Et klimavennlig samfunn!

Askøy Venstre arbeider for at Askøy kommune skal ta sin del av ansvaret for at klimautslippene reduseres og at miljøet blir satt i fokus. Askøy Venstre ønsker å ta vare på det biologiske mangfoldet ved å styrke miljøhensynet ved arealplanlegging og utbygging i Askøy kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Smøla-ordfører Iver Nordseth vil flytte vindmøllene til havs.

Foto: Ellen Kvalsund

Askøy Venstre vil:

– arbeide for at naturområder sikres med tanke på biologisk mangfold og rekreasjonsmuligheter

– sørge for at nødvendige miljøhensyn og trivselsskapende “grønne lunger” blir prioritert ved arealplanlegging

– støtte tiltak for å redusere forurensing og utslipp også i strengere grad enn hva loven krever

– arbeide for at Askøy kommune i samspill med organisasjoner og private stimulerer til miljøtiltak og arbeider for styrket ENØK-satsing i offentlige bygg

– arbeide for at Askøy kommune skal satse på økt bruk av tilgjengelig miljøteknologi og velge miljøvennlige produkter til daglig drift og vedlikehold. Målet om bærekraftig utvikling skal gjennomsyre all kommunal kommunal virksomhet

– følge opp gjennomføringen av klimaplanen

– arbeide for at hurtigbåten (beinveien) mellom Kleppestø og Bergen får status som bybane og blir en integrert del av enhetsprisordningen

– etablere tidsmessige, miljøvennlige og effektive terminaler ved trafikknutepunktene i Askøy kommune som et viktig ledd i kollektivsatsingen

– skaffe til rette gangvei- og sykkelvei i hele Askøy kommune, med prioritering av nærområdene til kommunens skoler

– at signal- og strømførende ledningsnett legges i grøft for å unngå luftspenn

– kjempe for å opprettholde eksisterende markagrenser og bevare den grønne korridoren langs nord-søraksen av kommunen

Askøy Venstre ønsker at Askøy kommune skal bli en av nasjonens ledende kommuner innen miljøvennlighet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**