Ansatte sin mulighet til å delta i den offentlige debatten også innenfor eget fagfelt!

Dette har vært et tema som har vært diskutert siden lærerne tok opp hva de mener om “Ringer i vann”. Den faglige uenigheten vil nok være til stede nesten uansett hvilke programmer eller pedagogiske retninger man velger. Vi har alle våre synspunkter på hva som er det beste og hva som fungerer godt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Arild Raftevoll

Foto: Maiken Raftevoll

Dette ser vi innenfor andre fagdisipliner da både i private og offentlige virksomheter. Vi er ikke alle nødvendigvis enige i det ledelsen beslutter og har i varierende grad tro på arbeidsmetodene. Men selv om vi er uenige og tror at dette ikke vil gi det ønskede resultatet gjør vi det vi blir pålagt. Vi må selvsagt følge våre lederes avgjørelser.
Når en da går utenfor egen organisasjon og også der melder sin manglende tro på dette, blir dette nødvendigvis da varsling? Ikke slik jeg ser det. Varling handler om å melde fra om kritikk verdige forhold, og da forhold som ikke tåler offentlig søkelys, og bringe dette ut.

Etter det jeg kan lese i AV, uttaler varaordføreren at i gitte situasjoner kan ytringsfriheten utfordre lojaliteten mot arbeidsgiver. Selv om en del lærene ytrer seg i en sak mot ledelsen sine argumenter og velger å gå ut i en offentlig debatt kan jeg ikke se at dette nødvendigvis utfordrer lojaliteten til arbeidsgiver. Det jeg hadde sett mer som et lojalitetsproblem var om lærerne unnlot å følge vedtaket og på den måten trosset ledelsen. Man må selvsagt følge de avgjørelser som blir fattet, selv om man ikke alltid er enig.

Hvorfor skriver jeg dette?
De folkevalgte styrer på vegne av borgerne og skal opptre som deres ombud. Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre. Et godt og åpent forhold mellom velgerne og de folkevalgte er en forutsetning for at demokratiet opprettholdes.
I formannskapet, på sist møte, behandlet vi en sak om «Kommunens pressereglement og ansattes arbeidsmiljø ». I denne saken uttalte jeg “Jeg vil da understreke at de tilsatte i Askøy kommune har full ytringsfrihet. Dette omfatter også ytringer om egne arbeidsområder. Det er viktig å framheve at den kunnskap og de erfaringer tilsatte har gir grunnlag for nyttige bidrag til den offentlige debatten.” Denne uttalelsen fikk bred tilslutning til i formannskapet og det var ingen som sa seg uenig.

Dette er viktige prinsipper og ikke minst nødvendig for at vi politikere skal få en bedre forståelse for kommunens virksomhet. Jeg oppfordrer derfor de ansatte til å delta i den offentlige debatten. Ta gjerne også kontakt med oss politikere for å legge fram din sak, kun med kunnskap og en god offentlig debatt får vi et godt styre.

Mvh
Arild Raftevoll

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**