Staten må gi Oslo verktøy til å redusere klimagassutslipp

Uttalelse vedtatt av Oslo Venstres årsmøte 19. februar 2012
Oslo bystyre vedtok i 2005 en målsetting om å halvere sine klimagassutslipp fra 1990-nivå innen 2030, og å redusere dem med minst 20 % innen 2020. Oslo har satt ambisiøse mål, men mangler virkemidler for å nå målene. Staten må gi Oslo de verktøy byen trenger for å redusere utslippene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I slutten av 2011 undertegnet miljøbyråd Ola Elvestuen den europeiske samarbeidspakten mellom lokale og regionale myndigheter for bærekraftig energi. Målsettingen er å oppnå EUs mål om 20 % reduksjon i klimagassutslippene fra 1990-nivå innen 2020. I 2009 hadde utslippene økt med totalt 13 % siden 1990. I samme periode hadde Oslos befolkning økt med 25 %.

Transport og stasjonær forbrenning er de to viktigste kildene til klimagassutslipp i Oslo. Mens utslippene fra transportsektoren steg med 20 % fra 1990 til 2005, ble de kraftig redusert frem til 2009. Biltrafikken i Oslo økte i årene 2000-2007. Etter en systematisk satsing på økt kollektivtilbud det siste tiåret, og kraftig reduksjon av prisen på månedskort i 2008, ser vi at biltrafikken i 2011 bare lå 5 % høyere enn i 2000, til tross for en befolkningsvekst på 20 % i perioden. Venstres mål er at all trafikkvekst i Oslo skal skje gjennom kollektivtrafikk, og for å nå denne målsettningen, må utviklingen fortsette i samme spor.

Oslo får ingen midler fra den statlige belønningsordningen for kollektivtiltak, til tross for at vi har suverent høyest andel kollektivreisende. Staten har heller ikke bidratt med investeringsmidler til infrastruktur. Skal Oslo lykkes med fremtidig kollektivsatsing, må også staten bidra til et spleiselag.

Venstre mener omlegging til lav- og nullutslippsbiler helt avgjørende for å oppnå utslippsreduksjon i transportsektoren. Oslo kommune er verdensledende når det gjelder tilrettelegging for el-biler: Vi har bygget 400 ladestasjoner, og innført gratis parkering og passering i bomringen for el-biler. Oslo Venstre vil endre parkeringsnormen så minst hver tiende nye parkeringsplass i forbindelse ved nye utbygginger har ladepunkt for el-kjøretøy.

Kommunen har også gode resultater når det gjelder bruk av lav- og nullutslippskjøretøy i egen virksomhet. Gjennom HyNor-satsingen legger Oslo til rette for utvikling og kommersialisering av hydrogenmotorer. Oslo Venstre vil bygge hurtig-ladestasjoner på taxiholdeplasser, for å legge til rette for at drosjenæringen kan gå over til bruk av el-biler og ladbare hybridbiler. Staten må gi Oslo verktøy til å gjøre ytterligere grep, blant annet ved å åpne for å stille miljøkrav ved tildeling av drosjeløyve.

Oppvarming ved bruk av fossil energi er en hovedkilde til utslipp. Oslo kommune har selv faset ut all bruk av olje til oppvarming i kommunale bygg. I tillegg har man landets mest ambisiøse incentivordning for utskiftning av oljefyranlegg i private bygg, med målsetning om total utfasing innen 2020. Venstre mener dette er helt nødvendig for å nå de overordnede klimamålsettingene.

Det er et problem at staten ikke bidrar til klimatiltak i private bygg i Oslo, ved at ENOVA avslår alle søknader om tilskudd som også mottar kommunal støtte. Når Oslos støtteordning er bedre enn den statlige, utelukker dette statlige bidrag. Venstre mener staten må la ENOVA gi støtte til private prosjekter i Oslo på lik linje som resten av landet.

Oslo Venstre mener at innfasing av lokal fyringsoljeavgift er nødvendig for å sette fortgang i arbeidet med å gjøre byen oljefri. Staten har så langt avvist å innføre en lokal avgift på fyringsolje, og nekter med det Oslo et viktig virkemiddel i klimaarbeidet. I tillegg bør staten avskaffe all bruk av olje til oppvarming i egne virksomheter.

Oslo Venstre vil at:
– staten tar sitt ansvar for bygging av infrastruktur for kollektivtrafikken i Oslo
– Oslo får delta i belønningsordningen for kollektivtrafikk
– staten gir Oslo mulighet til å stille miljøkrav ved tildeling av drosjeløyve
– staten gir Oslo mulighet til å innføre lokal avgift på fyringsolje
– staten avskaffer all bruk av olje til oppvarming i statlige bygg, slik Oslo har gjort i kommunale bygg
– staten åpner for at det kan gis statlig støtte fra ENOVA i kombinasjon med kommunal støtte fra Oslo

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**