjennomgå alle relevante beslutninger for å avdekke alle sider ved saken.

Odd Einar Dørum tar nok en gang ordet, og minner om at komiteen i denne saken var enstemmig og samstemmig i sin innstilling. Når det gjelder organiseringen av kollektivdriften i Oslo, har det vært enighet blant de borgerlige partiene om at man trenger en struktur hvor man kan bevilge penger og vite nøyaktig hvor de ender opp. Det betyr ikke at man ikke kan se på effektivisering om omorganiseringen, men det blir helt feil å hevde at organiseringen i seg selv er korrupsjonsfremmende, sier Dørum, og avslutter sitt innlegg med å minne om uskyldspresumsjonen, som er et bærende rettsprinsipp i Norge.

Det voteres. Det foreligger flere forslag fra R, MDG, A/SV og komiteen som helhet. Etter diverse subsidiære voteringer, ender man opp med et enstemmig vedtak, som i korthet sier at det skal foretas videre undersøkelser om situasjonen.

Saker fra Finanskomiteen
Sakene behandles uten debatt og vedtas enstemmig, eller i noen tilfeller mot Rs stemmer.

Utnevninger
Bystyret behandler en lang rekke utnevninger til diverse styrer, råd og stiftelser. Følgende personer blir utnevnt fra Venstre:
• Ane Willumsen, medlem av styret i Sparebankstiftelsen DnB NOR
• Jens Petter Lunde, representant i blikkenslagmester Oluf C. Johanssen og hustrus legat
• Terje Bjøro, medlem i styret for de sammenslåtte sosiale legater
• Anne-Lise Bergenheim, medlem i Ingeborg Paulsen og rådmann Halvor Paulsens legat for astmalidende i Oslo
• Toril Berge, medlem i Politiutvalget
• Odd Einar Dørum, varamedlem i Politiutvalget

Oslo Venstre gratulerer alle utnevnte representanter med deres nye verv! Bystyremøtet er med dette hevet. Ordføreren ønsker vel hjem, Oslo Venstre ønsker velkommen tilbake til neste liveblogg 15. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**