Klart for 24 nye omsorgsboliger

– Dette vil være et stort steg i retning av en mer helhetlig omsorgstrapp i Råde kommune, fortalte en glad Venstre-leder Christian Holstad Lilleng etter endt kommunestyremøte torsdag. — Med disse omsorgboligene vil vi både ha et tilbud til de eldre som ønsker litt tettere oppfølging fra omsorgsarbeidere, samtidig som det blir en god avlastning for sykehjemmet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Klart for 24 nye omsorgboliger ved sykehjemmet.

Klart for 24 nye omsorgboliger ved sykehjemmet.
Foto: C.Lilleng

I kommunestyret ble det vedtatt at kommunen starter bygging av 24 omsorgsboliger ved sykehjemmet. Boligene skal bygges i regi av kommunen og eies av kommunen.

Det var allikevel ikke et helt udramatisk vedtak da politikerne ønsker mer innflytelse i byggeprosessen. — Et samlet kommunestyre ville at man skulle ha et bredt sammensatt byggekomite slik at man kunne ha politisk kontroll og innflytelse over byggeprosjektet, forteller Lilleng.

Omsorgsboligprosjektet blir derfor gjennomført med en byggekomité som er satt sammen slik: Tre politiske representanter (Glenn Melby, Kjersti Bakker og Odd Gretland), to fra administrasjonen og en representant fra rådet for Funksjonshemmede (med tale og forslagsrett).

Byggekomiteen fikk oppdrag med å gjennom alt som er gjort i prosjektet til nå, herunder: regnskap for forprosjektet, samlet arealbruk ved og rundt Råde Bo- og servicesenter knyttet til antall etasjer, praktiske, bomessige og helsemessige løsninger, og vurdering av økonomi i prosjektet sett i lys av realistisk leie til beboere.

Byggekomiteen skal også gjennomføre en evaluering og evt. endring av arkitektoniske løsninger med tanke på helhetlig arkitektur på hele Bo- og Servicesenteret. Byggekomiteen fikk også beskjed om å holde et våkent øye med korrekte anbudsprosesser.

Vara til byggekomiteen er Randi Sundby (V) og Rita B Fagermoen (Krf).

Rådmannen ble i tillegg bedt om å gjennomføre ombygge helsestasjonen til HBT lokaler m/carporter og gjennomføre branntekniske tiltak på eksisterende sykehjem, og gå igjennom bygningsmassen på eksisterende Råde Bo- og Servicesenter og komme med forslag til samlet plan for disse arealene inkludert det arealet som HBT flytter fra.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**