UMU 23.april

På mandag møttes UMU på renserianlegget i Sellikdalen. Utvalget fikk omvisning på anlegget før møtet startet. Fra Venstre møtte Arne-Henning Rasmussen og Camilla Engene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Miljøillustrasjon engelsk hovedbrosjyre

Foto: Venstre

Dagens største sak var sluttbehandlingen av E-134 Damåsen-Saggrenda. Valget sto mellom to eller firefelts vei i Gomsrudveien, og stål- eller betongbro over Lågen.
Senterpartiet og FrP fremmet forslag om tofeltsvei, men det var rådmannens forslag om firefelts vei og betongbro som tilslutt ble enstemmig vedtatt. Venstre mener at man bør “tenke i fremtiden” og når man først skal bygge vei, bør det bygges bedre enn vi har idag. Vi ser også mulighetene til kollektivfeltet. Venstre ønsker færre biler inn til sentrum og økt kollektiv transport.

Utvalget behandlet saken om nybygg i Bergmannsveien, hvor det søkes midlertidig dispensasjon for å sette opp 4 “brakkeboliger” for vanskeligstilte. Utvalget reagerer på at rådmannen ønsker å plassere dette rett ved en barnehage. Ap påpekte at “alle ønsker og vet at det må bygges sånne boliger, men ikke nær meg” og stemte for forslaget. Resten av utvalget ba om gruppemøte og bestemte seg for å stemme ned rådmannens forslag.
Venstre veier naboenes bekymringer for nabolaget tyngre i denne saken og ønsker at boliger for vanskeligstilte ikke plasseres rett ved skoler eller barnehager, eller hvor det kan skape unødig uro/bekymringer. Dette er en veldig vanskelig sak og man kan risikere å ikke ha noen plass for vanskeligstilte dersom man alltid veier naboens bekymring tyngst. UMU ønsker at utvalget for helse og sosial kommer på banen.

Under eventuelt spurte Kari Anne Sand om “flerbrukskrysset” som er planlagt i Stasjonsbakken/Storgata, rådmannen informerte om at dette er sponset av Buskerudbyen og en plan i Sentrumsplanen, vedtatt av Kommunestyret. Les om kryssløsningen i Laagendalsposten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**