Møte i bystyret 25. april

I dagens møte i bystyret behandles blant annet Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper og den interne evalueringsrapporten om kommunens krisehåndtering etter hendelsene 22. juli 2011. Her vil vi oppdatere underveis hva som skjer i møtet. Du kan også følge møtet på Oslo kommunes web-tv. For å lese saken eller oppdatere, trykk her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


15:00 Opprop. Venstre er representert ved gruppeleder Toril Berge, Odd Einar Dørum, Julianne Ferskaug, Terje Bjøro (møter for Guro Fjellanger) og Anders Bergsaker (møter for Espen Ophaug).

Muntlig spørretime
15:10 Libe Rieber Mohn (A) åpner spørretimen med et spørsmål til ordfører Fabian Stang om et oppslag i Dagens Næringsliv hvor han åpner for fortetting på vestkanten av Oslo. Varaordføreren mener dette står i kontrast til et oppslag i Ullern avis dagen før, hvor byutviklingsbyråden uttaler at det ikke blir aktuelt med “teppebombing” av småhusområder. Ordføreren oppklarer noen mindre sitatfeil i DNs oppslag, og understreker at fortetting ved kollektivknutepunkter er avgjørende for å kunne håndtere befolkningsveksten i Oslo.

15:20 Odd Einar Dørum tar ordet, og presiserer at småhusplanen åpner for fortetting i småhusområder på gitte vilkår. Dørum sier at han selv bor på Skøyen, hvor debatten har gått på om man ønsker fortetting av boliger eller av kontorer. Innenfor rammene av småhusplanen har bystyret stor frihet til å legge til rette for befolkningsvekst, men det krever en forenkling av regelverket og en vilje til å satse, avsluttet Dørum.

15:25 Ingvild Reymert stiller spørsmål til ordføreren om hans tanker om gatebruksplanen og etablering av sykkelveier. Ordføreren svarer at det er bystyret og komiténe som har ansvaret for å fremme forslag, og at hans egen rolle er å lytte til byens borgere og ta med seg de innspill som måtte komme.

15:30 Ola Elvestuen griper inn i spørrerunden, og sier at Byrådet er godt kjent med utfordringene med varelevering kontra sykkelveier i Kirkeveien, og at det er etablert varemottaksplasser for å bøte på dette. Hovedsykkelveinettet i Kvadraturen skal også evalueres i nær fremtid, sier Elvestuen.

15:30 Bjørnar Moxnes (R) stiller spørsmål om muligheten for en OL-søknad fra Oslo kommune. Moxnes spør Ordføreren hvordan en søknadsprosess skal finansieres, gitt den økonomisk stramme situasjonen kommunen er i. Ordføreren sier at dersom det skal være aktuelt med en OL-søknad, må det være basert på et klart ønske fra befolkningen og idretten, og at det dessuten er viktig at prosessen legges opp på en slik måte at man har nytte av arbeidet uavhengig av selve arrangementet.

15:35 Carl I. Hagen spør byrådsleder Stian Berger Røsland om kommunens generelle holdning ovenfor idrettslag, i forbindelse med et varslet mulig erstatningskrav mot Monolitten Idrettslag, som har klaget inn byggeprosessen på Skøyen skole. Byrådslederen redegjør for de retningslinjer som gjelder for å vurdere kommunens rettslige posisjon, og hvilke politiske organer som er involvert i beslutninger om eventuelle erstatningskrav. Han understreker at det er viktig at demokratisk fattede vedtak gjennomføres, uten at enkeltaktører skal kunne trenere og vanskeliggjøre prosessen.

15:45 Marianne Borgen (SV) stiller spørsmål til Ola Elvestuen om forhandlingsprosessen i Oslopakke 3. Elvestuen gjentar det han har sagt tidligere om styringsorganiseringen i Oslopakke 3, nemlig at den er noe underlig. Han redegjør deretter for hvordan forhandlingsutvalget og referansegruppen koordinerer sitt arbeid, og minner om at prosessen er langtfra sluttført. Det er flere demokratiske organer som skal ta endelig stilling til resultatet, deriblant bystyret, Akershus fylkesting og Stortinget, og pakken er avhenging av en bred enighet om en omfattende kollektiv- og veisatsning for å bli det miljø- og klimaløftet den skal være, avslutter Elvestuen.

15:55 Rune Gerhardsen stiller spørsmål til Ordføreren om uttalelser han har gitt til VG i forbindelse med den såkalte “etterlønnssaken”. Ordføreren understreker at han ikke har uttalt seg om enkeltpersoner, bare generelt. Han sier at det er rimelig at man har en ordning som ivaretar politikere som mister jobben over natten, men at denne ikke kan fungere som en ekstraavlønning for personer som uansett skal videre til en pensjonstilværelse eller inntektsbringende virksomhet.

16:10 Mazyar Keshwari (F) stiller spørsmål til Ordføreren om hans uttalelser om Gulleråsen stasjon. Ordføreren benytter anledningen til å rose Ruter og de andre kollektivselskapene for jobben de gjør med å frakte byens befolkning dit de skal. Gulleråsen er ikke verdens viktigste sak, sier Ordføreren, men det hadde likevel vært fint om man klarte å finne en løsning gjennom lokalt initiativ. Dette arbeidet pågår nå i Bydelsutvalget, og når man er ferdig der, vil vi ta det med videre og se nærmere på muligheten for gjennomføring.

16:15 Terje Bjøro tar ordet, og sier at han er mer interessert i å høre byrådets vurdering av hvor saken står. Ola Elvestuen svarer at det aldri har vært noe ønske om å legge ned den ene plattformen, men at dette var en konsekvens av en sikkerhetsvurdring utført av Jernbaneverket. Når det kommer innspill fra Bydelsutvalget vil vi ta stilling til det, og det pågår også et parallelt arbeid i byrådsavdelingen, hvor man ser på muligheten for å etablere en midlertidig løsning som ivaretar sikkerhetskravene, avslutter Elvestuen.

16:25 Harald Nissen (MDG) stiller spørsmål til byråd Hallstein Bjercke om hogsten som er påbegynt i Ekerbergskogen, i forbindelse med de arkeologiske utgravingene som skal foretas før etableringen av skulpturparken begynner. Bjercke svarer at det er stiftelsen som står ansvarlig for at arbeider skjer i henhold til reguleringsplanen og skjøtselplanen, og at det er en tett dialog mellom utbygger, Bymiljøetaten, Byantikvaren og Kulturetaten. Hogsten er avsluttet etter råd fra Bymiljøetaten, ettersom det er hekkesesong i området.

16:30 Byråd Folke Fredriksen underretter videre om Plan- og Bygningsetatens behandling av klagene, og forklarer at de ikke er gitt oppsettende virkning ettersom klagemomentene er vurdert i selve saken. Dette i henhold til ordinær forvaltningspraksis.

Kontrollutvalgssaker
16:30 Spørretimen er med det avsluttet, og bystyret går videre til det ordinære sakskartet. Første sak er en rapport fra Kommunerevisjonen om bydelenes tilsynsansvar for barnehager.

16:35 Julianne Ferskaug tar ordet, og gjennomgår funnene i rapporten. De var ikke så gode som jeg håpet, og det er derfor veldig bra at vi har en byråd som følger med og følger opp problemer med en gang de avdekkes, sier Ferskaug, som også understreket at Venstre ikke ønsker å frata bydelene myndighet, slik forslagene fra SV i saken vil gjøre.

16:50 Ny kommunerevisjonsrapport, nå om anskaffelsesdokumentasjon i kommunens virksomheter. Rapporten viser at det forstatt er mangler i rutinene i noen av virksomhetene, og finankomiteens enstemmige innstilling ber byrådet om å iverksette tiltak for å bøte på dette.

Byutviklingssaker
16:55 Nedklassifisering av sidevei til Treskeveien og detaljregulering av Skullerudbakken 30 – 66 til boligbebyggelse går enstemmig gjennom uten debatt.

Kultur- og utdanningssaker
17:00 Bystyret behandler sak om tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager i 2012. Det blir vedtatt at private barnehager fortløpende skal melde inn endringer i antallet barn, og at tilskuddet justeres tilsvarende.

17:10 Julianne Ferskaug tar ordet, og sier at Venstre er for gode og mange nok barnehager, og oppfordrer representantene til ikke å stemme mot forslaget om å delegere myndigheten til å justere lokale retningslinjer for finansiering av ikke-kommunale barnehager, da dette vil medføre unødvendig økning i behandlingstid, og gjøre drift av private barnehager til en mer uforutsigbar virksomhet.

Saker fra finanskomiteen
17:20 Bystyret rekker akkurat å behandle sak fra Ungdommens bystyremøte om grunnleggende rettigheter for papirløse før middagspausen. Den forventede korte behandlingstiden skyldes først og fremst at bystyret behandlet en nesten identisk sak i møtet i februar, og finanskomiteen har derfor innstilt på å vise til merknader og vedtak i denne saken. Det kan forøvrig nevnes at Venstres Trine Skei Grande nylig fremmet forslag på Stortinget om det samme ungdommens bystyremøte foreslår, men dette forslaget ble nedstemt av regjeringspartiene.

17:30 Anders Bergsaker holder Venstres innlegg, og viser til behandlingen bystyret hadde av saken i februar. I Venstre har vi gjort jobben vår ved å ta opp initiativet fra Trondheim og Stavanger på Stortinget, og det er derfor med god samvittighet at vi i Oslo fokuserer på å gjennomføre den styrkningen av helsetilbudet til papirløse som vi fikk flertall for sist, og ikke åpner hele saksfeltet på nytt i bystyret, sa Bergsaker.

17:45 Odd Einar Dørum tar ordet i det som har vist seg å bli en langt mer omfattende debatt enn ordføreren la til grunn da han valgte å behandle saken før pausen. Han maner debattantene til å innta en mer konstruktiv tone ovenfor hverandre, og oppfordrer de som mener papirløse bør få styrkede rettigheter til å jobbe sammen for å oppnå resultater, snarere enn å krangle med hverandre i bystyresalen.

17:50 Bystyret tar middagspause. Oppdateringene herfra fortsetter ca. 18:30

18:35 Bystyret gjenopptar forhandlingene. Salg av fritidseiendom i Bærum kommune går gjennom uten debatt, deretter bærer det videre til Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper. Saken er avgitt av byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke, og er en fastsettelse av 10 prinsipper som skal ligge til grunn for kommunens eierskap. Prinsippene bygger på statens eierskapsmelding, som igjen bygger på OECDs prinsipper. Finanskomiteen har hatt en lang behandling av saken, og andre komiteer har også fremmet merknader.

18:40 Anders Bergsaker tar ordet, og åpner med å rose byråd Bjercke for å ha laget en god sak. Det er bra at staten og kommunen nå har de samme prinsippene for eierskap, ikke minst av hensyn til de mange mindre aksjonærene som eier selskaper sammen med kommunen, sier Bergsaker, og understreker at forutsigbarhet både for styret i selskapene og medeierene er et sentralt mål.

18:55 Byråd Bjercke får ordet, og understreker at verdiene Oslo kommune eier må forvaltes på en god måte, til beste for byens borgere. Prinsippene skal bidra til gode resultater for selskapene, og sikre at kommunen er en forutsigbar og profesjonell eier, sier Bjercke, og redegjør deretter for noen eksempler på hvordan prinsippene skal anvendes i forskjellige selskaper. Han understreker også at inndelingen i selskaper som har sektorpolitiske formål og andre som har forretningsmessige formål, handler mer om markedssituasjonen og inntektsgrunnlaget, enn om selskapenes innhold.

19:05 Bystyret vedtar å ta eierstyringsprinsippene til orientering, med et tillegg om at kommunen skal gjennomføre av en evaluering av sin eierskapspraksis én gang pr. valgperiode.

19:10 Bystyret går videre til å behandle intern evaluering av krisehåndteringen i Oslo kommune under og etter hendelsene 22.07.2011, etter å ha tatt byrådets beskrivelse av kommunens bedrifter for yrkeshemmede til orientering.

19:10 Ordfører Fabian Stang tar ordet, og sier at evalueringen viser at kommunens ansatte har gjort en imponerende jobb. Jeg vil takke alle som stilte opp, hjalp sine medmennesker og reddet liv denne dagen, sier Stang, og avslutter med å si at vi skal lære av evalueringen, selv om vi håper at vi aldri vil oppleve noe lignende igjen.

19:10 Byrådsleder Stian Berger Røsland tar ordet, og sier at Beredskapsetaten har gjort et stort arbeid med å forberede kommunens virksomheter på krisehåndtering. Det ble satt kriseledelse i 43 virksomheter, herunder samtlige bydeler. Byrådet vil også følge opp de punktene rapporten peker å at kan forbedres, gjennom en implementeringsrapport som kommer i løpet av høsten.

19:15 Bystyret tar evalueringsrapporten til orientering.

19:20 Mazyar Keshwari (F) har fremmet forslag om innføring av videoovervåkning på trikk og T-bane. Finanskomiteen har innstilt på at man ber byrådet komme tilbake til bystyret med en sak som belyser forskjellige tiltak for å bedre tryggheten for ansatte og reisende i kollektivtrafikken.

19.25 Anders Bergsaker tar ordet, og sier at det allerede er veldig mye videoovervåkning i Oslo sentrum, og at videoovervåkning ikke har noen påviselig effekt hverken på å forebygge eller oppklare voldsforbrytelser. Det beste tiltaket vi kan gjennomføre, er å få mer politi i gatene, avsluttet Bergsaker.

19:35 Terje Bjøro tar ordet, og understreker at personvern er et sentralt hensyn når en skal vurdere trygghetstiltak. Det betyr ikke at Venstre er kategorisk mot videoovervåkning i enhver sammenheng, men at det må grundig veies opp mot personvernskostnadene det medfører. Venstre imøteser en konkret vurdering av fordeler og ulemper av dette og andre trygghetstiltak, og en konstruktiv debatt om hvordan tryggheten til ansatte og reisende i kollektivtrafikken kan styrkes, avsluttet Bjøro.

19:40 Saken blir vedtatt i tråd med komiteens innstilling. Bystyret går videre til diverse suppleringsvalg.

19:40 Innbyggerinitiativ om opprettholdelse av Geitmyra barnepark tas ikke til følge, ettersom bystyret ikke ønsker å endre et budsjett som er vedtatt i bydel St. Hanshaugen. Venstres representanter i bydelsutvalget stemte til orientering mot å legge ned barneparken.

19:45 Bystyremøtet heves, Oslo Venstre takker for følget, og ønsker velkommen tilbake til neste liveblogg, som går av stabelen 23. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**