Svar om rengjøring på Bølgen er kommet fra LKE

I svaret fra LKE kommer det frem at foretaket har brukt sin erfaring med renhold i Bølgen og priset ut i fra det de mener er behovet og ikke nødvendigvis etter spesifikasjonene i anbudet. Hallstein Bast vil kommentere svaret til LKE i kommunestyret kommende onsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Spørsmål i kommunestyret 18. april 2012 fra Venstre

Vi har forstått at det har vært en anbudsrunde for renhold av Bølgen. Resultatet viser en stor spredning av pris for selskapene som var klarert ut i fra kvalitetskrav. Det rimeligste tilbudet var på rundt 650 000.
Det vekker bekymring at vårt eget eiendomsselskap, LKE, kom så dårlig ut med et tilbud på rundt 1.5 mill, mens nest dårligste lå på rundt en million.

Hallstein Bast

Som deleier av Larvik kommunale eiendomsselskap er det naturlig å spørre om:

1. Hva er bakgrunnen for at LKE ligger så mye høyere i pris enn konkurrentene.

Svar:
Dette er første gangen LKE svarer på en anbudsforespørsel som denne.

LKE har lest og tolket anbudsforespørselen slik, at det spørres etter en totalpris på renhold av Bølgen pr år, og at det i dette ligger at det fra Oppdragsgivers side ikke vil bli akseptert eller godtatt tilleggs fakturaer utover den tilbudte sum.

LKE har i sitt tilbud brukt en timepris på 305,- kroner pr time. Dette fremkommer slik; 290,- kroner pr time, som er timeprisen (den totale lønnskostnad) for en renholds fagarbeider hos LKE. I tillegg er det gjort et påslag på 15,- kroner pr time. Dette utgjør ca 65.000 kroner av den tilbudte sum i totaltilbudet. I tillegg har vi tatt med kostnadene for maskinhold, og forbruksmaterialer.

(Dersom LKE hadde tatt ut alle renholdselementer i anbudsforespørselen som er angitt «etter behov» og basert seg på å etter fakturere disse elementene, så hadde vårt anbud ligget på 651.000,-)

Utgangspunktet i LKE’s tilbud er regnet ut fra standard normer som er definert i en særavtale (D3) mellom Arbeidsgiver og Arbeidstagerorganisasjoner i Larvik kommune, og som skal gjelde for alle kommunale bygg. Disse normene er retningsgivende for den standard på tjenester som LKE skal levere.

LKE har kjennskap til arealet det er bedt om pris på i anbudsdokumentet, og erfaring fra medgått tid for renhold i Bølgen fra 2009. Med dette som bakgrunn har vi tatt utgangspunkt i 2,5 årsverk. Dette inkluderer det totale renholdet 7 dager i uka, + hovedrengjøring 1 gang pr år.

Til informasjon så er ikke antall kvm som skal rengjøres oppgitt i anbudsdokumentet.

Vi har gitt pris på ønsket frekvens i forhold til Renholdsplanen, som ligger ved anbudet, og «etter behov» i henhold til Aktivitetskalender for 2011. (Utført av LKE).

2. Gjenspeiler prisen kostnadene vi finner i LKE?

Svar;
Tjenesteytingsavtalene bygger på samme priskalkyle som referert i pkt. 1 over, med unntak av påslaget på 15,- kroner pr time, dvs. at de faktiske kostnadene LKE har for renhold i kommunale bygg skal dekkes inn, uten noe påslag.

3. Hvordan ligger prisene fra LKE an i forhold til konkurrenter når det gjelder andre kommunale virksomheter i kommunen?

Svar;
Vår erfaring er at vi er konkurransedyktige på både pris og kvalitet når vi har konkurrert om oppdrag på øvrige offentlige bygg, f.eks. Kirkebygg v/Larvik kirkelige Fellesråd og NAV i Larvik.

Med vennlig hilsen
Venstre v/ Hallstein Bast, Jan Villum og Tone M. Anderssen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**