Hva kommer opp på kommunestyremøtet 8.feb?

Gangbrua over Langvannet, Kjenn skole, Rasta nye barnehage, Solheim skole og opprustning av Kjennveien er blant sakene som står på sakskartet for kommunestyrets møte onsdag 8.februar 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Solheim skole i Lørenskog

Solheim skole i Lørenskog

Samhandlingsreformen (saksnr.002/12)
Denne saken går på å gi sin tilslutning til en samarbeidsavtale med Ahus i anledning samhandlingsreformen som trådte i kraft 1.januar. Avtalen “skal bidra til å sikre systematisk samarbeid mellom kommunenen og Ahus om helhetlige, koordinerte og kvalitativt gode helse- og omsorgstjenester.”

Gangbru over Langvannet (saksnr.006/12)
Prosjektet med gangbru over Langvannet ble vedtatt i mai 2010 med et budsjett på kr 1,5 millioner kroner. I tillegg skulle prosjektet finansieres med 1 million kroner fra BioVarme Akershus AS. Denne som kompensasjon for at brua over Langvannet skulle brukes til å føre fjernvarmeledninger over vannet. I tillegg er det stilt 300 000 kroner til disposisjon for prosjektet, til belysning, slik at samlet rammet for prosjektet skulle være 2,8 millioner kroner.
Etter gjennomgang av prosjektet i desember 2011 ble det klart at det var forbrukt nesten 5,3 millioner kroner mer enn budsjettert og at framdriften ikke var fulgt. Byggearbeidene er stoppet inntil vedtak om finansiering er gjort. Hvis arbeidene videreføres er det beregnet et sluttestimat på 11,5 millioner kroner. Hvis arbeidene stoppes og de resterende arbeidene legges ut på anbud, er det beregnet et sluttestimat på 10,8 millioner kroner – en forventet besparelse på kr 700 000.
Dette skal nå kommunestyret ta stilling til.

Kjenn skole (saksnr.009/12)
Kjenn skole ble tatt i bruk av elever og ansatte første skoledag i januar 2012. Skolen venter nå på at bygg D og bygg A, gymsalbygget, skal bli ferdig innredet og klar til bruk. De nå rehabiliterte bygningene på Kjenn skole har vist seg å være i vesentlig dårligere stand enn forutsatt, noe som har ført til større kostnader enn budsjettert. Den endelige sluttkostnaden for prosjektet vil først bli kjent senere. Vedtatt budsjett for rehabilitering av Kjenn skole er på 146,4 millioner kroner. Siste prognose datert 8.1.2012 fra prosjekt- og byggeledelsen viser 170 millioner.
Kommunestyret tar orienteringen til etterretning og tar stilling til behovet for låneopptak for merforbruk.

Kjennveien (saksnr.012/12)
Opprustning av Kjennveien fra Skårerveien og inn til rådhuset er gjennomført med betydelig kostnadsoverskridelse i forhold til vedtatt budsjett. Merforbruket skyldes i hovedsak endring av VA-traseen i Granveien, problematisk fjell og streng kulde i anleggsperioden. Budsjettoverskridelsen forventes å ligge rundt 5-7 millioner. Prosjektet ble ferdigstilt vinteren 2011, men noen reklamasjonsarbeider gjenstår fortsatt.
Kommunestyret skal ta stilling blant annet til finansiering ved økt låneopptak.

Rasta nye barnehage (saksnr.011/12)
Det skal bygges enda en barnehage, i tilknytning til Rasta barnehage vis-à-vis Rasta senter ved Gamleveien.
Kommunestyret skal ta stilling til entreprenør.

Solheim skole (saksnr.010/12)
Kommunestyret skal ta stilling til midlertidig stopp i prosjektet med innglassing og ombygging.


Ønsker du å komme med innspill i disse sakene?
Ta kontakt med våre kommunestyrerepresentanter:
Bjørn Ivar Gran tlf 957 34 843
Torild Jørgensen tlf 959 19 679

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**