Oslofjordens Friluftsråd en viktig samarbeidspartner

Varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen (V) representerte Hurum kommune på årsmøtet i Oslofjordens friluftsråd (OF) 29. mars. Varaordføreren ser på OF som en viktig samarbeidsparter for en kommune som Hurum som har en lang og vakker kystlinje.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Gunn-Torill Homme Mathisen (V) mener friluftsliv = folkehelsearbeid.

Gunn-Torill Homme Mathisen (V) mener friluftsliv = folkehelsearbeid.
Foto: Finn Dale Iversen

Friluftsliv er god folkehelse
— Et av Hurums fortrinn er naturen og nærheten både til sjø og skog. Derfor er det viktig å tenke bærekraftig utvikling og samtidig legge til rette for en god bruk av strandområdene våre. Friluftsliv fremmer god folkehelse og er viktig forebyggende helsearbeid, påpeker hun.

– Inaktivitet er en av de viktigste årsakene til dårlig helse. Dette fører til en kraftig økning i helsebudsjettene. Satsing på friluftsliv vil antagelig være det rimeligste tiltaket som også gir størst effekt for å motvirke trenden, sier varaordføreren. Her er OF en god støttespiller.

Kunstige rev
På årsmøtet tok hun til orde for at OF ser nærmere på områdene som befinner seg under vann. Hvordan ser det ut på havbunnen, hvordan står det til med vegetasjon og fisk? Kan det være aktuelt å etablere kunstige rev i fjorden, spurte hun. Styret lovet å se på dette.

Kunstige rev har til formål både å forbedre vannkvaliteten og øke det biologiske mangfoldet i sjøen. Revene er betongstrukturer som er designet slik at marine planter og dyr kan etablere seg.

Stjerne, sjø, sjøstjerne

Foto: Tone Rasmussen

— Amatørdykker og Venstremann Thomas Pettersen har fortalt at det enkelte steder er goldt på havbunnen, sier Homme Mathisen, kanskje trenger vi kunstige rev?

Hun ønsker å finne ut mer om forholdene i Oslofjorden og Drammensfjorden og mener dette er noe kommunene rundt Oslofjorden kan samarbeide om gjennom OF.

Les også Kunstige rev – Oslo havn
og Norges første kunstige rev sjøsatt

I 2012 skjer det i Sandspollen
Ellers kan hun fortelle om to viktige tiltak i Hurum som gjennomføres i regi av OF. I år blir arbeidet med å restaurere brygga i Sandspollen fullført.

Dernest et pilotprosjekt med utplassering av flytende avfallsbeholdere planlegges, en i Hvaler og en i Sandspollen. Disse såkalte dypoppsamlerne, skal utlegges i løpet av året og har en kapasitet på 20 m3 hver.

Båt til ankers i skjærgården

Foto: Stein Inge Dahn

-Dette er spennende og framtidsrettet, sier Homme Mathisen. Jeg er glad for at Hurum er blitt prioritert og får en dypoppsamler. Sandspollen er den luneste naturhavna på lange strekninger langs kysten og har gammel tradisjon for å være utfartssted for småbåter og seilere i Indre Oslofjord. Derfor er det viktig å gjøre det lett å la være å forsøple. Men jeg vil minne om at det også går an å ta med seg søppelet sitt hjem og kildesortere det der, sier hun med et smil.

Økonomiske utfordringer
OF sliter med økonomien og hadde et underskudd på kr 104 000,- i 2011. Noe av årsaken er vekst i aktiviteter uten tilsvarende vekst i medlemskontingenter som stort sett har fulgt konsumprisindeksen. En stadig større del av virksomheten har vært finansiert gjennom prosjektmidler. Mye tid går derfor med til å søke prosjektmidler. Kostnadsutviklingen for personalutgifter, saksbehandling samt drift, skjøtsel og vedlikehold har vært klart høyere enn konsumprisendringene.

Krone mynt

Foto: Sesselja Bigseth

Etterslepet i skjøtsel og vedlikehold av friområder og kystledhytter tilsier også en økning i kontingenten, da det er vanskelig å få prosjektmidler til denne type virksomhet. Medlemskontingenten til OF ligger lavt i forhold til andre friluftsråd, heter det i sakspapirene. Kommunene betaler en sum pr. innbygger. Styret foreslår derfor å øke kontingenten til kr 3,50 pr. innbygger, evt. kr 4,- fra 2014. Dette forslaget vil bli sendt ut på høring til kommunene.

Nytt styre
Det ble valgt ny styreleder på møtet. Den nye styrelederen er Inger Johanne Bjørnstad (V) fra Oppegård. Tidligere ordfører i Hurum, Anne Hilde Rese, ble også valgt inn i styret.

Fakta
OF er en medlemsorganisasjon som består av kommuner, fylkeskommuner og båtforeninger/organisasjoner/vel.

Hovedoppgavene til OF er:
-vern av naturmiljøet og kulturminner i Oslofjorden
-sikring av friluftsområder
-forvaltning og drift av områder for friluftsliv
-informasjon og stimulering av friluftslivet

Jente med hijab fisker i Mandal

Foto: Stein Inge Dahn

OF ble stiftet i 1933 og har hele tiden jobbet for at alle som bor rundt fjorden skal ha tilgang og muligheter til å bruke den og strendene rundt. Dette er landets viktigste rekreasjonsområde. Daglig bruker tusener av mennesker fjorden og strandområdene. Bruken varierer; en eller annen form for båt, på tur langs vannet, kanskje på en kyststi, overnattende i telt eller kystledhytte, nyter sommerens late dager ved en strand eller bruker fjorden til en mengde andre aktiviteter. Medlemmer i OF er viktige bidragsytere i arbeidet for å gi friluftslivet en stemme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**