Partigavene fra næringslivet i Søgne under valgkampen i høst

Søgne Venstre har bedt Kontrollutvalget om å se på partigavene fra næringslivet i Søgne under valgkampen i høst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Til Kontrollutvalget i Søgne kommune

BEGJÆRING OM KONTROLL VEDRØRENDE FOLKEVALGTES HABILITET OVERFOR NÆRINGSLIVET I SØGNE.

Bakgrunn for saken:

I forbindelse med kommunevalget i Søgne høsten 2011 ble Høyre og Fremskrittspartiet sponset med tolv helsiders annonser i Søgne og Songdalen Budstikke av næringslivet i bygda. Dette hadde en bruttoverdi på 186.000 kroner, og hvert parti fikk således en gave verdt 93.000 kroner. Kristelig folkeparti ble sponset av samme giver(e) med en helside til en verdi av 15.500 kroner. Næringslivet fikk sannsynligvis avslag på disse annonsene, men også en slik rabatt er gave etter partiloven § 19, 3 ledd. Dette er annonser partiene antakeligvis ikke hadde kunne finansiert selv. Disse annonsene var kampanje både for partiene og kandidatene.

Etter det vi har fått opplyst var det firmaet Mur i Sør som organiserte innsamlingen. Det foregikk ved at alle bedrifter i Søgne fikk tilsendt giro med oppfordring om å gi pengebidrag til disse partiene. Det fremstod som en målrettet og godt organisert valgkamp.

Forskning viser at det er sammenheng mellom hvor mye midler et parti kan bruke på valgkamp og valgresultat. Pengegavene førte med andre ord til at næringslivet i Søgne fikk større innvirkning på valgresultatet enn andre stemmer og partienestørre oppslutning. Dette underbygger at det fort kan bli et avhengighetsforhold mellom giverne og politikerne.

Partiene som mottok disse pengebidragene har senere ikke ville opplyse hvilke bedrifter som ga bidrag og hvor mye de enkelte ga.

Problemstilling:

Søgne er en mindre kommune, og noen av bidragsyterne vil levere varer og tjenester til kommunen. Andre gavegivere vil søke om kommunal godkjennelse ved behandling av byggesaker mv.

Ved slike partigaver fra bedrifter er deten betydelig risiko for at det kan oppstå avhengighetsforhold og at det kan skje en politisk byttehandel. Dette har både Nærings- og handelsdepartementet og Europarådets antikorrupsjonsorgan påpekt.

Nærings- og handelsdepartementet uttalte i høringsuttalelse 18. februar 2011 at det i det videre arbeidet med partiloven bør vurderes forbud mot gaver fra bedrifter. Dette fordi bedrifter er økonomiske aktører, og ikke politiske borgere. I følge departementet vil gaver fra bedrifter alltid ha en økonomisk side som kan føre til avhengighetsforhold og konkurransevridning.

Europarådets antikorrupsjonsorgan har anbefalt at statene enten begrenser eller forbyr at leverandører av varer og tjenester til det offentlige gir gaver til partier. I Norge har man i første omgang ikke fulgt denne anbefalingen i den tro at eksisterende regler er tilstrekkelig. Det ble imidlertid understreket at utviklingen skal holdes under oppsikt på grunn av den potensielle faren for korrupsjon.

Når det ikke er åpenhet om gavenemister folk mulighet til å kontrollere om det foreligger avhengighetsforhold, og om folkevalgte er inhabile. Det er umulig å kontrollere om gavegiverne får gjenytelse ved behandling av prosjekter, byggesaker og reguleringsplaner som krever kommunal godkjennelse. Videre er det umulig å kontrollere inhabilitet ved inngåelse av kontrakter om oppdrag og levering av varer og tjenester til kommunen. Slik det er nå hefter det mistanke om dette blant folk.

Regler vedrørende partigaver:

For at folk skal vite hvem som gir gaver må lokalparti etter partiloven i årsregnskapet oppgi identiteten til givere som gir gaver over 10.000 kroner, jfr. partiloven § 20. Har samtlige givere gitt beløp under 10.000 kroner vil identiteten til giverne ikke komme fram i partienes innberetning. Etter partiloven § 23 har folk innsyn i partienes regnskap. Anonyme gaver er ulovlig etter § 17 i loven. Det betyr at hvert enkelt giver i næringslivets innsamling må fremgå av partiets årsregnskap. Hvis ikke vil forbudet om anonyme gaver omgås.

Venstre syn:

Venstre krever full åpenhet, og mener Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti må offentliggjøre hvilke bedrifter som ga partiene gaver under valgkampen i høst. Det er ikke tilstrekkelig at det bare kommer frem gjennom partienes årsregnskap. Offentliggjøringen må også gjelde for bidrag under 10.000 kroner. Det er bare på denne måten andre kan kontrollere at det ikke foreligger inhabilitet. Venstre finner det ikke tilstrekkelig at folkevalgte som har mottatt gaver alene vurderer sin egen habilitet. Selv om gavene ble gitt partiene har de indirekte finansiert de folkevalgte, bla gjennom systemet med personvalg.

På denne bakgrunn ber Søgne Venstre Kontrollutvalget vurdere om kommunen har tilfredsstillende system til å avdekke eventuelle avhengighetsforhold og inhabilitet i forbindelse med partigaver fra bedrifter.

Søgne 16. februar 2012,

Søgne Venstre,

Tone Pettersen Brytteva Litleré Moi
Leder/ Kommunestyremedlem Vara

Arild Berge
Kommunestyremedlem

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**