Utfordringer på legevakten

Etter oppslag i media den senere tid ønsket varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen (V) en orientering om forholdene ved legevakta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Gunn-Torill Homme Mathisen har tidligere engasjert seg i forholdene på legevakta, da for å få på plass bedre sykepleiebemanning, noe hun lykkes med. Les Det blir økt bemanning på legevakta.

Homme Mathisen ba om en orientering om legevakta i formannskapsmøtet 24. januar.

– Det er bekymringsfullt å lese om innbyggere som føler at de ikke blir hørt og tatt på alvor av personell på legevakta, sa varaordføreren.

Gunn-Torill Homme Mathisen

Foto: Finn Dale Iversen

Hun har i sakens anledning uttalt i Drammens Tidende at hun ikke nødvendigvis tror det er vrangvilje fra vakthavende lege som er utslagsgivende, men rett og slett for dårlig legebemanning. Hva hvis det skjer en bilulykke eller to? Det bare er en lege på vakt som skal dekke opp for Hurum og Røykens 28 000 innbyggere pluss hyttefolk og andre turister.

– Når innbyggere ikke føler de får den helsehjelpen de trenger, så må vi ta det på alvor, sa Gunn-Torill Homme Mathisen.

Kommunalsjef Kari Skive Stuvøy fortalte om periodevis stort trøkk på legevakta. Sykepleier sorterer henvendelser etter faglige kriterier. En grundig vurdering av hver enkelt kan noen ganger bli vanskelig ved ekstra stor pågang av syke.

– Det er ikke bare press på legen, men også på sykepleieren på vakt som skal håndtere alle henvendelsene, sa Stuvøy.

Om natten – etter at sykepleier er gått hjem – så er det legevaktsentralen Hjelp 24 i Oslo som tar imot alle telefonhenvendelser.

Medisjn, helse

Foto: Microsoft

I Røyken har det vært fastlegemangel, men nå er det kommet to nye fastleger og man har et lite håp om at dette kan bedre situasjonen noe. I Røyken og Hurum har man ikke dag-legevakt som i Drammen og alle henvendelser som kan vente skal gå til fastlege på dagtid.

Etter et relativt stabilt tall på henvendelser de senere år, så viser statistikken for 2011 en stor økning i antall legekonsultasjoner. Hele 500 flere konsultasjoner enn året før og i tillegg må legen dra i flere sykebesøk enn tidligere.

Homme Mathisen påpekte at det i Røyken kommunes økonomi- og handlingsplan for 2012 står at det skal komme en politisk sak til Røyken kommunestyre til våren om vår felles legevakt. Denne skal omhandle utredning av behov tilknyttet legevakt, bemanning og åpningstider satt i sammenheng med samhandlingsreformen og befolkningsvekst.

– Jeg regner med at samme sak vil komme til politisk behandling i Hurum? spurte hun.

Svaret fra kommunalsjefen var at hun ikke kjente til dette, men at saker angående legevakta pleier å bli behandlet i begge kommuner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**