Krever bedre prioritering av innseilingen til Farsund havn i Nasjonal transportplan

Politisk nestleder Stein Inge Dahn i Agder Venstre mener at Sørlandsfylkene er alt for lavt prioritert i forslag til Nasjonal transportplan når det gjelder bevilgninger til utbedringer av skipsleder. Han tar saken opp i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i Vest-Agder fylke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Dagens utforming av skipsleden inn til Farsund setter uheldige begrensninger på hvor store skip som kan anløpe havna, og medfører også en sikkerhetsrisiko for den skipsfarten som i dag betjener de viktige industrianleggene i Lundevågen.

I samferdselsetatenes forslag til Nasjonal transportplan er dette viktige utbedringstiltaket kun gitt prioritet nr 37 av i alt 45 foreslåtte utbedringer av farledene i Norge. Dette er det eneste

 Skip i innseilingen gjennom Håøysund i Farsund

Skip i innseilingen gjennom Håøysund i Farsund
Foto: Stein Inge Dahn

farvannstiltaket som det er funnet rom for i Agder-fylkene, og er etter Venstres mening alt for lavt prioritert i nasjonal samferdselsplanlegging.

Farsund havn representerer helt avgjørende infrastruktur for den omfattende og betydningsfulle industriaktiviteten som gjennom år er bygget opp i Lundevågen. Her er det også store muligheter for utvikling av ny, maritimt rettet næringsvirksomhet. Derfor bør dette tiltaket etter Venstres mening gjennomføres mye raskere enn hva transportetatene har lagt opp til.

Fylkestingsrepresentant Stein Inge Dahn

Stein Inge Dahn

tar saken opp som en forespørsel i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i Vest-Agder fylke. Han foreslår at fylkeskommunen må engasjere seg for å sikre en sterkere prioritering. Les hele forespørselen her.

Nordre Håøyflu i innseilingen til Farsund

Nordre Håøyflu i innseilingen til Farsund
Foto: Stein Inge Dahn

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**