Venstre vil hindre flertallet i å blokkere kontrollutvalget

På bakgrunn av onsdagens vedtak om å etterprøve det enstemmige kontrollutvalget i deres arbeid, ser Venstre seg nødt til å fremme endringer i reglementet for bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


– I Venstre er vi opptatt av kontrollutvalgets uavhengighet. Å blokkere kontrollutvalgets arbeid og stille spørsmål ved deres arbeid skaper ikke tillit til oss som er folkevalgte, sier Petter N. Toldnæs.

I dag sendte Venstres bystyregruppe denne interpellasjonen til bystyret, og denne skal behandles i aprilmøtet:

Ordfører,

Petter Toldnæs på fylkesårsmøte

I bystyrets marsmøte vedtok en samlet posisjon å sende en sak tilbake til kontrollutvalget. Uten å gå nærmere inn på denne saken, mener Venstre at det er uheldig at et hvilket som helst flertall kan avvise en sak som et enstemmig kontrollutvalg ønsker å se nærmere på.

På stortinget har kontroll- og konstitusjonskomiteens mindretall initiativrett. Det er tilstrekkelig at 1/3 av komitémedlemmene ønsker å opprette en kontrollsak. Med dette er mindretallets mulighet til å kontrollere flertallet ivaretatt, og slik vil også en flertallsregjering risikere å bli gransket.

Kommentarene i Ot.prp. nr. 17 (2008-2009) viser at det er en fare for at tilsvarende regler i kommuneloven kan medføre fare for omkamp og partipolitikk i utvalget, og derfor vil vi ikke anbefale et likt reglement for LIllesand kommune i denne omgang. Men vi mener at dersom et kvalifisert mindretall i bystyret ønsker at kontrollutvalget skal se på en sak, så bør det være tilstrekkelig.

På bakgrunn av dette foreslår vi følgende tillegg i reglementet:
– Dersom et kvalifisert mindretall (en tredel) i bystyret ønsker å støtte kontrollutvalget i å se på en sak, så er det tilstrekkelig for åpne sak i utvalget.
– Kontrollutvalget får en årlig budsjettramme på kr 100.000 for å kunne gjennomføre undersøkelser uavhengig av bystyret.

Petter Natanael Toldnæs
Bystyrerepresentant, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**