Lillesand Venstres vedtekter

Dette er Lillesand Venstres vedtekter, vedtatt på årsmøtet 26. januar 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


§ 1. FORMÅL
Lillesand Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program.

§ 2. MEDLEMSKAP
Personer over 15 år som ikke er medlem i noe annet parti, og som deler Venstres grunnsyn, kan bli medlem av Venstre.

Medlemskap oppnås fra det tidspunkt man melder seg inn. Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er betalt.
Medlemskap, og de rettigheter medlemskap gir, oppnås bare i ett lokallag, og medlemmet kan bare være med å behandle og stemme over samme sak i ett lokallag. Det enkelte medlem kan selv velge hvilket lokallag man vil være medlem i.

Rettigheter som medlem utøves personlig.

§ 3. ORGANISASJON
Venstre består av partiets medlemmer organisert gjennom lokallag, fylkeslag og partiets nasjonale organisasjon.

Venstres partiorganer i lokallaget er lokallagsstyret og lokallagsårsmøtet. Det kan innkalles til medlemsmøter med fullmakter gitt av disse vedtekter eller av årsmøtet.

Lillesand Venstre har følgende tilknyttede selvstendige og likestilte organisasjoner hvis representasjon i Lillesand Venstres organer fordeles i disse vedtekter dersom organisasjonene er aktive:
Lillesand Unge Venstre (LUV), Lillesand Venstrekvinnelag (LVK) og Lillesand Liberale Studenter (LSF).

Lillesand Venstre er tilknyttet det selvstendige studieforbundet Venstres Opplysnings- og Studieforbund (VO).

Begge kjønn skal som hovedregel være representert med minst 40 prosent i Lillesand Venstres styrer, utvalg, komitéer og delegasjoner til Venstres landsmøter.

Folkevalgt for Lillesand Venstre blir man bare ved å stille til valg på Lillesand Venstres valgliste og på Venstres program. Har man stilt til valg på Lillesand Venstres program så er dette den kontrakten man har med velgerne.

Lillesand Venstres partiorganer kan ikke instruere folkevalgte som er innvalgt for Lillesand Venstre utover det program de er valgt på. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt ikke kan følge, så er den folkevalgte forpliktet til å informere vedtaksorganet om dette.

Lillesand Venstres folkevalgte representanter plikter å skape gode politiske prosesser og lytte til innspill fra eget parti.

Lillesand Venstres folkevalgte representanter danner i kommunestyret sin egen gruppe med styre og gruppereglement.

Protokoller
Møteprotokoller fra lokallaget sendes til alle som er innkalt til møtene og til Venstres Hovedorganisasjon.
Voteringsregler i lokallaget

Møtelederen foreslår hvordan voteringene skal foregå, men personvalg skal foretas skriftlig dersom minst én person krever det. Vedtak i andre saker enn de som gjelder vedtektsendringer gjøres med flertallsvedtak.
Dersom stemmetallene for og mot i en sak er like, faller forslaget.

Ved valg av leder og nestledere kreves over halvparten av de avgitte stemmene. Oppnås ikke dette ved første gangs votering, skal det foretas bundet omvalg mellom de to som har fått flest stemmer.
Dersom resultatet ved andre personvalg blir like stemmetall, skal det foretas loddtrekning.
Stemmesedler ved valg skal inneholde det samme antall navn som det antall personer som skal velges.

§ 4. BYDELSLAG/GRENDELAG
Innen kommunen kan det opprettes egne bydels-/grendelag underlagt lokallagsstyret. Bydels-/grendelagene skal ha til oppgave å stå for venstrearbeidet i denne del av kommunen. Oppretting av slike lag godkjennes av årsmøtet i lokallaget i kommunen, som også vedtar instruks for lagets arbeid.

§ 5. LOKALLAGSSTYRET
Lokallagsstyret leder Venstres arbeid mellom årsmøtene i samsvar med vedtektene og de vedtak som blir fattet av årsmøtet. Styret møtes minst to ganger mellom hvert ordinære årsmøte og ellers så ofte som lederen eller 1/3 av styremedlemmene krever det. Styret er beslutningsdyktige når minst halvparten av styremedlemmene, deriblant lederen eller en av nestlederne, er til stede.

Lokallagslederen kaller styret sammen og leder møtene. Styremøtene er i utgangspunktet åpne.
Lokallagsstyret består av de årsmøtevalgte styremedlemmene med tillegg av et medlem valgt av Unge Venstre i kommunen og eventuelt et medlem valgt av Venstrekvinnelaget i kommunen.

Lederen for Venstres kommunestyregruppe tiltrer styret uten stemmerett.

Lokallagsstyret plikter å følge opp vedtektene og har ansvar for lokallagets økonomi, nettsider, politikkskaping, informasjonsvirksomhet, skolering, medlemsverving og utadrettede virksomhet.

Lokallagsstyret kan oppnevne egne utvalg og komitéer til å ta seg av særskilte oppgaver, som for eksempel valgkamputvalg, skoleringsutvalg, programkomité og nominasjonskomité.

I kommunevalgår sørger styret for at det oppnevnes en programkomité som skal utarbeide et forslag til eget valgprogram for Venstre i kommunen. Programmet vedtas av årsmøtet eller et medlemsmøte som innkalles med 14 dagers varsel.

Etter et kommunestyrevalg kaller styret inn de representantene som har blitt folkevalgt for Venstre i kommunestyret til konstituerende møte, men de folkevalgte konstituerer seg selv og velger sin gruppeleder.

I år før kommunevalgår skal styret sette i gang en åpen nominasjonsprosess og sørge for at nominasjonsmøtet blir holdt innen utgangen av februar (i valgåret). Styret forbereder nominasjonen og setter ned nominasjonskomité. Valglista settes opp på nominasjonsmøtet. Nominasjonsmøtets sammensetning og voteringsprosedyrer er de samme som til årsmøtet.

Før fylkeslagets nominasjonsmøter skal årsmøtet eller et medlemsmøte velge delegater og varadelegater i henhold til tildelt antall. Slikt lokalt medlemsmøte kalles inn med 14 dagers varsel gjennom skriftlig invitasjon til alle medlemmer i lokallaget. Delegatene skal ha fullmakter underskrevet av leder i lokallaget.

§ 6. LOKALLAGSÅRSMØTET
Årsmøtet er Venstres høyeste myndighet i lokallaget og skal holdes innen utgangen av januar hvert år. Lokallagsstyret kaller inn til møtet med minst to ukers varsel. I innkallingen settes det en frist å fremme forslag til politiske uttalelser og andre forslag som ønskes tatt opp til behandling på fylkesårsmøtet. Årsmøtet skal kun behandle de saker som er satt opp på sakslisten for møtet. Årsmøtet skal annonseres i Lillesands-Posten og Høvågavisa.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret vedtar det eller når minst en tredjedel av medlemmene skriftlig krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet. Tid og sted fastsettes av lokallagsstyret. Møtet innkalles med minst 10 dagers varsel.

Alle medlemmer etter §2 har tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet. Kontingenten regnes som betalt hvis den er betalt for inneværende år for lag som har årsmøte før årsskiftet, eller for forrige eller inneværende år for lag som har årsmøte i januar. Medlemmer nyinnmeldt etter 1.11 må også ha betalt kontingent for å få stemmerett.

Årsmøtet er i utgangspunktet et åpent møte.

Årsmøtet åpnes av lokallagslederen som leder konstitueringen av møtet hvor følgende velges:
Møteledere
Møtesekretærer og -referenter
Tellekorps
Redaksjonskomité for politiske uttalelser
To personer til å underskrive protokollen
Protokollen skal være underskrevet og tilgjengelig senest én måned etter årsmøtet. Endelig godkjenning av protokollen skjer i det første styremøtet etter årsmøtet.

Valg
Årsmøtet skal foreta valg av:
Lokallagsstyre
Årsmøtet velger et styre med minst 3 medlemmer, hvorav:
– Lokallagsleder
– Én eller to nestledere
– Minst 1 eller to styremedlemmer
– Inntil 5 varamedlemmer

Revisor.
Det første og tredje ordinære årsmøtet i stortingsperioden velger en revisor til å stå for revisjon av lokallagets regnskap. Revisoren kan ikke ha andre verv i laget.

Delegater til fylkesårsmøtet.
Hvert årsmøte velger delegater og varadelegater til fylkesårsmøtet i henhold til tildelt antall. Delegatene skal ha fullmakter underskrevet av leder i lokallaget.

Valgkomité.
Årsmøtet velger en valgkomité etter forslag fra styret, bestående av leder, to medlemmer og to varamedlemmer, som på det etterfølgende årsmøtet legger frem forslag til valg av styre, revisor og delegater til fylkesårsmøtet. Ingen av medlemmene eller varamedlemmene i det sittende lokallagsstyret kan være medlemmer eller varamedlemmer til valgkomitéen.

Andre arbeidsoppgaver

Alle ordinære årsmøter skal:
Behandle styrets årsmelding og årsregnskap. Årsmeldingen og årsregnskapet følger kalenderåret.
Fastsette lokallagets sats for medlemskontingent for det etterfølgende kalenderår.
Behandle fylkesstyrets forslag til mål, strategier og hovedretningslinjer for fylkeslagets virksomhet.
Behandle og stemme over andre saker som er fremmet i samsvar med vedtektene.
Foran stortings- og fylkestingsvalg skal forslag til valgprogram behandles av årsmøtet eller et medlemsmøte før det behandles på fylkesårsmøtet.
I valgår skal årsmøtet behandle og vedta en plan for lagets valgkamp.
I kommunevalgår skal årsmøtet (eller etter vedtektene for det enkelte lokallag et annet representativt møte i laget) behandle og vedta eget valgprogram for Venstre i kommunen.

§ 7. ENDRINGER I VEDTEKTENE
Lokallagets vedtekter endres av årsmøtet når minst to tredeler stemmer for det. Forslag til vedtektsendringer legges på forhånd frem for styret og sendes ut til medlemmene senest innen en måned før årsmøtet. Før endringene trer i kraft må de være godkjent av fylkesstyret. Et eventuelt avslag på godkjenning i fylkesstyret kan ankes til sentralstyret.

§ 8. OPPLØSNING AV LAGET
Forslag om oppløsning av et lag må behandles på årsmøtet. Blir forslaget vedtatt med 2/3 flertall, skal det sendes fylkesstyret til uttalelse. Endelig vedtak om oppløsning av laget må, for å være gyldig, vedtas med 2/3 flertall på neste årsmøte. Dersom et lag oppløses, skal dets formue, eiendomsrettigheter arkiv o.a. overføres til nærmeste organisasjonsledd. Alle verdier skal stå urørt i 5 år i tilfelle laget blir dannet på nytt. Hvis nytt lag ikke blir dannet, vedtar fylkesstyret hvordan midlene skal anvendes til det de er bestemt for.

Dersom et lag er uvirksomt over mer enn ett år kan fylkeslaget eller Venstres Hovedorganisasjon konstituere nytt styre, eventuelt oppløse laget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**