Bystyre-nei til åpenhetsdebatt

Venstres Eva Kvelland fremmet i onsdagens bystyremøte en interpellasjon om åpenhet og ytringsfrihet for offentlig ansatte. Ordfører Grundekjøns svar var at regelverket er godt nok, og at bystyret ikke trenger å sette etiske prinsipper på dagsorden. – Det er et underlig forhold til så viktige demokratiske prinsipper, sier Kvelland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Saken ble fremmet på bakgrunn av en sak fra tidligere i år der Høyre-politikerne Hans-Otto Lund og Terje Damman offentlig kritiserte saksbehandler Bjørne Jortveit for å ha presentert en offentlig rapport for media. Kvellands spørsmål til ordføreren gikk på om han mente dagens regelverk var godt nok til å sikre tilstrekkelig åpenhet og ytringsfrihet i forvaltningen, og om han var enig med Venstre i at bystyret måtte sette prinsippene på dagsorden gjennom en revidering av de etiske retningslinjene. Kvelland fremmet også et konkret forslag om en slik revidering. Bystyret ønsket ikke å realitetsbehandle forslaget i onsdagens møte. Kvelland reagerer slik på behandlingen:

– Når vi har sett en så alvorlig sak som Jortveit-saken, og vet at det stadig dukker opp lignende saker andre steder i landet, så er det urovekkende at byens øverste folkevalgte organ ikke vil drøfte hva viktige demokratiske prinsipper betyr i praksis.

Les også: Ytringsfrihet for offentlig ansatte.


Her er hele interpellasjonen som ble fremmet i bystyret 21. mars 2012:

Ordfører,

I Kristiansand fikk nylig en saksbehandler offentlig refs fra fremtredende politikere for å informere om innholdet i en offentlig rapport, via media. I Mandal gjennomfører politikerne budsjettdrøftinger, med administrasjonen til stede, i uformelle møter. I Flekkefjord vedtar politikerne et pressereglement som langt på vei setter munnkurv på offentlig ansatte.

Disse og flere lignende saker illustrerer behovet for at norske kommuner avklarer viktige prinsipper om åpenhet og ytringsfrihet i forvaltningen. Kristiansand kommunes etiske retningslinjer, sist revidert i 2008, slår fast at forvaltningen skal preges av åpenhet og innsyn. Det er bra, men regelverket mangler konkrete stadfestinger av hva de viktige prinsippene betyr i praksis. Saken der to profilerte Høyre-politikere åpent kritiserte en saksbehandler for å informere offentligheten om den kunnskapen han sitter på, er alvorlig og eksemplifiserer behovet for å være tydeligere på både prinsippet om ytringsfrihet for offentlig ansatte og ønsket om meroffentlighet og åpenhet i forvaltningen.

Lillesand er en foregangskommune på åpenhet. I 2007 vant de Norsk Presseforbunds første åpenhetspris, blant annet på grunn av et gjennomgående prinsipp om meroffentlighet; deres tydelighet på ansattes rett til å ytre seg; og en holdning om at også kritiske tilbakemeldinger fra ansatte ønskes velkommen. Også Grimstad har tydelige etiske retningslinjer, som blant annet slår fast at ytringsfriheten gir ansatte rett til å uttale seg kritisk til forhold som berører virksomheten de jobber i, og at det at ansatte uttaler seg, basert på faglig innsikt, gir et godt grunnlag for en opplyst samfunnsdebatt.

Kristiansand har behov for et tydeligere regelverk som slår fast viktigheten av ytringsfrihet og åpenhet i forvaltningen — ikke bare i prinsippet, men også i praksis. Bystyret bør derfor ta lærdom av våre to nabokommuner i øst, og igjen sette de etiske retningslinjene på dagsorden. På bakgrunn av det har jeg følgende spørsmål til ordføreren, med påfølgende forslag til vedtak:

1. Mener ordføreren at dagens regelverk for Kristiansand kommune er godt nok til å sikre tilstrekkelig åpenhet og ytringsfrihet i forvaltningen?

2. Er ordføreren enig i at det bør fremmes en sak for bystyret, med mål om å drøfte etiske prinsipper og åpenhet i forvaltningen, og som en følge av det revidere "Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune" (sist revidert 12.03.08)?

Forslag til vedtak: Bystyret ber om at det fremmes en egen sak for revidering av «Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune».

Eva Kvelland
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**