Politisk program
2023 – 2027

Lørenskog Venstre

Her kan du lese Lørenskog Venstres politiske program. Dette er valgprogrammet vårt og politikken vi i Lørenskog Venstre går til valg på og vil jobbe for i Lørenskog kommune i perioden 2023 – 2027.

Last ned valgprogram for 2023-2027 (PDF).

Lørenskog Venstre har som visjon at Lørenskog skal være en grønn, trygg og raus kommune. Venstre er opptatt av frihet og muligheter for alle, men også av at vi alle tar ansvar for fellesskapet.

Det er et stort mangfold i kommunen i både forskjellige kulturer og religioner. Vi har innbyggere fra nesten 140 ulike nasjonaliteter som er godt integrert. Lørenskog har også styrker som nærhet til natur, kort vei til kollektivtilbud og flere nye skoler.

Samtidig har kommunen utfordringer med stor utbygging og rask økning i innbyggertallet. For å bevare det gode og sikre en fortsatt positiv utvikling, ønsker Lørenskog Venstre å ta de politiske grepene vi kan for å sikre et trygt og godt lokalsamfunn for alle som bor her.

Venstres løsninger for valgperioden 2023-2027:

Lørenskog –trygt og godt lokalsamfunn

Trygghet og mangfold

Stor befolkningsøkning og høy boligtetthet gir både muligheter og utfordringer i Lørenskog. Den geografiske tettheten i kommunen kan gi korte, trygge og hyggelige veier å komme seg til jobb, skole eller fritidsaktiviteter. Et stort og variert tilbud i kommunen bidrar til inkludering, integrering og fellesskap. Men den raske veksten kan gjøre at man føler seg utrygg, og det kan oppstå voksendefremmedgjøring og ensomhet. Vi vil jobbe for å hindre utenforskap og ved å tilby en rekke inkluderende arenaer. Det er viktig med godenaboskap der vi kjenner hverandre. Vi trenger også lokale tilbud og kjennskap til kommunens historie. Demokrati, frihet og muligheter for deltagelse og påvirkning er viktig for å trives og føle seg inkludert som innbygger. Vi vil jobbe for at alle innbyggere skal kunne finne sin plass i samfunnet og oppleve trygghet.

Lørenskog Venstre vil:

 • At det utarbeides «velkomstpakke» til nye innbyggere og bedrifter med informasjon om kommunen, lag og foreninger.
 • At det utarbeides relevant informasjon på flere språk til alleinnbyggere om valg og om betydelige politiske prosesser og deres utgangspunkt og sluttresultater.
 • Forebygge kriminalitet med godt samarbeide med politi og utetjeneste
 • At informasjon med nyheter og tilbud gjøres via kommunens nyhetssider og i sosiale medier på flere språk
 • Støtte arrangementer fra forskjellige kulturer, for eksempel ved matlaging eller kulturfremvisning som fremmer trygghet i mangfoldet.
 • Opprettholde og videreutvikle tilbud som Nitor med arbeidstrening og tilrettelagt arbeid og Maisenteret som et lavterskeltilbud for sosialt samvær og aktivitet opprettholdes og videreutvikles.

Utbyggingstakt og bokvalitet

Lørenskog har de siste årene hatt landets høyeste befolkningsvekst. Venstre mener at veksten i kommunen bør begrenses da den ikke er bærekraftig, hverken sosialt, miljømessig eller økonomisk. Sosialt handler om trygge lokalsamfunn, miljø handler om luftkvalitet, klima og natur. Kommunen har høy gjeld, som ikke er økonomisk bærekraftig. Vi er bekymret for at veksten gjør det krevende å utvikle inkluderende og trygge bo- og oppvekstmiljøer.

Lørenskog Venstre vil:

 • At utbyggingen bør ferdigstilles i sentrumsområdet og rundt stasjonsbyen, før nye områder igangsettes.
 • At i samarbeid med utbyggere og lokalt næringsliv tilbyr nærmiljøtiltak i nye boligområder og nabolag
 • At boområdene har lokale treffpunkt. Dette kan være tilgang til lokaler i naboskolen, barnehagen eller andre egnede lokaler.
 • Ha trygge og sikre nærmiljø med opplyste veier, gang- og sykkelveier, parker og andre offentlige oppholdssteder.
 • Fortette med arkitektonisk kvalitet med fokus på lys og gode uteområder. Kommunen må følge opp at retningslinjer for bokvalitet blir fulgt i utbyggingsprosjekter. Sikre at grøntområder utvikles og vedlikeholdes med beplantning, benker og lekeområder som bidrar til god stedsutvikling.
 • Sørge for service-tilbud i nærmiljøene som fremmer gange og sykling og hyggelige nabolag.
 • Følge opp utvikling og gjennomføring av første-etasjestrategi i sentrum, med variert tilbud, som skaper liv på gater og torg.

Oppvekst og utdanning

Barnehager

Å leke er barns jobb. Lørenskog Venstre mener barns beste alltid skal ligge til grunn for alle politiske vedtak som treffes. Vi må skaffe flere barnehager der barn bor, særlig i utbyggingsområdet ved Skårer syd. Venstre vil være løsningsorientert når det gjelder å skaffe barnehageplasser og ønsker å bevare Regnbuen barnehage. Det viktigste er ikke om det er en privat eller offentlig barnehage.

Lørenskog Venstre vil:

 • Sikre alle en nærbarnehage på sikt
 • Skjermfrie barnehager og flere naturbarnehager, barnehager med naturlige uteomgivelser, godt inneklima og minst mulig bruk av plast
 • Utdanne flere barnehagelærere og spesielt mannlige pedagoger i barnehager og grunnskoler
 • Åpne for enkelte barnehager med utvidet åpningstid og helg- og døgnåpent tilbud. Det må være begrensning på maksimal oppholdstid for barnet.
 • Innføre søskenmoderasjon til familier som har barn i både barnehage og skolefritidsordning
 • Ønske private barnehageutbyggere velkomne i Lørenskog

Barneskoler

Ved inngangen til skoleåret 2021-22 hadde grunnskolen i Lørenskog den høyeste elevtallsveksten fra ett skoleår til et annet, noensinne. Mange elever går ikke på sin naturlige nærskole. For SFO ønsker vi at elevene i størst mulig grad skal kunne oppholde seg i rom som ikke er de samme de tilbringer skolehverdagen i. Vi ønsker å styrke SFO som et skjermfritt sted for lek der det som tilbys av aktiviteter skal være gratis for alle. Det er positivt for Lørenskog med private skoler som Steinerskolen, Friskolen samt Wang ungdomsskole og videregående. Det er et godt supplement til den offentlige skolen.

Lørenskog Venstre vil:

 • Prioritere Åsen skole i programperioden. Det er viktig å bygge ut denne til en ny, fire-parallells barneskole
 • Se hver skole og elev med sine unike utfordringer og legge til rettefor lavterskel problemløsninger
 • Avskaffe ipad på 1.-4. trinn og øke fokus på håndskrift på småtrinnetsamt en balansert bruk av digitale og fysiske læremidler i heleskoleløpet og ha universelt utformede læremidler
 • Bedre skole-hjem samarbeidet
 • Tilby fleksibel skolestart
 • Bevare Lørenskog Friskole og støtte opp under private og ideelleskoler som et godt supplement til den offentlige skolen
 • Ha større fokus på trygge skoleveier og trafikksikkerhet
 • Ha nulltoleranse for mobbing, større fokus på tiltak mot mobbing –og gode planer og strategier for hva som gjøres når mobbing skjer.

Ungdomskoler

Trygghetsfølelsen blant ungdomsskoleelever har sunket hvert årsiden 2014. Vi trenger et åpent samfunn der også foreldre tas med i en dialog rundt hvordan vi kan gjøre Lørenskog-samfunnet og Lørenskog-skolen bedre. Venstre vil at det planlegges for en ny ungdomsskoletomt. Vi vil ha middels store ungdomsskoler. Målet må være at alle barn og unge ved Lørenskogs skoler skal føle seg trygge – både i skoletiden og på fritiden. Derfor ser vi også et behov for oversiktlige ungdomsmiljøer på skolene våre slik at alle som har spesielle behov eller utgjør en fare for andre blir sett og fulgt opp.

Lørenskog Venstre vil:

 • Bygge ny ungdomsskole i Lørenskog
 • Øke trygghet og trivsel blant barn og ungdom i Lørenskog
 • Sørge for å støtte opp under skoler der lærerne har en for stor arbeidsbelastning. Dette krever en åpenhetskultur
 • Øke læreres muligheter til å ta tak i problemer tidligst mulig
 • Mindre byråkrati og større fleksibilitet for lærere og andre voksne på skolene for å ta tak i og løse problemer Ha mobiltelefon-forbud for elever i skolehverdagen for å motvirke digital mobbing og øke fokus på læring

Kultur, idrett og friluftsliv

Lørenskog Venstre ønsker et kultur- og idrettstilbud til alle aldersgrupper. Mennesker i ulike faser av livet har ulike behov. Et demenskor i Lørenskog er for eksempel noe Venstre vil støtte opp om.  Mangfold i aktivitetstilbudet er en verdi i seg selv. Det er også en ekstra verdi når gammel og ung finner sammen i felles kulturmøter.

Mangfold

Lørenskog har styrket satsingen på ungdom. Befolkningsveksten fører til at mange flytter inn i kommunen, mens andre flytter ut. Vimener ungdom i Lørenskog trenger flere møteplasser, der de kan få være sammen i trygge omgivelser. Mange i Lørenskog merker nå at økonomien blir trangere. Det er viktig med økonomiske støtteordninger og her spiller ideelleorganisasjoner en viktig rolle. “Erkeengler” er et eksempel på en organisasjon som gir støtte til medlemskontingent, bidrar med utstyr og sponser klubber. Kommunen bør støtte opp om ideelle organisasjoner.

Muligheter i Lørenskog

I Lørenskog har vi idylliske steder som f.eks. Skårer gård, og vi ønskerat tilbudet som finnes her sikres og om nødvendig styrkes som møteplass. Kapasiteten bør vurderes utvidet, men også suppleres med andre steder i kommunen. Kulturminnevern av gårdstunet til Skårerødegården må ivaretas. Det må være et stort og naturlig grøntgårdsrom. Det bør tilrettelegges for flere utgangspunkt til Østmarka. Det vil redusere behovet for bilbruk til utfartsparkeringer.

Lørenskog Venstre vil:

 • Ha et mangfold av turstier og skiløyper, og åpne park- og idrettsanlegg som inviterer til aktiv fritid og god helse for alle
 • Støtte opp under såvel organiserte som uorganiserte aktivitetstilbud for ungdom.
 • Digitalt opplevelseskort og inkludering av barn fra familier med lavinntekt i alle typer fritidstilbud- og aktiviteter
 • Videreføre meråpent bibliotek og ha et tilbud om “maker-space”, et folkeverksted, f.eks. ved Mailand videregående skole
 • At lokale klubber og foreninger stimuleres særskilt med tanke på tilgang til lokaler, både for å sikre aktiviteter og integrering i nærmiljøet
 • At utlånsordninger for fritidsutstyr opprettholdes i kommunal regi, samtidig som idrettslag oppfordres til å innføre tilsvarende At det etableres et «foreningenes hus» på et egnet sted i
  kommunen, hvor idrettslag og foreninger (f.eks. speiderlag, orienteringsklubb) kan ha lager for sine aktiviteter.
 • At kommunen informerer om og leier ut egnede kommunale lokaler for privatpersoner til dåp, konfirmasjon og annet.
 • Som del av den kulturelle skolesekken arrangeres opplegg for et skoletrinn ved kommunens Vasshjul på Losby, for økt kunnskap om lokal historie og som knyttes til natur og bærekraftig utvikling.
 • At klubber som dekker flere nabokommuner kan få A-status hvis de bidrar til aktiviteter i kommunen . Det gjelder f.eks. svømmeklubben for svømmeopplæring og Østmarka OK som organiserer turorientering og stolpejakt som er folkehelse-tiltak.

Helse- og sosialpolitikk

Folkehelse

Et trygt og nært helsetilbud av høy kvalitet er viktig for at alle skal ha frihet og mulighet til å delta i samfunnet. Venstre mener at hver enkelt i større grad bør kunne bestemme hvem man mottar tjenestene fra. Venstre vil gi alle muligheten til å ta mer styring over eget liv.

Lørenskog Venstre vil:

 • Gi mulighet for det gode liv i Lørenskog til alle
 • Forebygge ensomhet i alle aldersgrupper
 • Sikre fastlegeordningens evne til trygg og god pasientbehandling
 • Holde god kontakt med interesseorganisasjoner for forskjellige funksjonshemninger, sykdommer og svake grupper
 • Bidra til en god og trygg hverdag for eldre og deres pårørende, som trenger tilpasset helsehjelp
 • Støtte besøkshjelp og frivillighet innen helse

Psykisk helse

Å kunne ivareta seg selv og delta sosialt i samfunnet krever en viss psykisk helse. En investering i tiltak for å bedre psykisk helse vil være en styrking av samfunnet og ikke minst det å kunne hjelpeenkeltindivider over i en god og givende tilværelse.

Lørenskog Venstre vil:

 • Sikre trygghet for den enkelte med et lavterskeltilbud for folk med psykiske lidelser
 • At mennesker som ikke mestrer normalt arbeidsliv og som faller utenfor sikres tilrettelagt arbeid på spesialarbeidsplasser
 • Lavterskel møteplasser for sosial mestring og aktivitetstilbud, somMai-senteret, opprettholdes og utvikles og får støtte for å kunne ansette kvalifisert personell
 • En moderne og alternativ arbeid, prosjekt og opplæringsskole opprettes som tilbud til skoletrette ungdommer for å hindre frafall, utenforskap og ensomhet. Et alternativ er også å samarbeide med
  bedrifter eller andre løsninger.
 • Arbeide for et 24 timers akuttpsykiatrisk tilbud på Nedre Romerike
 • Styrke helsestasjonenes, barnehagenes og skolenes kunnskap om familievold, gjennom økt vektlegging av tverrsektorielt arbeid

Lokal rusomsorg

Det viktigste er å jobbe for at færrest mulig begynner et liv med misbruk av rusmidler og å gi best mulig, individuell tilpasset hjelp.

Lørenskog Venstre vil:

 • At det skal gis mer kunnskap og støtte til pårørende, som opplever stor belastning ved rusavhengighet
 • At det må jobbes for å etablere en trygg og varm møteplass i samarbeide med rusavhengige brukere i kommunen
 • Skaffe flere behandlingsplasser, ventetiden må ned.
 • Lytte til de pårørende når det gjelder bo-oppfølging. Også på kveldstid må det være kommunal oppfølging. Bo-oppfølging under og etter fengselsopphold er også veldig viktig.
 • Gi rusavhengige individuelle planer mot det overordnede målet, som ikke bare er å bli rusfri, men å bli frie og sterke mennesker. Motivere rusavhengige til å ta mest mulig ansvar for seg selv.
 • At man i mindre grad blander temaene rus og psykiatri, for eksempel ved bosetting.

Eldreomsorg

Lørenskogs befolkning blir eldre. Samtidig har mange eldre god helse og er bidragsytere og en ressurs på mange samfunnsområder. Noen eldre vil trenge bistand i hverdagen, og Venstre vil følge Lørenskog kommunes håndtering av økende antall eldre tett, slik at det kan gjøres justeringer ved behov.

Lørenskog Venstre vil:

 • At dagsentertilbudet for eldre som bor hjemme må styrkes. Venstre mener det er viktig for en god alderdom med sosiale møteplasser utenfor egen bolig. Tilbud fra frivilligheten kan være et godt supplement til det offentlige.
 • Sette i system et samarbeidsprosjekt mellom sykehjem og tilhørende nærskole eller barnehage med fokus på å forebygge ensomhet. Aktiviteter for barn og eldre er allerede et kommunalt
  prosjekt som Venstre vil skal innføres på alle sykehjem.
 • Få økt kompetanse og bedre bemanning på sykehjemmene og i hjemmetjenesten for å dekke behovene med tanke på samhandlingsreformen.
 • Starte planlegging tidlig for å møte økende antall eldre som trenger 24-timers omsorgsplasser.
 • At det tilrettelegges for bistand, hjemmesykepleie og bruk av velferdsteknologi for å kunne bo lengre hjemme, inkludert satsing på boliger med livstidsløp
 • Tilbud om aldersvennlig transport med dør-til-dør bestillingstransport i samarbeid mellom Ruter og kommunen
 • Utvide demensteam i kommune. Demensteamet bør også ha en lege med kompetanse innen demens da det er viktig med tidlig og riktig diagnose og forebygging. Arbeide for økt kompetanse om demens for fastleger
 • At de pårørende må ivaretas og må ha en kontaktperson i kommunen. Viktig med avlastningsplasser

Mer natur

Venstre er Norges eldste miljøparti. Vi vil gi dagens og fremtidige generasjoner gode muligheter til å oppleve ren og variert natur for rekreasjon, lek og aktivitet. I Lørenskog har vi god tilgang til natur med nærhet til marka. Samtidig blir Lørenskog mer urban. Venstre vil ha mer natur i sentrum og i utbyggingsområdene i kommunen. Vi vil ta vare på naturmangfold og reetablere og restaurere natur som er blitt ødelagt.

Venstre vil stå på naturen sin side og ønsker ikke nye skogsbilveier i Østmarka da det innebærer store naturinngrep. Konsekvenser av naturinngrep må utredes, blant annet ved å kartlegge naturverdier.

Natur og skog er store karbonlagre og beskytter også mot konsekvensene av klimaendringer og ekstremvær. Vi er helt avhengige av naturen for å få rent vann, ren luft og stabil matproduksjon.

Lørenskog Venstre vil:

 • Etablere grønn sentrumsring med busker, trær og blomster, et mangfold av bier og humlevennlige planter. Vi vil ha mer natur, ikke bare grønne plener
 • Utsette kantklipping for å beholde lokale økosystemer
 • Omgjøre mer gateareal og parkeringsplasser til fortauhager og mikroparker
 • Beholde og reetablere 100-metersskoger
 • Ha Østmarka som nasjonalpark og bevare Marka i tilknytning til nasjonalparken
 • Arbeide for at skogsdrift i Marka skjer på en skånsom og klimavennlig måte som også fremmer biologisk mangfold og beskytte sårbare økosystemer mot flatehogst.
 • For å unngå at planen om nye skogsbilveier i Østmarka iverksettes,vil Venstre forsøke å få til et frivillig vern av skogen med skogeier.
 • Tilrettelegge for et mangfoldig aktivitets- og friluftsliv i Marka.
 • Forby all nedbygging av myr i kommunen. Myr er viktig som karbonlager, som flomtiltak og har et rikt økosystem som må bevares
 • Etablere arealregnskap som gir et godt grunnlag for å bevare naturmangfold i kommunen. Arealnøytralitet i all ny utbygging er viktig
 • Legge til rette for mer urbant landbruk, andelslandbruk og styrke samhandlingen mellom gårdbrukere i kommunen og skolene for å bevisstgjøre barna på naturen. Videreutvikle skolehageprosjektet.

Klima og miljø

Klimakutt, klimatilpasning og luftkvalitet

Det er ingen tvil – klimaendringene er her og vi må alle bidra for å kutte utslipp og tilpasse oss klimaendringene. Venstre vil gjøre det enklere for alle å ta grønne valg. Det er summen av små og store grønne handlinger og tiltak som vil gjøre at vi når klimamålene. Samarbeid mellom næringsliv, kommune og sivilsamfunn er nødvendig for å finne løsninger som får ned de lokale utslippene.

Lørenskog er utsatt for høy luftforurensing. Nødvendige tiltak for bedre luftkvalitet må iverksettes og følges opp.

Lørenskog Venstre vil:

 • Følge opp at klimabudsjett og klimaregnskap blir viktige styringsverktøy i kommunens klimaarbeid
 • Stille strenge klima- og miljøkrav i kommunens anskaffelser
 • At kommunene skal skifte ut sin bilpark og maskinpark til nullutslippskjøretøy og biogass og legge til rette for at lastebiler også kan bli nullutslipps- eller biogass-biler.
 • Iverksette flere tiltak for å redusere utslipp for de største utslippskildene i kommunen. Dette bør gjøres i samarbeid med andre kommuner og med næringslivet. Arbeide for god overvannshåndtering
 • At kommunen iverksetter tiltak mot luftforurensning og støy i samarbeid med næringsaktører, Statens Vegvesen og fylkeskommunen.

Sirkulær økonomi, gjenbruk og reparasjon

Venstre vil gjøre det enklere og mer attraktivt å dele, gjenbruke, ombruke og resirkulere produkter.

Gjenvinningsstasjonen i Lørenskog har vært stengt i lang tid. Venstre ønsker at det skal etableres bedre tilbud med gjenbruksstasjoner, mottak for hageavfall, bruktbutikker og verksted for å redusereforbruket.

Lørenskog Venstre vil:

 • I samarbeid med ROAF få etablert en moderne, større gjenbruksstasjon og flere mindre, lokale gjenbruksstasjoner i kommunen der man ikke er avhengig av bil for å komme til.
 • I samarbeid med private aktører etablere tilbud for gjenbruk, bruktbutikker og reparasjon.
 • Tilby deleordninger for verktøy og annet utstyr

Grønne og trygge reiser

Lørenskog har forutsetninger for mer grønne reiser (sykkel, gange og kollektiv), som også gjør kommunen hyggeligere, tryggere og renere. Det bør også legges til rette for tryggere skolevei. Det bør utvikles bedre kollektivtilbud på kryss og tvers i kommunen, og prisene må senkes. Kollektivtilbudet til utfartssteder i helgene må også styrkes. Redusert fartsgrense gjennom kommunen, bidrar til bedreluftkvalitet, mindre klimagassutslipp og bedre trafikksikkerhet.

Lørenskog Venstre vil:

 • Prioritere gange og sykkel som helsefremmende og miljøvennlig transport. Bedre vintervedlikehold av gang- og sykkelveier. Ved nye veiutbygginger etableres det planfrie sykkelveier.
 • At sykkelvei til Losby etableres i neste kommuneperiode
 • Prioritere sammenhengende gå- og sykkelveier med god skilting og utplassering av benker
 • Arbeide for flere direkte ekspressbussruter fra Lørenskog mot Oslosentrum. Arbeide for at Lørenskog kan bli med på Ruters pilot for ny selvkjørende kollektivtjeneste
 • Enkle billettløsninger for eldre

Næringsliv og arbeidsplasser

Et sterkt, mangfoldig og konkurransedyktig lokalt næringsliv er avgjørende for å opprettholde et godt velferdsnivå i framtiden. Venstre vil at Lørenskog skal gjøre seg mer attraktiv for nye bedrifter med umiddelbar nærhet til Oslo, og spesielt for virksomheter som bidrar til et grønt skifte samt kunnskapsbedrifter. Lørenskog er en kulturkommune. Venstre anerkjenner alle de aktørene som helt eller delvis lever av sin kreativitet og sin kunst. I Lørenskog har vi mange av dem!

Lørenskog Venstre vil:

 • Sette av arealer for nyskapende og miljøvennlige næringsetableringer i de prioriterte utbyggingsområdene
 • Stille strengere kvalitetskrav til utforming av næringsarealene i utviklingsområdene i kommunen
 • Legge til rette for kontorklynger og inkubatormiljøer med rimelig husleie for gründere og bedrifter i etableringsfasen
 • Være en attraktiv kommune for næringsetableringer og gjøre det lettere for næringslivet å fremme sine synspunkter for kommunen
 • Stille krav til en førsteetasje-strategi ved utvikling av kombinerte nærings- og boligbygg (særlig på nye Skårersletta).

Bærekraftig økonomisk styring

Den kommunale lånegjelden er blitt enormt høy, – gjeld på 6 mrd der halvparten har flytende rente. Det er likevel behov for å gjøre investeringer fordi tilflyttingen er så høy. Lørenskog kan ikke tillate seg å ta noen hvileskjær når det gjelder investeringer. I kommende kommunestyreperiode må derfor kommunen selge sentrale tomter for å få økt handlingsrom. Kommunen må innhente ny verdivurdering/takster på kommunale tomter og kommunale eiendommer. Det vil bedre lånebetingelsene på kommunale lån.

Lørenskog Venstre vil:

 • Styrke kommunens handlingsrom og økonomi ved å vurdere utsettelse av ikke kritiske investeringer, selge kommunal eiendom for å redusere gjeld og bedre lånebetingelser, invitere private
  aktører til samarbeid om infrastruktur der det er økonomisk hensiktsmessig.
 • Ha større fokus på økonomisk ansvarlighet
 • Etablere internkontrollsystem som er direkte underlagt kontrollutvalget.
 • Gjennomføre analyser av befolkningssammensetning for kunnskapsgrunnlag for utvikling av Lørenskog
 • Jobbe for styrking av økonomien ved strammere økonomioppfølging i kommunen. Åpne for private investeringer i nye barnehager
 • Sikre trygge rammer for de mest sårbare i samfunnet vårt, foran mindre kritiske oppgaver
 • Utsette utbyggingsområder da disse utløser store behov for skoler, barnehager og andre investeringer som vil forverre kommunens økonomi ytterligere.