Politisk regnskap 2019-2023

Hovedtema i perioden har vært: skole, klima-natur og miljø, kultur, økonomi, helse, trafikk, utbygging og generelle politiske områder.

 

Generelle politiske områder

 • Venstre har uttrykt støtte til administrativ ledelse og politisk ledelse knyttet til koronahåndteringen. Vi har vært blant landets aller mest rammede kommuner og vi har uttrykt sterk støtte til jobben som ble gjort.
 • Kommuneplanens samfunnsdel. Venstre var sentrale i å spille inn de fire satsingsområdene, især fokus på bokvalitet og fokus på ungdomssatsing.
 • Venstre har sammen med de fleste partier unntatt Frp og Sp stått bak de foreslåtte tallene for antall personer som IMDI vil at kommunen skal bosette.
 • Venstre har prøvd å ha et kritisk blikk på utvidelse av kirkegården. Venstre mener det bør henstilles til at innbyggerne bruker urnegraver i større grad, noe som reduserer arealbehov for fremtidig gravplass. Arealet det er snakk om er høyaktuelt som utvidelse av privat og offentlig virksomhet knyttet til Ahus.
 • Venstre fikk gjennom et forslag om å opprette en egen arkitekturpris i kommunen. Det er en del av Venstre sitt fokus på kvalitet gjennom god byutvikling, og prisen gjelder for hele kommunen men fokuset er på de urbane utviklingsområdene Skårersletta.
 • Førsteetasjestrategi på Skårersletta, resulterte i dialogkafeen kommunen hadde med næringsliv og innbyggere rundt utviklingen av sentrum/Skårersletta.

 

Skole

 • Venstre har jobbet hardt og skal ha æren for at Benterud skole sin utvidelse er klar til 2024. Venstre har hele tiden ment at Benterud er viktigere å ferdigstille enn nye Fjellhammer skole. Vi stemte som eneste parti imot beslutningen om å gjennomføre prosjektet Fjellhammer skole i den størrelsesorden som ble vedtatt. Flertallsbeslutningen har bidratt til at utvidelsen av Åsen skole nå er blitt utsatt, og at området der befolkningsveksten er sterkest ikke er blitt prioritert.
 • Fjellhammer skole ble bygd noen år for tidlig. Venstre prioriterte å bygge ut Benterud skole. Det var ledig kapasitet på gamle Fjellhammer skole når halve skolen flyttet til Luhr skole. En klassisk lokaliseringsdebatt hvor Venstre markerte seg for å bygge sosial infrastrukturen dit folk flyttet.
 • Venstre har stilt seg kritisk til de aller største barnehagene og mente at Steinerud barnehage i stasjonsbyen skulle nøyd seg med å være 6 og ikke 8 parallellers barnehage.
 • Venstre har vært sterke forsvarere for Regnbuen private barnehage og Friskolen fra 1-10 klasse. Vi har sterkt eierskap når det gjelder å finne gode pragmatiske løsninger for å sikre tilstrekkelig skole og barnehagekapasitet.
 • Venstre har påpekt i hele kommunestyreperioden at stadig flere barnehageplasser er nordøst i Fjellhammerområdet, mens der barnefamiliene bor er i sør vest ved Triaden området. Det er et stort problem, for mange må pendle motsatt vei av arbeidsveien for å levere/hente i barnehagen.
 • Venstre har hatt fokus på nettvett i grunnskolen og utfordringer ved digitalisering av skolen og bruk av nettbrett. Dette har vi fått økt støtte for i Lørenskog-politikken, men ikke minst blant foreldre, elever og lærere. Vi har fått gjennomslag for en årlig evaluering av nettbrett i skolen og retningslinjer for skjermbruk på SFO, men fikk ikke gjennomslag for forslaget om å avskaffe nettbrett på 1.-4. trinn.
 • Venstre fremmet i siste budsjett, som eneste parti, å bygge ut Åsen skole. Vi mener det er veldig viktig at det området får en robust skole som også kan tilby de unge et sted å være etter skoletid.

 

Klima, natur og miljø

 • Venstre har vært en pådriver for å få til et snødeponi som fungerer som en bærekraftig og robust rensepark i tilknytning til R159. Det har vært vanskelig å få til flertall for gode nok løsninger.
 • Prosjektet «Bedre luft i Lørenskog” har Venstre holdt i. Venstre har vært en pådriver for å iverksette strakstiltak for å bedre luftkvaliteten i kommunen. Fokuset har vært på å redusere svevestøv, på redusert hastighet på riksveier og fylkesveier og fokus på forebyggende tiltak som vask og rense tiltak for anleggstrafikken knyttet til alle byggeprosjektene i kommunen
 • Losby Bruk har søkt om å anlegge ny skogsbilvei trase i Østmarka i området til «Stakan skiløypa» i Østmarka. Venstre er skeptiske, og Venstre målbærer skepsis, og har et fokus på de beste løsningene for naturen, noe som innebærer at myrområder må bevares, og traseer minimaliseres. Venstre er så langt fremoverlente i forhold til å finne den beste løsningen for naturen.
 • Venstre uttrykte manglende forståelse av kommunens tolkning av Blåkollen som et bevaringsverdig kulturminneområde, men her ble vi nedstemt.
 • Venstre mener at det må være mulig å bruke noe av den nedlagte gjenvinningsstasjonen til en viss alternativ bruk, og at en finner løsninger som ikke gjør at en rører ved de gamle fyllmassene. Venstre har argumentert for å få utredet at fyllinga fortsatt kan brukes som et mottak for hageavfall, og muligens inneholde en gjenbruksbutikk.
 • Verneforslag for Østmarka er i prosess. Venstre har stort eierskap, og vi fikk med oss de andre partiene på at vi skulle går for den løsningen som gir størst areal på de vernede områdene.
 • I Retningslinjer for bokvalitet fikk vi gjennom at lekeplasser skal utvikles ved bruk av naturlige materialer, og minst mulig bruk av syntetiske materialer.
 • Venstre har jobbet tett med mobilitetsplan for å fremme gange og sykkel i utbyggingsområdene i samarbeid med næringslivet.
 • Arealregnskap og klimaregnskap er begreper som Venstre bruker for å bevisstgjøre kommunestyret! Klimabudsjett innføres takket være påtrykk fra oss, og er et viktig styringssystem for å nå klimamål.

 

Kultur

 • Venstre var en pådriver for idrettshall på Triaden, både konseptet med offentlig privat samarbeid med Thon, men også at det ble bygget en idrettshall for estetiske idretter.
 • Venstre var veldig kritisk til håndtering av den nye idrettsparken som kommer på Rolvsrud. Vi mente det var feil å «betale» utbygger som skulle oppgradere idrettsparken med å få lov til å bygge en ekstra 10 etasjers boligblokk mellom stadion og Nordliveien. Fryktelig mange dårlige beslutninger er blitt fattet, hvor Venstre har påpekt alternativer.
 • Venstre har vært antipopulistiske og påpekt en rekke ganger at idrettsanlegg som bygges skal ha et aktivitetsfokus og at tekniske finurligheter og tribunekapasitet er underordnet. Hallflater for aktivitet er det viktige. Nye Fjellhammer arena bygges med 2000 tilskuerplasser, det bygges et barnebasseng med avansert hev og senk bunn, dette har vi sagt er for råflotte løsninger i dagens situasjon.
 • Venstre bidro sterkt til fortsatt prepping av skiløyper i helgene. Venstre sitt fokus var det å komme seg ut i marka og bidra til folkehelse.
 • Venstre har påpekt behovet for lavterskel møtesteder for ungdom, i form av å leie enkle lokaler i ikke kommunale bygg. Et nøkternt og realistisk tiltak for å oppgradere ungdomstreffsteder.

 

Økonomi

 • Det interkommunale selskapet Strandveien1, Strandveien utvikling er delvis eid av Lørenskog, Rælingen og Lillestrøm. Venstre har bedt om at det sonderes om at Lørenskog sin andel av den tomten avhendes til de to naturlige eierkommunene. Det vil gi vår kommune økonomiske gevinster som trengs.
 • S-1 tomta er en kommunal tomt hvor Venstre har argumentert for at det tomta tåler en høy utnytting når den nå skal reguleres. Tomta var tiltenkt å være ishall hvis Oslo skulle ha vinter OL. Den ligger rett ovenfor Rema ved stasjonsbyen.
 • Venstre var festbrems og mente som eneste parti at del to av oppussingen av Rådhuset skulle skyves på et til to år, av de åpenbare økonomisk trange tidene vi var i.
 • Saken om verdivurdering av de største salgbare kommunale eiendommene i Lørenskog er en sak hvor Venstre har markert seg. Saken er økonomisk sensitiv, og unntatt offentlighet. Venstre tør å foreslå ny politikk, og vi har et eierskap i saken fordi vi klarer å komme opp med nye forslag til løsninger som er «utenfor boksen».

 

Helse

 • Venstre er klokkeklare på at det ikke er ønskelig med gigantskoler, og har søkelys på ny ungdomsskoletomt og løsninger for en ny offentlig ungdomsskole. Vi har ment at det er hensiktsmessig å lokalisere i området Rasta for å spre dagens skolestruktur ytterligere. Store og uoversiktlige skolemiljøer kan skape grobunn for dårlig psykisk helse for unge i risikosonen, det er så lett å gjemme seg unna.
 • Venstre utfordret utbyggerne i kommunen til å ta initiativ til å arrangere felles sosiale nærmiljøtiltak i tilknytning til sine prosjekter og nærområdet. Formålet vil være å styrke tilhørigheten og bidra til et inkluderende bomiljø i Lørenskog kommune. Her fikk vi jo også gjennomslag i et verbalforslag.

 

Trafikk

 • Venstre var en pådriver for trafikkløsningene som kommer for Skårersletta, det skal bli en miljøgate med redusert biltrafikk. Vi har ment at det som bygges der, bygges for minst et 50 års perspektiv, og det bygges med høy standard på vei, fortau, sykkelvei og beplanting.
 • Venstre engasjert seg spesielt i kommunens arbeid med mobilitetsplan og styret sendte et omfattende innspill til arbeidet med mobilitetsplan.
 • Venstre har jobbet for å fremme bildeling, få økt bevisstheten og frekvensen av ulike bildelingsordninger i kommunen.

 

Utbygging

 • Kommuneplanens arealdel har en rekke småhusområder. Venstre sitt hovedstandpunkt knyttet til eneboligene er at de utgjør bare 5% av det totale antallet nye innbyggere. Venstre mener det er for mye fokus på småhusdetaljer blant mange partier. Vi har vært opptatt av løsninger som gir sol til leiligheter, større grøntområder og avstand mellom blokker.
 • Det er en del relativt sett mindre leilighetsutbygginger og rekkehusutbygginger hvor Venstre har vært klokkeklare på at de ikke skal bygges ut, men hvor vi i flere saker knepent har tapt fordi varierte partier sørger for flertall med variable argumenter. Det politiske klimaet har endret seg til å bli mer skeptiske til veksttempoet, og Venstre har sin del av æren for at flere partier ser på veksten som en stadig større utfordring.
 • Venstre har vært pådriver for at kommunen utarbeider egne befolkningsprognoser og egen Lørenskog statistikk. Vi har påpekt at veksten ikke er kontrollert, og administrasjonen har kvittert ut med å utvikle enkelt mer presise prognoser og statistikk som gir oss bedre faktagrunnlag.
 • Venstre er tydeligste parti på å si nei til ukontrollert vekst. I en større artikkel i Aftenposten ble gruppeleder i Venstre brukt som motstemmen til ordfører for de som syntes at befolkningsveksten i Lørenskog gikk for fort.
 • Lokkløsning over R159 har vært en sak hvor Venstre har fryktet en massiv boligutbygging over et fremtidig tak. Venstre har vært med på å jobbe frem et fagdokument fra administrasjon som tydelig går vekk fra å se på lokkløsning som en farbar vei selv i fremtiden, da investeringene ville blitt for kolossale.

 

Kommunestyregruppa, mars 2023