Hans Gammelseter ønsker å etablere parkeringsplasser

En samlet komité var positiv til Hans Gammelseters planer om parkering og utvidet port til areal i Prestegata da rådmannen fremla saken til drøfting i Miljø- og tekniske komité.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Fra sakskartet sakser vi:

PS 17/12 Drøftingssak: Søknad om parkeringsplass/utvide port. Sted: Prestegt. 5A gnr. 16 bnr. 905 Tiltakshaver/Søker: Hans Gammelsæter
Rådmannens innstilling:
Saken fremmes uten innstilling som drøftingssak.

Saksprotokoll i Miljø- og teknisk komité – 09.02.2012
En samlet komité var positiv til søknaden. Administrasjonen skriver delegert vedtak i.h.t. komitéens vurderinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**