Utbygger med presisering etter formannskapsmøte

I et brev til Risør kommune skriver arkitekt Bogen bl.a. følgende: Vi viser til gårdsdagens møte med redegjørelse fra administrasjonen og formannskapets behandling. Det ble lagt opp til en bred og åpen debatt som berørte mange forhold som ikke er påkrevet for å behandle innsendte rammesøknad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Les hele brevet her:

Oslo 06.03.12

Risør Kommune
v/ Ordfører og Formannskapet
v/ Rådmann

Rammesøknad for Holmen – Åpent møte i formannskapet 5.03.2012

Vi viser til gårdsdagens møte med redegjørelse fra administrasjonen og formannskapets behandling. Det ble lagt opp til en bred og åpen debatt som berørte mange forhold som ikke er påkrevet for å behandle innsendte rammesøknad. I vår rolle som SØK, med et uavhengig ansvar, er vi med bakgrunn i dette blitt meget urolig og usikker på den videre behandling av rammesøknaden.

Tidligere har vi sendt en redegjørelse for forhold vedrørende rammesøknaden — på bakgrunn av spørsmål som administrasjonen har tatt opp. Denne redegjørelsen (dat. 08.02.12) behandler spørsmål som også var oppe i formannskapets møte i går – og den er for ordens skyld vedlagt dette brev.

Etter møtet igår virker det som om det er behov for presiseringer; det oppsto usikkerhet rundt spørsmål som etter vårt syn ikke er innfløkte og vi vil på denne bakgrunn klargjøre følgende:

1. Hotell og utleieleiligheter
Innsendte rammesøknad er begrenset til første byggetrinn, som omfatter boliger i vestre del samt garasjeanlegg under terreng. Spørsmålet om hvorvidt hotell lar seg realisere, med eller uten utleieboliger, er ikke et tema som er knyttet til rammesøknadens behandling.
Utbygger har — i åpenhet – meldt at det er vanskelig å finne interessenter til å eie/drive et slikt prosjekt. I denne sammenheng er det meldt at det ikke er noen nødvendighet sett fra utbyggers side å realisere et hotell med utleieleiligheter. Og at kommunen i den forbindelse kanskje bør tenke på andre formål – av offentlig eller allmenn interesse — som kan passe i denne fine situasjonen. For øvrig har dette spørsmålet ikke noe med rammesøknaden å gjøre.

2. Omplassering av innkjøring til garasjen
Vi foreslår omplassering av innkjøring, fordi en ny plassering virker mer hensiktsmessig, tryggere og mindre skjemmende.

3. Bruk av toppetasjer
Reguleringsbestemmelsenes 5.4.1 sier: "På tak (4.etasje) i felt B2-B3, E1-E2 og G kan tillates oppbygg som ikke skal ha større gulvareal en 40% av underliggende etasje. Oppbygg på tak kan romme trapp- og heisareal, oppholdsrom og overbygde terrasser". Med denne bakgrunn søkes om å bygge slikt volum — som vedtatt reguleringsplan og bestemmelser tillater. Og så ønskes dette volumet nyttet som egne boliger, se dispensasjonssøknad. Vi viser ellers til redegjørelsen av 08.02 pkt. 7 der 4 etasje i bygg I foreslås fjernet for å imøtekomme et hensyn til høydeføring langs sjøkanten.

4. Utfylling ved bygg A og siktsone/dreining av bygg i nordvest.
Dette er behandlet i redegjørelsen av 08.02, se pkt 6 og 7. Alt i alt oppfattes dette som forbedringer, som bør kunne behandles med en dispensasjon.
5. U-grad, formål og arkitektur
Den aktuelle rammesøknaden utfordrer verken formål, størrelser eller arkitektur. Se reg.bestemmelsenes pkt 2 og 5, særlig 5.2 vedr. næringsvirksomhet (det er ikke noe krav til generell næringsvirksomhet i reguleringsplanen). Bebyggelsens størrelse, plassering og omfang er i samsvar med planens begrensninger.

Det er reguleringsplanens rammer som ligger til grunn for den aktuelle rammesøknad — med unntak av det som etter vårt syn er noen få og gode tilpasninger.

Holmen

Bildet viser utforming og arkitektur som er i godt samsvar med de krav som stilles i reguleringsplanen. Planen etterspør moderne arkitektur — med flate tak – slik at Holmen fremstår tydelig som et prosjekt fra vår tid. Samtidig skal byggene i hovedsak være hvite og med trepanel, som en gest til den gamle byen — slik at det etableres "samklang" mellom nytt og gammelt. Detaljer knyttet til urformingen vil bli utviklet videre i sammenheng med detaljprosjekteringen. Dette er forhold som skal redegjøres nærmere for i sammenheng med at det søkes om Igangsettingstillatelser.

Det virker ellers som om saken er tilstrekkelig opplyst. Vi ber derfor om at saken ferdigbehandles.
Dersom det skulle være behov for ytterligere avklaring eller ytterligere dokumentasjon står vi selvfølgelig til disposisjon.

Vennlig hilsen
Petter Bogen

Vedlegg: Redegjørelse av 08.02.12
Kopi: Solsiden 1 AS

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**