Etterlyser forutsigbarhet i utviklingen av Sandefjord

I bystyrets møte 16.2 fremmet Karin Virik en interpellasjon hvor hun spurte hva ordfører ville bidra med for at kommuneplanen vil gi klarere rammer for utviklingen i Sandefjord. Videre hvordan vi som kommune kan innrette oss på en annen måte for å sikre at kommunale planer blir aktive og forutsigbare styringsdokumenter?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Mangel på styring

Foto: Sandefjords Blad

-Mangel på forutsigbarhet og oppfølging av planer, sier Karin Virik i et intervju med Sandefjords Blad, og fortsetter: — I mange år har vi hatt idemyldringer, møter, konferanser, utarbeidet analyser og strategiplaner som ikke er blitt fulgt opp. — Nå kan vi vel, med hånden på hjertet, være enige om at mye kan bli bedre i byen vår, sier hun videre.

Hele oppslaget i Sandefjords Blad kan du lese her.

Karin Viriks interpellasjon i bystyret 16. februar kan du lese nedenfor.

Spørsmål til ordføreren:
Sandefjord kommune står overfor store utfordringer i årene som kommer. Fra flere hold blir det pekt på at det er behov for store endringer, andre prioriteringer og en sterkere og tydeligere styring for å snu en negativ utvikling.

I mange år har det i Sandefjord kommune vært foretatt utredninger og utarbeidet mange planer. Samtidig er det utviklet en praksis hvor det gis dispensasjoner fra juridisk bindende planer — som kommuneplanen — og hvor andre planer (som for eksempel Strategiplan for Sandefjord sentrum ) ikke gis noen bindende status. I sum gir dette en lite forutsigbar styring av byen som hemmer videre utvikling.

Vi er nå inne i prosess med utarbeidelse av ny kommuneplan. Sandefjord Venstre er bekymret for den negative utviklingen kommunen er inne i. Vi tror at et viktig virkemiddel for å snu denne utviklingen er en tydeligere styring og en større grad av forutsigbarhet i gjennomføringen av planene.
I denne forbindelse vil vi be om ordførerens svar på følgende spørsmål:

1. Vil ordføreren bidra til å sørge for at kommuneplanen som nå er under arbeid vil gi klarere rammer for den videre utvikling i kommunen?

2. Hva mener ordføreren vi kan gjøre annerledes for å sikre at kommunale planer blir aktive og forutsigbare styringsdokumenter?

3. Hvilke konsekvenser mener ordføreren det skal få hvis planer ikke følges opp?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**