Din underskrift mot pukkverk Studedalen

Avrenning fra drifta vil kunne være katastrofalt for naturen, dyreliv og ikke minst fiskevann i området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Øst for planområdet ligger Studevann som er direkte utsatt for avrenning via Studebekken. Fra Studevann renner vannet ut innerst i Isefjærfjorden som er en terskelfjord med liten utskiftning av vannmassene. Disse vassdragene er viktige gytebekker for ørret, Vesbekken også for laks.

Venstre Lillesand oppfordrer alle til vise sitt engasjement, og gå inn på aksjonens hjemmeside for å vise din støtte og be Kristiansand kommune stoppe planene

Her kan du vise ditt engasjement!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**