Erstatning av tapt matjord

Norsk matjord er en begrenset ressurs som det er et nasjonalt ansvar å ta vare på for våre etterkommere, heter det i Soria Moria-erklæringen. – Disse verdiene er mange steder truet av omfattende omdisponering og høyt omfang av dispensasjoner fra planer, dvs. en bit-for-bit-nedbygging, så også her i Råde, mener Råde Venstres leder Christian Holstad Lilleng.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Råde Venstre vil systematisere erstatningen av matjord.

Råde Venstre vil systematisere erstatningen av matjord.
Foto: Microsoft

Bare 1/3 av jordbruksarealet, eller ca 1 prosent av arealet i Norge er egnet for matkornproduksjon på grunn av de begrensninger klima, topografi og jordkvalitet setter.
– Disse arealene har stor forsyningsmessig verdi og representerer en viktig nasjonal interesse, mener Holstad Lilleng

– All matjord i Råde er en del av denne ene svært verdifulle prosenten , som er velegnet for matkornproduksjon i tillegg til at den er velegnet for grønnsaksproduksjon, fortsetter Lilleng.

Nedgang i arealomdisponeringen
Daglig forsvinner et jordareal i Norge på størrelse med sju-åtte fotballbaner. Den nasjonale målsettingen er 50% nedgang i arealomdisponeringen innen 2020.
– Råde Venstre vil jobbe aktivt for at dette målet skal nås, forteller Lilleng.

Kommunene har ansvar for arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven og skal ivareta en rekke politiske hensyn, blant annet hensynet til jordvernet.
– Venstre vil kreve at kommunen er seg dette ansvaret bevisst, og aktivt søker etter andre løsninger enn å bygge ned fruktbar jord.

Christian Holstad Lilleng

Christian Holstad Lilleng
Foto: Privat

Lilleng fortsetter; – Man hører stadig uttrykt fra politisk hold at man skal legge til rette for næringsutvikling, og det er vel og bra, men vi må da få lov til å minne om at landbruk også er næring. Jordvern handler om politisk bevissthet og handlingsvilje. Vi har 99% igjen av landet vårt som ikke er dyrka —her må det finnes muligheter både til å bo og til å drive næring.

Dyrke opp tilsvarende matjord
Venstre mener likevel at vi må utnytte de fordelene vi har med Rådes plassering, og for å møte de utfordringene det ligger i matjordens plassering innbys Utvalg for Teknikk til å gjøre følgende vedtak: «Råde kommune søker departementet om å få en forsøksstatus hvor utbyggeren ikke får lov til å omdisponere eller bygge ut på matjord før den har sørget for at det er blitt dyrket opp tilsvarende mye matjord av samme kvalitet et annet sted. Råde kommunen skal også opprette et deponi for all matjord som blir omdisponert eller bygget ut, slik at den kan brukes til å dyrke nytt andre steder.»

– Dette vil gi en garanti for at prosjekter faktisk kan la seg gjennomføre samtidig som det vil styrke landbruket i Råde. Bønder som ønsker å dyrke mer jord vil da få ned kostandene med det, og dersom vi kan få mer jord nærmere hjemmegårdene vil vi redusere dekk-og-diesel-landbruket som brer om seg med stadig mer forpakting og samdrift, avslutter Lilleng.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**