Kunnskap og like muligheter

Askøy Venstre ønsker at alle barn og unge i Askøy kommune skal ha gode oppvekstvilkår i sitt eget nærmiljø og at alle skolebarn skal ha et likeverdig skoletilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Skole, elev, lese, skrive, utdanning

Foto: Microsoft

Askøy Venstre vil:

– sørge for utbygging av skoler og barnehager i Askøy kommune skjer i takt med den demografiske utviklingen og samtidig sikre tilleggsarealer i tilknytning til eksisterende bygg

– fortsette fokuset på barnehagedekning ved utbygging i kommunal og privat regi

– styrke vedlikehold og driftstjenester på skoler og kommunale bygg. Hver skole i Askøy Kommune burde ha egen vaktmester til å sikre vedlikehold og drifttjenester av skolebygg.

– åpne for at helsepleiere, vernepleiere og personell med annen spisskompetanse er tilgjengelig i skolen

– ansette rektor på åremål

– tilrettelegge for yrkespraksis for elever i grunnskolen med særlige behov

– øke utskiftingstakten på utstyr og inventar for å heve standarden i skolen til et kvalitetssikret nivå

– gjøre den enkelte skole i stand til å være et lokalt kultursenter for fritidsaktiviteter

– ha en "åpen" skole slik at skolen fungerer som et møtested i bygdene

– at lag og organisasjoner skal ha fri (gratis) leie ved planmessig bruk av skolelokaler

– bruke nok ressurser i skolen for å sikre at alle barn og unge får et skikkelig utdanningstilbud

– arbeide for innføring av kompetanseår for lærere

– åpne for forsøk der noen skoler får drive som selvstyrte enheter over en avtalt periode

– være positiv til etablering av private skoler med alternativt livssyns- eller pedagogisk fundament, så fremt disse opprettholder kommunale og nasjonale krav

– arbeide for videreutvikling av kulturskolen og øke bevilgningene i tråd med kulturskoleplanen

Utdanning er en av Askøy Venstres kjernesaker fordi en kvalitetssikret utdanning tjener både individet og samfunnet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**