Barn først — også i asylsaker

Det er viktig og interessant at eit samrøystes Kirkemøte og hovudstyret i Human-Etisk forbund har uttalt seg om asylpolitikken Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet nå driv, godt støtta av Framstegspartiet, skriv Jan Kløvstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Regjeringa har så langt nekta å lytte til kritikken frå Venstre. Eg håpar at eit samrøystes Kirkemøte og Human-Etisk Forbund med same syn som stortingsgruppa vår har tatt opp vil bli lytta til. I fråsegna Kirkemøtet heiter det:
"… Kirkemøtet med dyp bekymring på utviklingen av norsk asylpolitikk. Dersom lovverket er til hinder for en mer human asylpolitikk, oppfordrer vi Stortinget til å endre lovverket. Men vi mener at dagens lovverk muliggjør en annen behandling av asylsøkere og åpner for et større humanitært skjønn. ".

Jan Kløvstad

Foto: Venstre

Og vidare: "Kirkemøtet er særlig bekymret for de om lag 450 barna som lever som ’papirløse innvandrere i Norge. Vi er sterkt kritiske til en asylpolitikk som har som konsekvens at barn og foreldre skilles og familier går i oppløsning. Kirkemøtet mener at barnekonvensjonen og barns tilknytning til riket må tillegges en større selvstendig vekt i vurderingen av asylsøknader. Barn skal ikke lide på grunn av foreldres valg. Vi ber myndighetene ikke hindre en praksis som tydeliggjør at barns beste har forrang foran innvandringspolitiske hensyn. "
Hovudstyret i Human-Etisk Forbund argumenterer i vedtaket sitt 16. mars: "FNs barnekonvensjon er tatt inn i den norske menneskerettighetsloven. Bestemmelsene her skal ha forrang i forhold til annen norsk lovgivning. Sentralt i barnekonvensjonen og norsk lov er dermed prinsippet om "barnets beste". I utlendingsloven § 38 heter det at barnets tilknytning til Riket skal tillegges særlig vekt, dvs. hvor lenge barnet har vært i landet, om de har gått i barnehage eller i skole, og om de har sosialt nettverk. Innvandringspolitiske hensyn kan, slik Human-Etisk Forbund ser det, ikke gå foran prinsippet om "barnets beste"."
Kirkemøtet, som representerer mange tiårs erfaring med Etiopia, åtvarar mot returavtalen: "Kirkemøtet frykter at mange lengeværende asylsøkere og barn med sterk tilknytning til Norge vil bli tvangsutsendt som følge av denne avtalen. Vi ber utlendingsmyndighetene vise varsomhet ved returnering til autoritære stater Kirkemøtet ber også om at Norge avstår fra å inngå returavtaler med totalitære diktaturer."

"La oss sammen vise at Norge ikke bare er et land med materiell rikdom — men mest av alt et samfunn med hjertevarme for vår neste", avsluttar Kirkemøtet. Human-Etisk Forbund krev at "Vurdering av eventuell oppholdstillatelse for de berørte asylbarna må da ivareta norsk lov og de internasjonale menneskerettighetene. Regjeringen må sikre dette!"
Dette er oppmodingar vi bør støtte opp om, både innanfor og utanfor kyrkja og i alle politiske parti. Heilt sidan Gunnar Knudsen-regjeringa innførte dei Castbergske barnelover har det vore eit viktig prinsipp å ikkje straffe barn for det foreldre måtte ha gjort galt. Ikkje la regjeringa svikte denne viktige medmenneskelege tradisjonen vår.

Jan Kløvstad
Bystyremedlem for Venstre i Arendal og sekretær i Agder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**