Byrådet vil profesjonalisere eierrollen

Oslo kommune eier store verdier i aksjeselskaper. For Venstre er det viktig at kommunen forvalter eierskapet på en best mulig måte. Bystyret behandlet i går byrådets ti prinsipper for god kommunal eierstyring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Oslo kommune eier helt eller delvis 32 aksjeselskaper. Kommunen har i dag en bokført balanse på 141 milliarder kroner.

Skape verdier, ikke bare bruke
– Disse store verdiene må forvaltes godt slik at produksjonen og avkastningen fra verdiene kommer byens innbyggere til god. Vi skal være flinke til å eie og skape, ikke bare bruke, sier byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke (V).

Godt offentlig eierskap handler om å forstå hvorfor klare mål og en tydelig rollefordeling mellom eier, styre og ledelse for et selskap er i eiers interesse. Når selskapenes eiere, styrer og ledelse vet hvilket mål man jobber mot, hvem som har hvilke roller, hvordan kommunikasjon skal foregå og hva som er spillereglene, øker sjansene for gode resultater.

– Det er første gang i kommunens historie at det tas overordnet grep om eierrollen for aksjeselskapene. Formålet er å styrke kommunens profesjonalitet som eier, og å legge til rette for bedre resultater og høyere verdiskaping, understreker byråden.

Kommunen har i dag eierinteresser blant annet i E-CO Energi AS og Hafslund ASA (vannkraftproduksjon, energiforsyning), Oslo Vei AS (veientreprenør), KTP AS (kollektivtransporttjenester), Ruter AS (administrasjon av kollektivtransporttjenester), Oslo Kino AS, Oslo Konserthus AS, Oslo Nye Teater AS og dessuten eiendomsselskaper og arbeidsmarkedsbedrifter tilrettelagt for yrkeshemmede.

Tydelige eierstyringsprinsipper
De foreslåtte prinsippene innebærer blant annet at kommunen vil sette resultatmål for selskapene, at selskapene skal være bevisst sitt samfunnsansvar når det gjelder etiske regler, hindre misligheter og korrupsjon, ha gode anskaffelsesprosesser , ivareta arbeidsmiljø og være miljøansvarlige og ta hensyn til likestilling i rekruttering, opplæring og avansement.

– Jeg er glad for at byrådet tar sitt ansvar som eier på høyeste alvor, og tror dette kan bidra til at vi får en enda bedre håndtering av selskapene, sier Anders Bergsaker, Venstres reprsentant i finanskomiteen (vara for Guro Fjellanger). — Det er viktig at også prinsipper som åpenhet og etiske retningslinjer blir en naturlig del av de grunnleggende spillereglene, fortsetter han.

Byrådet vil unngå at det utvikles en praksis med instruksjon utenom eierforumet som er generalforsamlingen. Videre skal aksjonærer likebehandles, og kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon.

I aksjeselskaper der Oslo kommune er majoritetseier skal lønns- og incentivordninger utformes slik at de fremmer verdiskapningen i selskapet og fremstår som rimelige. Det er styret som skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse på vegne av eierne, og styrets arbeid skal være strukturert, kompetent og evalueres jevnlig.

De nye eierstyringsprinsippene slår også fast at det skal være åpenhet knyttet til kommunens eierskap i aksjeselskaper.

Bedre resultater til glede for innbyggerne
Målet med prinsippene for god eierstyring er at de bidrar til verdiøkning og bedre resultatoppnåelse i selskapene. Prinsippene gir gode kjøreregler for når man skal holde fingrene av fatet, og når man bør ha hånda på rattet. Da kan kommunen få mest mulig igjen for sitt eierskap, enten i kroner og øre, eller i oppnåelse av kommunens politikk, til glede for hele byens befolkning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**