Til innhold
Knuttjern, september 2022, Foto: Eva Næss Karlsen

Bli med i Venstre for Klima, Natur og en Grønn framtid?

Lørenskog Venstre - et miljøvennlig sentrumsparti

Grønne byrom på barns premisser.

Venstre vil redusere utbyggingstempoet i Lørenskog og få kontroll på befolkningsveksten.

Vårt mål er en grønn kommune hvor innbyggerne kan trives og bevege seg der de bor. Byrom og boliger bygges ut på voksnes eller utbyggers premisser og domineres av makt og penger. Venstre vil ha grønne byrom. Barn skal kunne ha rom og frihet til å utfolde seg fritt i Lørenskog.

Nærhet til naturen må være en kjerneverdi for Lørenskog og prioriteres for alle innbyggere uavhengig av hvor de bor og hvem de er.


 

 • SETT PÅ BREMSENE!

  Venstre vil redusere utbyggingstempoet og få kontroll på befolkningsveksten i Lørenskog. Vi vil derfor redusere befolkningsveksten i kommunen vår fra 4% til 2% gjennom strenge rekkefølgebestemmelser og detaljerte utbyggingsavtaler.
  Sentrumsutbyggingen på Fjellhammer må utsettes. Kommunen må gjøre seg ferdig med de store prosjektene i Skårer syd.

 • Nasjonalpark i Østmarka

  Lørenskog Venstre sier nei til rulleskitrase i skogen. Vi vil sikre marka som en viktig verdi for rekreasjon, natur og opplevelser ved å bevare markagrensa. Derfor vil vi forhindre at aktivitetssoner i markas randsoner blir akseptert. Vi vil sikre nærfriluftslivet ved å opprettholde grønne lunger i boområdene og grønne ferdselsårer mellom dem og ut i marka. Og vi vil arbeide for at planene for nasjonalpark for Østmarka blir gjennomført.

 • Skole

  Venstre prioriterer å bygge ut skoletilbud der det bygges mange nye leiligheter. Derfor prioriterer vi Benterud skole først. Fokus bør også være på ungdomsskolene, der kapasiteten er sprengt.
  Vi mener kommunen har et ansvar for at teknologi i skolen brukes på en hensiktsmessig måte med klare retningslinjer. Venstre vil også ha en Lørenskog-skole som gir både gutter og jenter forutsetninger for å lykkes på sine premisser.

 • Grønne lunger i nærmiljøet

  Når det bygges og bygges, må utbyggerne bygge kvalitetsarealene som parker og aktivitetsområder først. For å sikre gode solforhold i bomiljøet, må parker og grøntområder løftes opp en etasje slik at skyggevirkningen av de høye leilighetene omkring reduseres. Estetikk er også viktig i utformingen av områdene som ikke skal bebygges. Å løfte parker over bakkeplan gir mange fordeler og bedret arealutnyttelse.

Nyhetssaker

Flere nyheter

Våre folk

Bli frivillig

Ønsker du å hjelpe oss i valgkampen? Meld deg som frivillig via dette skjemaet