NO2 utslipp et problem for Osloluften

– Byrådet er svært opptatt av god luftkvalitet for Oslos befolkning. Det er i første rekke et langsiktig arbeid, sier byråd Ola Elvestuen som er ansvarlig fagbyråd. Men når Oslolufta i perioder blir et helseproblem for mange vil trafikkregulerende tiltak bidra på kort sikt. I kalde perioder i løpet av vinteren kan det oppstå det vi kaller inversjon; luftforurensingen samles opp og legger seg som et lokk over byen. Ca 30 % av befolkningen sliter med allergi, astma og andre luftveisplager, og har på slike dager vanskelig for å bevege seg i deler av Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Torsdag vedtok Byrådet en delegasjonsmyndighet som vil gi muligheter til tiltak hvis vi ikke klarer å overholde grenseverdiene på NO2 i Osloluften.

Det byrådet nå har vedtatt er en mulighet til å sette inn tiltak hvis slike perioder oppstår. Denne vinteren har det ikke vært slike episoder i Oslo totalt sett, men noen områder er mer utsatt enn andre. De siste 10 årene har det vært 1-2 perioder da dette kunne ha vært aktuelt, totalt 10-15 dager.

Ola Elvestuen Det er luftkvaliteten som må forbedres slik at folk kan bevege seg ute i vår by, sier byråd for miljø og samferdsel Ola Elvestuen.

Ola Elvestuen Det er luftkvaliteten som må forbedres slik at folk kan bevege seg ute i vår by, sier byråd for miljø og samferdsel Ola Elvestuen.

– Byrådet har vurdert mange tiltak, som datokjøring og forbud mot en person i bilen. Men disse tiltakene har vist seg ikke å ha noen reell reduserende effekt på luftforurensingen. Det er viktig for byrådet at et slikt tiltak virker, det er ikke ønskelig å påføre folk tiltak som bare er symbolpolitikk. Det er luftkvaliteten som må forbedres slik at folk kan bevege seg ute i vår by, sier byråd for miljø og samferdsel Ola Elvestuen. Derfor omfatter forbudet dieseltransport, både tungtransport og private dieselbiler.

Det er noen unntak, forbud gjelder ikke for biler med parkeringstillatelse for forflytningshemmede og diplomatkjøretøy. Forbudet gjelder heller ikke biler som brukes i næringsvirksomhet.

Det økte salget av dieselbiler med bakgrunn i statlig avgiftspolitikk har ført at mange har kjøpt dieselbil de siste årene i troen på at den var litt mer miljøvennlig. Det har vist seg at utslippsnivåene av NO2 er mye høyere enn først beregnet for disse bilene. Først med lanseringen av Euroklasse 6 vil NO2 nivåene synke betraktelig.

Byrådet fortsetter å følge opp handlingsplan for luftkvalitet og jobber aktivt med tiltak som gir effekt. Et eksempel er å tilrettelegge for landstrøm for skipstrafikken slik at de ikke trenger dieselmotorer når de ligger i Oslo Havn. Color Line er allerede koblet til landsstrøm. Tungtransporten er den største utslippskilden på veiene og satsning på å få mer transport på jernbane og til sjøs er viktig.

Byrådet vil også fortsette jobben med å forbedre kollektivtrafikken, sykkelveier og forholden for gående slik at det finnes alternativer for dem som ønsker det. Satsning videre på knutepunktutvikling, prioritering av elbiler og biodrivstoff er også sentralt.

– I utgangspunktet håper byrådet at tiltaket/forbudet er noe vi ikke kommer å få bruk for, men hvis situasjonen blir slik at det oppstår perioder der det i områder er helseskadelig å bevege seg for store grupperinger så vil vi vurdere tiltak område for område, avslutter byråd Elvestuen.

Saken skal nå til behandling i bystyret og det er bystyret som endelig avgjører dette. I tillegg kan kommunen bare fatte vedtak vedrørende det kommunale veinettet, så en enighet med staten er også avgjørende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**