Pukkverk Studedalen?

Lillesand Venstre er skeptisk til planene om pukkverk i Studedalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Kristiansand kommune behandler en søknad om å starte opp et pukkverk i Studedalen, som ligger på grensen til Høvåg og Lillesand kommune.

Lillesand Venstre er skeptisk til planene. Finnes det gode nok tiltak som kan forhindre avrenninger fra sulfidholdig fjellmasse til Krogevann og Studevann? Begge vann inneholder fisk og flere sjeldne rødlistearter. Studevann har også en gytebekk som renner ut i Isefjærfjorden.

Lillesand kommune har en tilsvarende problematikk knyttet til sulfidholdig avrenning fra deponier bla. langs den nye motorveien. Kaldvellfjorden er hardt rammet. Kommunen har ellers en lang historie hvor vann og elver er forurenset etter at man har sprengt og utviklet i sulfidholdig fjell.

Både fylkesmannen i Aust og Vest Agder har kommet med innspill til høringen.
Fylkesmannen i Vest Agder har ansvar for Vanndirektivet og Vannregionen på Agder. Vanndirektivet skal sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, av både vassdrag, grunnvann og kystvann.

Vannregionen Agder vil i juli utarbeide vesentlige vannforvaltningsspørsmål som skal ut på høring 1 juli 2012. Utfordringen landsdelen har til vann og sulfidholdige bergarter vil være et viktig tema.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**