LKE slår tilbake mot Per Manviks påstander

Artikkel fra Larvik Kommunale Eiendom (LKE) forsvarer riving. Kostnadene på 3.8 mill. ligger et godt stykke unna Manviks anslag på 15-20 mill.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Artikkel i tirsdagens ØP

Denne løsningen vi nå velger er basert på Kommunestyre vedtak og bestilling fra administrasjonen til LKE.

LKE startet tidlig med kontakt med Undervisningsbygg i Oslo med tanke på erfaringsoverføring mht til deres erfaringer. Undervisningsbygg bygger i snitt et klasserom pr. uke og her mye erfaring på rehabilitering av skoler og nybygg.

Skolen i Alfehldsgt.

Skolen i Alfehldsgt.

Undervisningsbygg har utarbeidet en egen kravspesifikasjon til skolebygg som viser hvilke krav som stilles til nye skolebygg.
Denne kravspesifikasjonen var utgangspunkt når man startet programmeringen av Ny 1-10 skole. Undervisningsbygg har mye erfaring,
Selv om det er vanskelig å sammenligne skoler og prosjekter,viser erfarings tall fra Undervisningsbygg at det er vesentlig dyrere å totalrehabilitere enn å bygge nytt.
Dessuten vil usikkerheten naturlig nok være en del større i et eksisterende bygg.

Per Manvik

Per Manvik

Opak som er engasjert som prosjektledere av LKE har også utarbeidet skolebehovsplan for Utdanningsetaten i Oslo frem til 2022. Man ser at kostnadene som regel på rehabilitering kontra nybygg samsvarer med Undervisningbygg sin erfaring kostnadsnivået blir det samme pga. tekniske krav TEK 10 — men gir ikke optimale pedagogiske løsninger i de rehabiliterte byggene.

LKE har også hatt inne Rådgivningstjenesten for skolebygg som kan fortelle mye om areal effektivitet relatert til dagens pedagogiske krav.
Senest i januar 2012 hadde de et foredrag for alle i skoleledelsen og oppvekstkomiteen i Larvik kommune i Sliperiet.

Målsetting har aldri vært å rive eksisterende bygg men å bygge en ny 1-10 skole med familiesenter som ivaretar dagens pedagogiske, tekniske og miljømessige krav i samsvar med bestilling fra administrasjonen i Larvik kommune.

LKE har lenge vært sterkt opptatt av inneklimaet i skoler og deltatt i et større SINTEF prosjekt hvor man blant annet har fokusert på energireduserende tiltak, fokus på inneklima og helse. Dette er det nå foretatt flere undersøkelser av og LKE har gjennomført bygging av Solstad barnehage som lavenergibygg med hybrid ventilasjon og meget gode resultater for inneklima.

Mye av kostnadene som man har til å fjerne miljøskadelige og helsefarlige stoffer vil påløpe uansett om man river eller rehabiliterer. Dette utgjør største delen av kontraktsum med riveentreprenør som er på 3, 8 mill

Målsetningene for bygget er, med bakgrunn med skisserte forutsetninger i dette, formulert i sin helhet i arkitektkonkurransen.
I arkitektkonkurransen var det åpnet for muligheten for å bruke hele, deler eller rive eks.bygg.
Arkitektene fikk i konkurransen muligheten for å benytte bygge på den måten som var mest hensiktsmessig.
Relativity som vant i ark. konkurransen var den eneste av forslagene som baserte seg på eksisterende fundamentering og bygg.
Dette ble kalkulert i forbindelse med evalueringen av konkurransen og var også det mest økonomisk gunstigste av de fire forslagene.
Geotekniker og bygningsfysiker har under detaljprosjektering anbefalt ny fundamentering i stedet for å benytte eksisterende fundamentering og eksisterende kjeller fordi man er usikre på levetid — man bygger i dag for 100 år frem i tid.

I det gamle gymnaset er det mye korridorer og vesentlig større areal en det nye bygget som i dag er prosjektert.
Dagens prosjekterte nybygg har en brutto / netto faktor 1,25 er veldig bra.
Eksisterende bygg inneholder masse korridorer og man kan anta at det har en vesentlig høyere brutto/netto faktor.

Uteområdet for et gymnas og uteområdet for en 1-10 skole har forskjellige krav til størrelse og utforming. Familiesenteret inneholder også barnehage og utomhusområdet må også tilpasses til dette behovet. Dette utgjorde en vesentlig forskjell i arkitektkonkurransen og vinnernen hadde løst uteområdet på en optimal måte for brukerene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**