Politisk regnskap

Politisk regnskap Lørenskog Venstre 2009-2019

Hva har Venstre ment og gjort i Lørenskog de siste 10 årene? Her får du en liten oppdatering.

De siste 10 årene har Lørenskog Venstre vært både i posisjon og i opposisjon. I posisjon har ikke Venstre vært i en vippeposisjon, så i en del saker har våre primærstandpunkter blitt stemt ned.

Bosetting og utbygging

 • Vi støttet Ødegårdenutbyggingen, men stemte mot Skihallen fordi den gikk inn over markagrensa.
 • Vi stemte mot utbygging av Løkenbyen fordi det ikke hastet å bygge ut området enda.
 • Vi reduserte Triaden sin kommende utbygging med 20.000da
 • Vi har jobbet for å utsette Fjellhammerutbyggingen.

Her kan du lese om hva vi har ment om små og store idrettsanlegg.

Her kan du lese hva vi har ment om Rolvsrud-utbyggingen.

Vi har kontinuerlig argumentert for en lavere veksttakt enn de andre partiene. Blir veksten for rask, blir det som et tre som vokser seg stort uten å få satt tilstrekkelig røtter for en mulig høststorm.

Trafikk

 • Det kommer en ny undergang for myke trafikanter mellom Luhr skole og Langgrunna.
 • Vi har stemt for all parkering i kjelleretasjen.
 • Vi har ønsket å gå fra minimumssatser til maksimumssatser i biloppstillingsplasser, altså redusere biltilgjengelighet.
 • Vi har jobbet hardt med å øke frekvens på busstilbudet, men det er Ruter sak og interkommunal, og vanskeligere å få direkte gjennomslag for.
 • T-baneløsningen som kommer opp nå har vi vært en tilhenger av, for vihar lenge argumentert for at en må få flere baneløsninger på tvers, altså nord-syd. Med dagensforslag med T-baneforlengelse til Triaden kommer en mer i «dypet» av Lørenskog.
 • Vi har jobbet for å få til bildelingsordninger i kommunen for å redusere bilbehovet.
 • Vi har vært aktive i prosessen for å gjøre Skårersletta til en bygate, og redusere trafikken der til 1/3 av i dag.
 • Vi har argumentert for flere sykkelveier og sykkelekspressvei mot Oslo.
 • Vi har jobbet for parkeringsavgifter på større kommunale tomter.

Natur

 • Vi har jobbet generelt for et sterkt markavern og sagt nei til aktivitetssoner.
 • Vi sier nei til rulleskianlegg i marka.
 • Vi har hatt et sterkt fokus på rent vassdrag og at det skal bli større bevissthet omkring naturlandskapet i tilknytning til vannveiene.

Helse

 • Vi har vært en pådriver for kombinert sykehjem og barnehage som kommer i Løkenåsveien.
 • Vi har fått gjennomslag for mer ressurser til hjemmehjelpstjenesten, og vi har troen på at hjelp i hjemmet gir veldig god gevinst i en så kompakt kommune som vår.
 • Vi har løftet frem arbeidsmarkedsbedriftene Nitor og Norasonde og vært talspersoner for å inkludere alle ut fra sine forutsetninger i arbeidslivet.
 • Vi har snakket om breddeidrett, og vært opptatt av å redusere frafallet i ungdomsidretten, og samtidig sagt at for mye topping ikke skaper bredde, men frafall.

Skole

 • Vi har ønsket skolemiljø som ikke er for store.
 • Og vi har ønsket å utrede en ny ungdomsskole.
 • Vi har ment at vi trenger både offentlige og private utbygere hvis vi skal klare å bygge nok barnehager.
 • Vi har hatt fokus på den sterke, integrerte lærer og ikke støttet målstyringsfokus eller disiplinfokus.
 • Vi har løftet frem den viktige rollen et godt foreldrekollegium er for barna, (lekegrupper for sosial bonding, lage retningslinjer for Ipadbruk og skjermbruk).

Kultur

 • Vi har ønsket å bygge idrettsanlegg i tilknytning til skoler, en desentralisert politikk, ikke interkommunale idrettsanlegg.
 • Vi har hatt fokus på aktivitetsflater, ikke tribunefasiliteter.
 • Vi har støttet korpsmusikken, som har en identitetsfunksjon i kommunen.
 • Vi har vært positive til turvei langs Langvannet og andre grønne snarveier i boligområdene.
 • Vi har alltid sagt ja til bosetting av flyktninger etter en gitt kvotenøkkel.

Økonomi

 • Vi har vært de gjerrigste, både i opposisjon og posisjon
 • Vi har argumentert uten gjennomslag for at en ikke kan legge opp til en byggetakt som vi ikke har administrasjon til å håndtere, innleide konsulenter er dyre og kan være uforutsigbare.
 • Vi har stemt mot eiendomsskatt som de fleste andre partiene.
 • Vi stemmer generelt mot forslag som ikke har blitt økonomisk utredet.
 • Vi er moderate i å be administrasjonen utrede mer eller mindre godt funderte politiske innspill, i motsetning til særlig MDG.

Og vi har satt fokus på hensikt og mål med politikeres reisevirksomhet.