Vindkraft i Råde ?

– Alle i Råde har rett til ren luft, rent vann og tilgang på gode friområder. Det må derfor legges langt bedre til rette for å kunne leve miljøvennlig i kommunen. Å ta vare på naturen; jord, luft, vann og det biologiske mangfoldet, er avgjørende for vår eksistens og har verdi i seg selv, forteller leder i Utvalg for teknikk, Venstres Kjell Andre Holstad Aasheim

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Venstre vil vite mer om Fylkeskommunens planer for vindmøller i Råde.

Venstre vil vite mer om Fylkeskommunens planer for vindmøller i Råde.

Råde Venstres mål er en kommune uten forurensning, der ressursene forvaltes til beste for oss som lever nå — og for framtidige generasjoner.
– Råde Venstre vil gjøre kommunen til en miljøpolitisk foregangskommune, mener Holstad Aasheim.
– Vi skal ta i bruk miljøteknologi og finne løsninger som også andre kommuner kan benytte. En slik omstilling er krevende fra dagens situasjon, men gir nye muligheter. I en verden hvor miljøproblemene blir tydeligere, vil miljøbedrifter og miljøkommuner bli morgendagens vinnere.

Kommunen først ute
Holstad Aasheim mener klimaendringer påvirker oss alle, og er en av de alvorligste truslene verden står overfor.
– Venstre vil sørge for at Råde oppfyller sin del av nasjonale og internasjonale utslippskutt, og blir ledende i anvendelsen av ny miljøteknologi. Vi vil gjøre det enkelt å ta klima-, energi- og ressursvennlige valg, og kommunens virksomheter skal være først ute.

Mange steder i Norge er det på trappene med utbygging av vindkraftanlegg. Nå har også Råde kommune blitt blinket ut som et aktuelt område for dette av Østfold Fylkeskommune.
– Det skal ikke stikkes under en stol at det er til dels store konflikter rundt en slik utbygging. Det er bare å se til Vestfjella i Aremark hvor det i dag kjempes for og i mot utbygging, forteller en oppriktig Holstad Aasheim.

Kjell Andre Holstad Aasheim

Kjell Andre Holstad Aasheim
Foto: Moss Avis

Forkjemperne mener…
– Forkjemperne i Aremark ser først og fremst det økonomiske aspektet ved en vindmøllepark. De sier at de 54 planlagte vindturbinene i Vestfjellene vil alene kunne gi oppimot 10 millioner kroner i skatteinntekter, mens beløpet vil økes med minimum 50 millioner kroner dersom Aremark kommune selv står for utbyggingen og driften av anlegget. Forkjemperne mener at det da blir tilført så mange millioner og så mye kompetanse og aktivitet at de mener kommunen ikke kan si nei til vindmølleparken.

…og motstanderne
Motstanderne mener derimot at vindkraftanlegget i Vestfjella vil være et altfor stort inngrep i verdifull natur.
– De mener store naturverdier vil gå tapt når de 54 vindturbinene skal spres utover et 20 kvadratkilometer stort område og forbindes med over fire mil veier som er langt større enn skogsbilveier. I tillegg mener motstanderne støyen, skyggekast og refleksblink fra vindturbinene vil påvirke store områder rundt vindmølleparken, forteller Holstad Aasheim.

– Både forkjemperne og motstanderne har gode argumenter, og derfor er det vanskelig å ta et skikkelig standpunkt før man vet mer hva som vil være tilfelle i Råde. Råde Venstre ønsker derfor mer informasjon om hva som venter ved en eventuell utbygging i kommunen vår, avslutter Holstad Aasheim.

Holstad Aasheim fremmer følgende forslag i neste møte i Utvalg for teknikk:
"Rådmannen bes ta kontakt med Plan- og miljøseksjonen i Østfold Fylkeskommune for å be disse legge frem deres foreløpige utredninger, ideer og planer for vindmøllepark i Råde i første Utvalg for teknikk-møte etter sommerferien."

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**