Spørsmål til ordfører Vidar Lande(28.01.2010): Tomter på Skrubbmoen

Da kommunestyret vedtok kommuneplanen 02.12.2009 var det vel viten om at dette var i strid med gjeldende regler for vern av dyrket mark. Venstre fremmet i dette møtet følgende forslag:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Bjørn Flo Knudsen

Foto: Bjørn Flo Knudsen

“Kommunestyret aksepterer innsigelsen fra fylkesmannen og definerer foreslåtte byggeområder på jordbruksarealene på Skrubbmoen om LNF-område. Rådmannen bes mekle området. Rådmannen bes mekle områdene øst for jernbanen med sikte på godkjenning for boligfomål.”
Dette forslaget falt mot stemmene til Ap, H og Frp.

Venstre inviterte til et vedtak som delte området slik at vi kunne få store arealer til boligbygging igjennom nåløyet til Fylkesmannen. Dette er tomter vi kunne trengt i dag, med den pressede situasjonen vi har innen tomte- og eneboligmarkedet. Flertallet i dette kommunestyret valgte å avslå denne invitasjonen. I forbindelse med konstitueringen flagget de samarbeidene partier ble det uttalt “Det skal være full fokus på snarest å dekke etterspørselen på boligtomter.”

Vi er nå kommet i en situasjon i Kongsberg der det har blitt boligmangel. Et av tiltakene for å bedre situasjonen må være å få ut flere tomter til bygging av nye boliger. Vi kan i ettertid se at Venstres forslag fra behandlingen av kommuneplanen kunne vært med på å skape større areal for boligtomter og et viktig bidrag til dekke fremtidig etterspørsel.

Området ligger idag inne i kommuneplanen uten rettsvirkning som boligformål, pga innsigelse fra Fylkesmannen. Det er få signaler som tilsier at Fylkesmannen kommer til å “myke opp” sin praksis rundt håndhevelsen av jordvernet, snarere tvert imot.

Mine spørsmål til ordføreren er da som følger:
Har ordføreren fått noen signaler om at Skrubbmoenfeltet vil gå igjennom slik det står?

Vil ordføreren legge til rette for at Fylkesmannens innsigelse imøtekommes, slik at vi kan få på plass et nytt areal for boligformål så raskt som mulig?

Mvh

Bjørn Flo Knudsen (V)
kommunestyrerepresentant

I Laagendalsposten 8.februar 2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**