Forslag til årsmøteuttalelse: Ja til firefeltsveg E39 Søgne-Ålgård

Flekkefjord Venstre foreslår at Venstre sier ja til firefeltsveg E39 Søgne-Ålgård på fylkesårsmøtet 4. februar:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Flekkefjord Venstre ber årsmøtet i Agder Venstre gi sin tilslutning til følgende resolusjon som ble vedtatt på Flekkefjords Venstres årsmøte 23. januar 2012.

Ja til firefelts veg E39 Søgne – Ålgård
Flekkefjord Venstre er svært bekymret for standarden på E39 da denne bremser regionutvikling, og er trafikkfarlig. Derfor går vi inn for firefelts høgverdig kyststamveg.
Regionutvikling

E18 Haslestad

Agder og Rogaland er blant landets viktigste eksportregioner. Infrastrukturen i regionen er i dag til hinder for vekst og utvikling, spesielt i områdene som ligger mellom vekstsentraene Kristiansand og Stavanger. Effektive veier styrker konkurranseevnen og bidrar til vekst og nye arbeidsplasser.
En firefelts veg vil være det mest betydningsfulle tiltaket for utvikling av næring, arbeidsmarked, bosetting og levekår i vestre delen av Vest-Agder. En firefelts veg vil bidra til region forstørrelse, og bedre dynamikk for hele regionen.
Det er stor vekst i Stavangerregionen og det forventes ytterligere vekst etter Avaldsnes funnet. Det er tydelige tegn til vekstsmerter, og en del virksomhet flyttes ut av landsdelen, for eksempel til Oslo. En firefelts veg vil bidra til at Agder får en større del av denne veksten og at den ikke flytter ut.
Trafikksikkerhet
På dagens E39 er 75 % av dødsulykkene møteulykker, mot 40 % på landbasis. Målet er null trafikkdrepte. Konseptvalgutredningen konkluderer med at firefelts veg gir færre trafikkdrepte enn trefelt med midtrekkverk.
Hver femte bil på E39 er tungtransport. Lyntog er for persontrafikk og ikke gods. Med lyntog vil det fortsatt være svært mye godstrafikk på E-39 og godsmengden er økende. Lyntoget vil ha få stoppesteder og dermed vil personbil og buss være preferert transportmiddel for folk i distriktene. Prioriterer man lyntog foran firefelts E39, prioriterer man lyntog foran menneskeliv.
Miljø
Nye veier gir miljø- og klima gevinst: færre bakker, bedre fremkommelighet, bedre mulighet for prioritering av raskere kollektiv transport.

Agder Venstre vil gi sin tilslutning til firefelts veg i konseptvalgutredningen E39 Søgne-Ålgård

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**